پروژه های سرمایه گذاری و نظیر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار شده اند، اما وقتی قرار دادی منعقد می شود برای طرفین قرار داد همیشه این تردید که طرف مقابل به تعهدات خویش وفا نکند یا که در انجام تعهدات خویش تأخیر روا دارد و همچنین احتمال وجود نقص بعد از اجرای قرار داد داده می شود، خصوصاً در قرار دادهای بین المللی که طرفین از دو یا چند کشور مختلف هستند و تعارض قوانین احقاق حق را دچار پیچیدگی و دشواری های خاص می کند. از این رو باید تدابیری اندیشید تا طرفین با آسودگی خاطر و اطمینان بیشتر مبادرت به انعقاد قرار داد بنمایند. از دیرباز تاکنون برای حصول به این مهم روش های مختلفی در تجارت بین الملل بکار گرفته شده است. از آنجا که اصولاً قانون خاصی بر این قرار دادها حاکم نبود، نیاز به این تضمین ها رو به افزایش رفته و نیاز مذکور در عرصه خارجی و داخلی باعث شد که شاهد استفاده از گونه های متفاوتی از تضمین ها و ضمانت نامه ها باشیم که هر کدام آثار خاص خود را دارند. وجود تضمین به دلایل مختلفی از جمله احتمال عدم اجرای قرار داد، نقض قرار داد، یا …. حائز اهمیت می باشد. در این وادی روش ها و اسناد واوراق زیادی در جریان است که از ضمانت نامه های مستقل می توان به عنوان جدیدترین و مطمئن ترین این روش ها یاد کرد.
واژگان کلیدی: ضمانت نامه مستقل، اعتبارنامه، ضمانت نامه بانکی، قرار منع پرداخت، قواعد متحدالشکل ضمانت نامه ها، اعتبارات اسنادی.
فهرست
عنوان صفحه
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات ۲
گفتار اول: تعریف ضمانت نامه مستقل و مقایسه آن با ضمان مدنی و ضمان
تجاری ۳
مبحث اول : تعریف ضمانت نامه مستقل ۳
مبحث دوم: مقایسه ضمانت نامه مستقل با ضمان مدنی ۴
بند الف – آثار عقد ضمان و آثار ضمانتنامه مستقل ۶
بند ب – استناد به ایرادات قرارداد اصلی ۶
بند ج – استقلال و تبعیت ۷
بند د – مدیون در ضمانتنامه بانکی و ضمان مدنی ۷
بند و – جزئیات در ضمان مدنی و ضمانتنامه مستقل ۸
مبحث سوم: مقایسه ضمانت نامه مستقل با ضمان تجاری ۸
بند الف – استقلال و تبعت ۹
بند ب – نقش ضامن ۱۰
گفتار دوم: تعریف قرارداد و معاهدات بین المللی و وجوه تمایز آنها ۱۱
مبحث اول : تعریف قرارداد بین المللی ۱۱
مبحث دوم: تعریف معاهدات بین المللی ۱۲
بند الف – کنوانسیون یا مقاوله نامه ۱۳
بند ب – عهدنامه ۱۳
بند ج – موافقتنامه ۱۴
بند د – پیمان نامه های در خصوص اتحادیه بین الملل ۱۴
مبحث سوم: وجوه تمایز قراردادهای بین المللی از معاهدات بین المللی ۱۴
گفتار سوم : ماهیت حقوقی ضمانتنامه های صادره از شرکت بیمه و بررسی وجوه تمایز آنها با ضمانتنامه های بانکی ۱۶
مبحث اول : ماهیت حقوقی ضمانتنامه های صادره از شرکت بیمه ۱۶
مبحث دوم: وجه تمایز ضمانت نامه های مستقل با ضمانت نامه های صادره در
شرکت بیمه ۱۷
بند الف: تفاوت در ماهیت ۱۷
بند ب: وابستگی به قرار دادهای مبانی صدور ۱۸
گفتار چهارم: وجه تمایز ضمانت نامه های بانکی با سایر اعتبارات اسنادی و اعتبار نامه های تضمینی ۱۹
مبحث اول: انواع اعتبارات اسنادی ومزایای آن ۱۹
بند الف: مزایای اعتبارات اسنادی: ۲۰
بند ب: انواع اعتبار اسنادی: ۲۱

  1. اعتبار اسنادی داخلی ریالی ۲۱
  2. اعتبار اسنادی وارداتی ۲۲
  3. اعتبار اسنادی صادراتی ۲۲
  4. برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.