طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایراناهمّیّت بازتاب  …

طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایراناهمّیّت بازتاب …

پیدایش طالع بینی بیشتر مدیون بابلیها (یا کلدانیها ) است. که چون اقوامی بودهاند صحرا گرد و در هوائی صاف می زیستند که منظرۀ بدون حائلی از آسمان رادر اختیار شان میگذاشت، به این عقیده روی آوردند، که انرژی خدائی در حرکت اجسام آسمانی تجلّی میکند. رسالههای تاریخ سپس این طورادامه میدهند، که چگونه این عقیده با اضافه کردن فالهای نیک وبد و فالبینی گسترش یافت؟ تا جاییکه سیّارات با وجوه مختلف زندگی، مرتبط شدند. سپس این آئین به یونانیها، رومیها و عربها منتقل شد، تا اینکه در قرون وسطی، به سرحد شکوفائی خود رسید. با توجّه به این توضیحات، بسیاری هم نظر منتقدانه با این موضوع دارند. و طالع بینی را مدیون مصریها وحتی عدّهای هم ریشههای طالع بینی را تا عصر یخبندان میرسانند. (واتسون، ۱۳۶۹: ۸۰- ۸۱)
چنانکه فردوسی در شاهنامه آورده است :
نــوشته بیــــاورد و بنهــاد پیش همــان اختر و طــالع و فـــال خویش
( فردوسی،۱۳۷۸ ،ج ۶: ۲۹۲ )
حافظ دربیت :
اشک من رنگ شفق یافت زبی مهری یار طالع بی شفقت بین که درین کارچه کرد
(حافظ،۱۳۸۴: ۱۰۹)
این عقیده وباور، درسایر ادیان هم پُررنگ بوده است. برای نمونه :
«در داستان «چهارمنظره» که در روایات بودائی ( مخصوصا در کتاب حکایات جاتاکا ) نقل شده است: زایچه نویسان و طالع بینان به پدر«گوتاما»(بودا) در هنگام تولّد اوگفته بودند،که فرزندش درجوانی ازخانه فرارخواهد کرد، و راهبی بیابانگرد و بیخانمان خواهد شد. ولی اگر اورا بدرستی پاسبانیکنند، و از وی نگاهداری نمایند، هر آینه شاهنشاه عالم ( هندوستان) خواهد گردید.» (جان ناس، ۱۳۵۴: ۱۲۳)
همچنین، «سوماچین، مورخ معروف قرن دوم قبل ازمیلاد درتاریخ خود، چنین نوشته است که دردین تائوئیزم؛ فالگیری بنام لی- شو- چین، خاقان را تشویق کرد که درکنارکورۀ کیمیاگری، رفتـــه بمـــدد ارواح
علوی و بفیض ایشان عمل تبدیل شنجرف را بطلا بیاموزد و از زرناب که ازین عمل بدست می آید ظروفی مخصوص ساخته در آنها بخورد و بیاشامد تا عمر و زندگانی نصیب او شود. همچنین آن مرد فالگیر از خاقان خواست که؛ اگر به کوه« تای – شان ) سفر کند و اعمال و تشریفاتی را به یاد سلطان علوی آسمانها انجام دهد، بکلی از پنجۀ مرگ، خلاص یافته و حیات ابدی بدست خواهد آورد و در نتیجه با انجام این اعمال خاقان هوانگ تی عمر جاوید یافت.» (جان ناس ، ۱۳۵۴: ۲۳۸)
۲-۴-۲- انواع طالع بینی
طالع بینی به اشکال مختلف انجام میشود. ازجمله: طالع بینیهای خورشیدی، چینی، هندی، مصری و مدرن، که شیوه کاربرد دونوع از پرکاربردترین نوع طالع بینی شرح داده میشود:
۲-۴-۲-۱- طالع بینی خورشیدی
طالب استفاده، باید سال تولد خود را درجدول پیدا کند و ملاحظه کند که نام کدام یک از اسامی دوازده گانه حیوانات برآن سال نامگذاری شده و پس از معلوم شدن نام، سال تولد، سال مزبور را بیابد وسپس به ماه تولّد خود درآن سال نگاه کند، و طالع ماه تولّد خود را بخوانند.( عمادی وصبح روان،۱۳۷۹: ۵)
۲-۴-۲-۲- طالع بینی چینی
پیشگویی، در چین برخلاف ایران، هند و جهان غرب که با گردش خورشید انجام میگیرد درطالع بینی چینی براساس گردش ماه صورت می گیرد. و سال چینی برهمین مدارماه گردش میکند. چینی ها، اعتقاد دارند که هرسال، وقایعی که درآن سال رخ می دهد؛ و افرادی که درآن سال به دنیا میآیند؛ تحت تاثیر حیوانی است، که برآن سال حکومت میکند. و طالع بینی چینی بر تاثیرات سالیانه است. چرا اینکه این دوازده حیوان، برای تنظیم سرنوشت زمین و انسان انتخاب شدهاند. و به « افسانۀ بودا »که در بین مردم رایج است؛ بر میگردد. آنها میگویند؛ روزی بودا در شروع سال نو، تمام حیوانات را دعوتکرد. از بین تمام حیوانات تنها دوازده حیوان به دعوت او پاسخ گفتند. و به ملاقاتش آمدند. بودا نیز مقدّرکرد که سرنوشت جهان به دست این دوازده حیوان باشد.که یکی پس از دیگری هر ساله ظاهر می شوند؛ که به ترتیب: موش، گاو، ببر (پلنگ)، گربه، (خرگوش) اژدها (نهنگ)، مار، اسب، بز، (گوسفند) میمون، خروس،(مرغ و جوجه) سگ و خوک است. این گردش از زمان بودا، تاکنون همچنان ادامه داشته است. ( دلسول، بی تا: ۴-۶)
در «افسانه سنوسرت» از پیشگوییهایی که بوسیله آتورتیس، دخترسنوسرت، انجام گرفته، سخن رفته است. او از روی قربانی و بوسیله علم نجوم پیشگویی کرد که پدرش به آسانی برتمام دنیا غلیه خواهدیافت. وپدرآتورتیس با سربازان سواره و پیاده به تسخیر جهان برخاست و به پیروزی شگرف دست یافت.
