نمودارهای (3-15)، (3-16)، (3-17) و (3-18) نیز بترتیب میزان آمونیوم، نیترات، نیتریت و کلرید تولید شده در فرآیند معدنی سازی CAP را بر حسب زمان تابش نشان می دهد.

نمودار(3-15): نمودار NH4+ تولیدی بر حسب زمان تابش در فرآیند حذف CAP توسط نانوذرات TiO2-P25 تثبیت شده

نمودار(3-16): نمودار -NO3 تولیدی بر حسب زمان تابش در فرآیند حذف CAP توسط نانوذرات TiO2-P25 تثبیت شده

نمودار(3-17): نمودار- NO2 تولیدی بر حسب زمان تابش در فرآیند حذف CAP توسط نانوذرات TiO2-P25 تثبیت شده

نمودار(3-18): نمودار Cl- تولیدی بر حسب زمان تابش در فرآیند حذف CAP توسط نانوذرات TiO2-P25 تثبیت شده
همانطور که در نمودارها مشخص است، قسمت اعظم هترو اتم N در ساختار CAP تبدیل به یون های آمونیوم و نیترات می شود. مقدار نیتریت تولیدی اندک است و با افزایش زمان تابش، کاهش می یابد، که به تبدیل آن به یون های NO3- مربوط می شود. مقدار Cl- تولیدی نیز روند کاملا صعودی دارد، بطوریکه در 90 دقیقه زمان تابش تقریبا به مقدار مورد انتظار نزدیک می شود.
3-6- نتیجه گیری
نتایج نشان می دهد که نانوذرات TiO2-P25 در وضعیت تثبیت شده بر روی صفحات شیشه ای، کارآیی قابل توجهی در حذف CAP بعنوان آلاینده مدل از ترکیبات داروئی دارد.
تصاویر SEM و AFM بیانگر تشکیل سطحی با تراکم قابل توجه و با زبری نسبتا کم از نانوذرات TiO2-P25 بر روی صفحات شیشه ای است.
پارامترهای عملیاتی نظیر شدت تابش نور، غلظت اولیه CAP، pH و زمان تابش در راندمان حذف تأثیر قابل توجهی دارند.
طراحی آزمایش به روش تاگوچی نشان می دهد که از پارامترهای مؤثر در راندمان حذف، بیشترین تأثیر مربوط به زمان تابش می باشد.
آنالیز سینتیک، مطابقت سینتیک فرآیند حذف را با سینتیک L-H نشان می دهد.
مدل حاصل از آنالیز سینتیک فرآیند به خوبی قادر به پیش بینی مقادیر ثابت سرعت ظاهری حذف در شرایط مختلف می باشد.
نتایج آنالیزهای معدنی سازی نظیر TOC و محصولات نهایی نشان از معدنی سازی کامل آلاینده CAP در فر‌‌آیند مذکور می باشد.
3-7- پیشنهادات
1- بررسی کارآیی نانوذرات تثبیت شده، در حذف سایر آلاینده های ناشی از صنایع داروئی
2- مقایسه کارآیی سایر نانوذرات اکسیدی نظیر ZnO با TiO2 در حذف ترکیبات مذکور
3- طراحی راکتورهای پیوسته از نوع PBR و بررسی کارآیی آن ها در حذف آلاینده های مذکور
4- مدل سازی حذف آلاینده های مذکور در فرآیند هتروژن فتوکاتالیز به روش شبکه های عصبی مصنوعی
References