ارزیابی برازندگی
ضوابط خاتمه یافتن برآورده می‏شوند؟
انتخاب کروموزوم‏های برازنده‏تر
انجام اعمال آمیزش و جهش بر روی کروموزوم‏ها
نسل بعدی جمعیت
خیر
جواب بهینه
بلی
شکل 2-2 نمودار گردشی الگوریتم‏ ژنتیک
در طی اجرا، والدین برای تولید مثل انتخاب می‏شوند و با استفاده از عملگرهای آمیزش و جهش با هم ترکیب می‏شوند تا فرزندان جدیدی تولید کنند. شکل 2-2 نمودار گردشی الگوریتم ژنتیک
این فرآیند چندین بار تکرار می‏شود تا نسل بعدی جمعیت تولید شود. سپس این جمعیت بررسی می‏شود و در صورتی که ضوابط همگرایی برآورده شوند، فرآیند فوق خاتمه می‏یابد.
2-5 شرط پایان الگوریتم
در الگوریتم‌های تکاملی غالباً اجرای برنامه برای تعداد نسل‌های از پیش تعیین شده‌ای صورت می‌گیرد. اما شرط دیگری نیز برای پایان الگوریتم‌ ژنتیک توسط Grefenstette [16] ارائه شده است که آن میزان پراکندگی بیت‌ها درون جمعیت می‌باشد. این محک نشان دهنده میزان همگرا شدن کد اعضای جمعیت می‌باشد. اگر کد یک عنصر دارای طول 1 بیت باشد و به صورت نشان داده شود و (که تعداد اعضای جمعیت است)، مقدار پراکندگی بیت جمعیت P، b(P) به صورت زیر تعریف می‌شود:
هر اندازه میزان b بزرگتر باشد میزان پراکندگی بیت‌ها درون جمعیت کمتر خواهد بود. در حالت ویژه اگر b(P)=1 باشد به این معنی است که کد همه اعضای جمعیت یکسان است. شرط پایان به صورت b(p)> تعریف می‌شود که معمولا99/0 95/0 می‌باشد.
2-6 برخی از کاربردهای الگوریتم‏ ژنتیک
الگوریتم‏ ژنتیک در حل بسیاری از مسائل علمی و مهندسی به کار گرفته شده‏ است. برخی از موارد کاربرد این الگوریتم عبارتند از:
بهینه‏سازی، برنامه‏سازی خودکار، یادگیری ماشین، تکامل تدریجی و یادگیری، اکولوژی و سیستم‏های اجتماعی.
2-7 تعاریف
گرید: یک روش اشتراک منبع قابل انعطاف، امن و با مقیاس بالا بین مجموعهای از اشخاص، نهادها و منابع میباشد که به عنوان سازمانهای مجازی شناخته شدهاند. فناوری محاسبات شبکه های تورین (گرید) یک محیط ناهمگن از منابع را فراهم میکند که این منابع توسط یک شبکهی جهانی با سرعت بالا به هم وصل شدهاند[17].
گرید محاسباتی: هدف شبکه های محاسباتی (گرید) به اشتراک گذاشتن منابع کامپیوتری در نقاط مختلف جغرافیایی با مدیریت های مختلف بین کاربران است.
کار: یک فعالیت محاسباتی است که می‌تواند به منابع مختلفی نیاز داشته باشد و دارای محدودیتهایی باشد.
منبع: یک نهاد محاسباتی پایه می‌باشد که کارها بر اساس آن زمان‌بندی، تخصیص و پردازش می‌شوند. منابع میتوانند پردازنده، حافظه، نرمافزار و … باشند. پارامترهای مختلفی مانند سرعت پردازش، پهنای باند، هزینه و … به یک منبع اختصاص داده می‌شود. بعلاوه ممکن است منابع وابسته به دامنههای مدیریتی مختلف باشند که اشاره به سیاستهای مختلف برای دسترسی و استفاده از آنها میکند.
دلال منبع: یک نرم افزار گرید است که از میانافزارها و سرویسها استفاده می‌کند تا مدیریت منابع، زمانبندی کارها و کنترل را انجام دهد. دلال منبع بین تولید کننده و مصرف کننده قرار میگیرد [18].
سیستم مدیریت منابع : یک ابزار نرمافزاری است که مجموعهای از منابع را مدیریت می‌کند به طوری که کارایی سیستم را بهینه کند [19].
زمانبندی: زمانبندی، نگاشتی از کارها به منابع میباشد. یک مسالهی زمانبندی با مجموعهای از منابع، مجموعهای از کارها، ملاکی برای بهینه بودن، مشخصات محیط و محدودیتهای دیگر تعریف میشود.