به کمک مبدل پشت به پشت هر دو توان حقیقی و مجازی تحویل داده‌شده به شبکه قابل‌کنترل است. از طرف دیگر این کنترل توان میتواند به صورت بهینه‌شده نیز صورت گیرد به این معنی که میتواند همواره نقطه بیشینه توان حقیقی تعقیب گردد.
توان راکتیو در مقدار صفر نیز قابل‌کنترل است و یا هر مقداری که سیستم کنترلی منظور کند.
به علت وجود مبدل پشت به پشت نیاز به راهانداز نرم هم برطرف میگردد.
پاسخ دینامیکی سیستم و کنترل پذیری سیستم نسبت به سیستم‌های مذکور قدیمی بسیار بهبود پیدا میکند.
در سرعتهای زیاد باد قابلیت محدود کردن توان خروجی توربین وجود دارد [23].
2-5-2-2- ژنراتور سنکرون
ماشینهای سنکرون تحت سرعت ثابتی به نام سرعت سنکرون میچرخند و جزء ماشینهای جریان متناوب (AC) محسوب میشوند. در این ماشینها بر خلاف ماشینهای القائی (آسنکرون) میدان گردان در فاصله هوایی و روتور با یک سرعت که همان سرعت سنکرون است، میچرخند. امروزه ژنراتورهای سنکرون در نیروگاهها بیشترین برق را در جهان تولید میکنند، البته ژنراتورهای سنکرون به کار رفته در نیروگاههای بادی از بعضی جهات با ژنراتورهای سنکرون در نیروگاههای معمول دیگر متفاوت است، ولی از لحاظ عملکرد در تولید برق مشابهند.
روتور ژنراتور سنکرون بر دو نوع است:
روتور قطب برجسته: عمدتاً در ماشینهایی بکار میرود که سرعت سنکرون آنها کم است.
روتور استوانهای: عمدتاً در ماشینهایی بکار میرود که سرعت سنکرون آنها زیاد است.
به طور مثال در نیروگاههای بخاری از ژنراتور با روتور استوانهای و در نیروگاههای بادی از روتور قطب برجسته استفاده میشود. ژنراتورهای سنکرون معمولاً برای کاربرد به صورت اتصال مستقیم به محور پرههای توربین مورد استفاده قرار می‌گیرند و فاقد جعبه دنده هستند [24].
2-5-2-2- الف) ژنراتور سنکرون روتور سیمپیچی شده
این نوع از ژنراتورهای سنکرون روتور سیم‌پیچی شده هستند که از طریق حلقه لغزان و جاروبک، سیم پیچ‌های روتور با ولتاژ DC تغذیه می‌شوند و به سیستم تحریک نیاز دارد . سیستم تحریک با استفاده از سیستم تنظیم ولتاژ (AVR) کنترل می‌شود. شکل ‏26، نحوهی اتصال این ژنراتور به شبکه را نشان میدهد.
شکل ‏26: نحوهی اتصال ژنراتور سنکرون به شبکه [24]
2-5-2-2- ب) ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم
در این ژنراتورهای سنکرون، تحریک روتور با استفاده از آهنربای دائم صورت میگیرد و روتور فاقد حلقه لغزان، جاروبک و سیم پیچی می‌باشد. نحوه اتصال این نوع ژنراتورها به شبکه از طریق مبدل قدرت است. قیمت، تنوع و توانایی آهنربای دائم موجود در بازار، نقش مهمی در پیشرفت این نوع ژنراتورهای سنکرون ایفا میکنند. از معایب این ژنراتورها میتوان به مشکلات نصب آهنربا در روتور، هزینهی آهنربا و کمبود تجربه در ساخت اشاره کرد. راندمان بالاتر به دلیل تلفات کمتر روتور، مدار خنک کننده سادهتر، اندازه و ابعاد کمتر روتور، نگهداری سادهتر و عدم وجود سیستم تحریک جداگانه از مزایای ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم بر ژنراتور سنکرون با تحریک کلاسیک است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد تجزیه واریانس و مقایسه

مقایسه ژنراتور های به‌کاررفته در صنعت
در جدول ‏21، مزایا و معایب هر کدام از این ژنراتورها به طور خلاصه آمده است. با توجه به جدول ‏21، ژنراتور القائی از دو سو تغذیه و ژنراتور سنکرون با اتصال مستقیم بدون جعبه‌دنده دو رقیب برای کاربرد در نیروگاه بادی هستند. در ژنراتور سنکرون جعبه‌دنده حذف‌شده که این سبب حذف هزینه و مشکلات ناشی از جعبه‌دنده می‌شود ولی حذف جعبه‌دنده سبب افزایش تعداد قطب و در نتیجه افزایش قابل‌توجه ابعاد، وزن و هزینه‌ی ژنراتور می‌شود که این عامل فندانسیون، برج و عوامل مکانیکی محکم‌تری را می‌طلبد. از طرف دیگر مبدل قدرت بکار رفته در ژنراتور سنکرون در سمت استاتور آن قرار میگیرد و بنابراین باید توانی برابر با توان نامی استاتور داشته باشد، در صورتی که در ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه مبدل در سمت روتور و با توانی در حدود %30-20 توان نامی ماشین است که این امر هم سبب کاهش قابل‌ملاحظه هزینه مبدل بکار رفته در ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه در برابر مبدل بکار رفته در ژنراتور سنکرون میشود [25]. در کل با توجه به مطالب بیان‌شده هزینه نهایی ساخت یک نیروگاه بادی با استفاده از ژنراتور القایی دو سو تغذیه بسیار کمتر از نیروگاه با ژنراتور سنکرون است. بنابراین در سالهای اخیر ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه با توجه به عملکرد قابل‌قبول و هزینه مناسب آن به عنوان ژنراتور غالب در مزارع بادی مطرح‌شده‌اند.