از روابط (‏238) تا (‏241)، می‌توان به این نتیجه رسید که هیچ‌گونه تابع مشتق گیر در مدل ژنراتور القائی از دو سو تغذیه در حالت دائمی وجود ندارد، و به آسانی می‌توان جریان‌های روتور و استاتور را با حل کردن چهار روابط بالا، به شرطی که ولتاژهای استاتور، ولتاژهای روتور، و سرعت‌های چرخشی معلوم باشند، به دست آورد.
مدلسازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم
ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم نقش مهمی در سیستم تبدیل انرژی بادی با ژنراتور برای تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی ایفا می‌کند. داشتن یک مدل ریاضی از ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم یک شرط لازم برای طراحی کنترل کننده برای ماشین بوده، همچنین برای تجزیه و تحلیل حالت دائمی ژنراتور و مشخصات دینامیکی سیستم تبدیل انرژی بادی مورد نیاز است [28]. در این بخش، یک مدل ریاضی از ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم در قاب مرجع سنکرون و بعلاوه توان و گشتاور ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
مدل قاب مرجع سنکرون برای ماشین سنکرون مغناطیس دائم
تبدیل پارک یک تبدیل ریاضی است که کمک می‌کند برای ساده‌سازی تجزیه و تحلیل مدل ماشین سنکرون، و برای اولین بار در سال 1929 توسط R.H معرفی شد [29]. در سیستم های سه فاز شبیه ماشین سنکرون مغناطیس دائم، کمیت‌های فازی شامل ولتاژ های استاتور، جریان‌های استاتور و شارهای نشتی کمیت‌های متغیر با زمان می‌باشند. با استفاده از تبدیل پارک، کمیت‌های فازی تبدیل می‌شود به قاب مرجع، که در این صورت کمیت‌های AC تبدیل می‌شود به کمیت‌های مستقل از زمان DC. تبدیل به با استفاده از ماتریس رابطه‌ی (‏242) است:
(‏242)

معکوس ماتریس تبدیل پارک طبق رابطه‌ی (‏243) است:
(‏243)

در روابط (‏242) و (‏243)، می‌تواند به ترتیب ولتاژ، جریان یا شار استاتور ماشین AC باشد. با توجه به اینکه در شرایط نرمال است، ولتاژ ماشین سنکرون مغناطیس دائم در قاب مرجع می‌تواند طبق روابط باشد [30]:
(‏244)

(‏245)

که در روابط (‏244) و (‏245)، ، مؤلفه‌های ولتاژ لحظه‌ای استاتور و مؤلفه‌های جریان لحظه‌ای استاتور، مؤلفه‌های اندوکتانس استاتور، سرعت زاویه‌ی الکتریکی روتور، شار نشتی حاصل از آهنربای دائم ماشین و مقاومت استاتور است. مدار معادل ماشین سنکرون مغناطیس دائم در شکل ‏27، نشان داده شده است:
شکل ‏27: مدار معادل محور ماشین سنکرون مغناطیس دائم [30]
توان الکتریکی ورودی در قاب مرجع طبق رابطه‌ی (‏246) است: