شکل3-6- موشها در حال انجام ورزش اجباری 30
شکل3-7- دستگاه Hot-plate (صفحه داغ)جهت ارزیابی درد 36
شکل3-8- لیسیدن پنجه در آزمایش صفحه داغ 37
فهرست نمودارها
گروه آزمایشی تجربه اول 30
گروه آزمایشی تجربه دوم 31
گروه آزمایشی تجربه سوم 32
منحنی4-1- میانگین مسافت دویدن در طول8 روز ورزش ارادی در گروه ورزشکار 40
منحنی4-2- اثر ورزش ارادی و اجباری بر بیان تحمل به ضددردی ناشی از ورزش 42
منحنی4 -3- میانگین مسافت دویدن در طول 8 روز ورزش ارادی در گروه ورزشکار دریافت کننده مورفین 43
منحنی4-4- اثرورزش ارادی واجباری بر تحمل به اثرات ضددردی مورفین 44
منحنی4 -5- میانگین مسافت دویدن در طول 8 روز ورزش ارادی در بین دو گروه ورزشکار دریافت کننده سالین و مورفین 46
منحنی4 -6- ارزیابی حساسیت به اثرات ضددردی مورفین در دوره بدون ورزش در موشهای ورزشکار به دنبال ورزش منظم 8 روز ارادی واجباری 48
چکیده
مقدمه: مورفین به طور وسیعی برای درمان دردهای مزمن استفاده میشود. در حالیکه این سودمندی با پیشرفت تحمل به آثار ضددردی آن از بین میرود. اطلاعات خوبی در مورد اثرات مفید ورزش فیزیکی بر عملکردهای شناختی و حفظ سلامت مغز بیان شده است، در حالیکه گزارشهای کمتری درباره نقشهای ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثر ضد دردی مورفین در موشها وجود دارد.
روشها: در این مطالعه به موشها همزمان با دوره 8 روزه از ورزش ارادی و اجباری روزی یک بار mg/kg10مورفین به صورت زیر جلدی تزریق شدند. در جریان این تزریقات در روزهای 1،4،8 درصد حداکثر پاسخ احتمالی(%MPE) مورفین توسط تست Hot plate اندازهگیری شد.
نتایج: در ورزش ارادی و اجباری آستانه ضددردی نسبت به گروه بدون ورزش افزایش داشته است )05/0>p). همچنین ورزش ارادی و اجباری به طور مشخصی توان مورفین را نسبت به گروه مورفینی بدون ورزش افزایش داده است )05/0>p). بنابراین ورزش ارادی و اجباری مانع ایجاد تحمل به ضد دردی مورفین در طول 8 روز درمان مداوم میشود. وقتیکه موشهای ورزشکار به موقعیت بدون ورزش بازگشتند حساسیت به مورفین به طور قابل ملاحظهای در آنها افزایش پیدا کرد و (%MPE) بهطور مشخصی نسبت به گروههای سالینی افزایش داشت)05/0>p).
نتیجهگیری: نتایج نشان داد که ورزشهای ارادی و اجباری ممکن است عامل مهمی برای درمان پیشرفت تحمل به اثرات ضددردی مورفین باشد.
واژههای کلیدی: تحمل، مورفین،حداکثر پاسخ احتمالی(%MPE)، ورزش ارادی، ورزش اجباری.
فصل اول
کلیات تحقیق