در اواخر قرن سوم پیشگوییهایی، خاصه در بارۀ سقوط و برافتادن اسکندریه و دولت منفور مقدونی، انجام می شد. و« افسانه سنوسرت» دست کم این پیشگوییها را تأیید میکرد وگمان میرود که این پیشگوییها سخت موثر واقع شده باشند. (ک. ادی، ۱۳۷۴: ۴۷۱)
۲-۴-۳- تاثیر صورفلکی وبروج بر سرنوشت
پیشینیان، دخالت ستارگان وآبای علوی (پدران برین) را بر سرنوشت انسان وارد میدانستند. طالع بینی میگوید؛ که اشخاص، رویدادها، و افکار همه در موقع پیدایش، از شرایط حکمفرمای کیهانی اثر پذیرفته اند. (واتسون، ۱۳۶۹: ۷۴)
به همین منظور، برخی از این شاعران براین باورند، که هرگونه پیروزی وکامیابی یا به عکس شکست و نافرجامی از سوی افلاک هفتگانه است. برای هرکدام از آنها ویژگی یا کاری رامنظور نمودهاند. و بازتاب تاثیرات ستارگان بر سرنوشت آدمی حتی در اشعارشان مشهود است.
عطاردیا تیر، دبیر فلک
زهره ناهید، خنیاگر فلک
زحل و مریخ جنگاوران فلک و نحس مطلق هستند.
محبوسم و طــــالع است منحوسم غمــخوارم و اختــــر است خونخوارم
(سعد سلمان، ۳۵۶:۱۳۳۹)
بـه من نـامشفقند آبـای عــــلـوی چــوعیسی زان ابــــا کــردم زآبـــا
(خاقانی، ۱۳۷۳ : ۱۵)
شناخت برج ها: هر کدام از برج ها، برخوی ها وروش هایی دلالت دارند:
برج حَمَل: خندان، سخنگوی، ملک طبع، بزرگمنش و خشم آلود و …
برج ثور: دور اندیش، کاهل، دروغ زن، مکرگر، جماع دوست و احمق است. وبقیه بروج هم بر این روش هستند. (بیرونی، ۱۳۱۶: ۳۲۶-۳۲۷)
ستارگان سعد و نحس :
«ستارگان سعد – مشتری و زهره سعدند؛ و مشتری سعد بزرگ، زهره سعد خُرد. مشتری برابر زُحل است و برگشادن بندهای او از منحست زهره برابر مریخ اند.
ستارگان نحس – زحل و مریخ نحس اند؛ و زحل، نحس بزرگ ومریخ نحس کوچکاست.
آفتاب – هم سعد است، و هم نحس، چون، ازدور بنگرد، سعدباشد. نزدیک به هم که بود، نحس است.
عطارد – با سعود سعد است و با نحوس، نحس است. با آن ستاره دارد که با وی است. و چون تنها باشد به سعادت نزدیکتر.
قمر_ قمربه ذات خویش سعداست؛ و نهادش ازستارگان زودهمیگردد، ازجهت زودی درحرکتش.» (بیرونی، ۳۵۶:۱۳۱۶)
همچنین در باره خوش یُمنی هلال ماه در دوازدهم هرماه، « ابوریحان بیرونی درآثار الباقیه، ص۲۶۵، در بارۀ گاهشماری ایرانیان و اینکه دوازدهمین روز از هر ماه، به نام ایزد اوستایی بوده و ماه نام داشته گوید: واز این جهت روز ماه را مختاردانستند؛ که به نام ماه که خداوند، آن را برای قسمت خیر و نعمت در دنیا آفرید، موسوم است. و بدین سبب است که از شروع به هلال تا آنکه به نُقصان خود برسد حیوان، اشجار و نبات شروع به نمو میگذارند. پس از ساسانیان، این خوش یُمنی واقبال و توجه به روز دوازدهم هر ماه میان مردم باقی ماند و آن روز را جشن میگرفتند و موجب سعادت و برکت برای خود می دانستند.»(رضی،۱۳۷۹: ۵۳۱)
چنانکه مسعود سعد سلمان در بارۀ این روز گفته :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.