مبحث سوم: ضمانت نامه پیش پرداخت و بررسی مقررات مربوط به آن ۶۴
بند الف: تعریف ضمانت نامه پیش پرداخت ۶۴
بند ب – مقررات مربوط به ضمانت نامه های پیش پرداخت ۶۵
مبحث چهارم: ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان و بررسی مقررات مربوط به آن ۶۶
بند الف: تعریف ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان ۶۶
بند ب: ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان در مقررات متخلف ۶۷
گفتار سوم: ضمانت نامه های مستقل به اعتبار روابط بین المللی بانک ها ۶۷
مبحث اول: ضمانت نامه های متقابل ۶۸
مبحث دوم: استقلال ضمانت نامه متقابل از ضمانت نامه پایه ۶۹
فصل چهارم: شیوه های پرداخت، قانون حاکم و مرجع صالح به رسیدگی دعاوی ضمانت نامه های مستقل در قرار دادهای بین الملل ۷۰
گفتار اول: شیوه های پرداخت ضمانت نامه های مستقل بانکی ۷۱
مبحث اول : ضمانتنامه های قابل پرداخت به صرف درخواست ۷۲
مبحث دوم: ضمانت نامه های قابل پرداخت با درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرارداد پایه ۷۳
مبحث سوم: ضمانت نامه قابل پرداخت با درخواست منضم به گواهی شخص ثالث ۷۴
مبحث چهارم: ضمانت نامه قابل پرداخت با درخواست منضم به رای داور یا دادگاه ۷۴
گفتار دوم: انواع دعاوی مربوط به ضمانت نامه های مستقل ۷۶
مبحث اول: دعاوی منع پرداخت ضمانت نامه های مستقل ۷۸
مبحث دوم: سایر دعاوی مربوط به ضمانت نامه های مستقل ۷۹
بند الف: شرایط صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق داخلی ۸۰
بند ب: شرایط صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق سایر کشورها ۸۳
۱: صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق انگلیس ۸۳
۲: صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق فرانسه ۸۴
۳: صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق آلمان ۸۵
گفتار سوم: عوامل موثر در حل و فصل دعاوی ضمانت نامه های مستقل بانکی ۸۶
مبحث اول: منابع حقوقی ۸۷
بند الف: عرفها و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.) ۸۹
بند ب: یو.سی.پی. الکترونیک (ای.یو.سی.پی.) ۹۲
بند ج: قواعد متحد الشکل ضمانت نامه های قراردادی ۹۳
بند د: قواعد متحد الشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه ۹۴
بند ه: عرفهای و رویه های اعتبار نامه های تضمینی بین المللی (آی. اس. پی.۹۸) ۹۴
بند و: کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی ۹۵
بند ز: ماده ۵ کد متحدالشکل تجارت آمریکا ۹۶
مبحث دوم: قانون حاکم و بررسی تطبیقی سکوت قانون ۹۷
بند الف: قانون حاکم ۹۷
بند ب – بررسی تطبیقی سکوت درباره قانون حاکم بر دعاوی ضمانت نامه ۱۰۰
مبحث سوم: مرجع صالح و قوانین حاکم بر صلاحیت در حقوق ایران ۱۰۲
بند الف: مرجع صالح ۱۰۲
بند ب: قوانین حاکم بر صلاحیت در حقوق ایران ۱۰۴
نتیجه ۱۰۶ منابع ۱۰۷ چکیده به زبان انگلیسی ۱۱۳
مقـدمـه: