طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایراناهمّیّت بازتاب قَداسَت  …

طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایراناهمّیّت بازتاب قَداسَت …

فال تاروت – فال گلبرگ
فال دندان – فال دیدار
فال مو – فال ظرف
فال نام – فال باران
وسایر فال ها …
فال زدن از روی ستارگان:منجّمان، از روی سعد یا نیک ستارگان نیک یا بد بودن، فال افراد را تعیین می کردند.ابوریحان بیرونی در«التفهیم »آورده است:«ستارگان رااثراست وفعل اندرآن چیزهاکه زیرایشان است ازپذیرندگان. » ( بیرونی، ۱۳۱۶: ۸۵)
ناصر خسرو می نویسد: «صابیان( فرشتگان ) می گفتند خیرات وشرور ونیکی ها و بدیها وابسته به سعد و نحس ستارگان است و این از آن جهت بود که آنان اجرام اسمانی را « احیاً ونطقاً – زندگان –سخنگویان» می دانستند.
مراین افلاک و انجم را نفسی باشد بغایت شرف. و چون نفسی که بغایت شرفست نفس ناطقه است، مراین افلاک و انجم را نفس ناطقه است، و ایشان زندگان و سخنگویانند.» ( ناصر خسرو، ۱۳۶۳ : ۱۳۶)
فال نام : انوری، جهت اغراق در مدح کمالدین مسعود،سعدبودن فال مشتری را از« سعدی و مبارکی نام »ممدوح دانسته است ودر بیتی چنین به نظم کشیده است:
بـه سعی نـام تـوشدفـال مشتری مسعود زعکس روی تــوشدجـرم آفتاب منیر
(انوری، ۱۳۷۶ : ۴۷۱)
زمانه سال ومه از خداز خدمت توجویدنام ستاره روز وشب ازطلعت تـــو گیردفال
(همان، ۲۴۹)
ای بــــه هستی داده گیتی راکــــمــال ملک را فــرخنده هــرروز ازتـــــوفال
(همان،۲۵۰)
بـه نیک طالع و فرخنده روز و فــرّخ فـال بـه سعد اخترومیمون زمـان و خرّم حـال
( همان ، ۲۴۶)
فال اعضای صورت:ابوریحان بیرونی در کتاب «التفهیم» آوردهاست؛ ایرانیان به اعضای صورت انسان فال میزنند به عنوان نمونه:«سربزرگ، نشانه عقل وکیاست است، پیشانی بلند علامت دولت وپیشانی کوتاه، علامت تنگ دستی.» ( بیرونی ،۱۳۱۶: ۳۲۵ )
همچنانکه فال گرفتن ازاعضای صورت در شعر ِ عبیدزاکانی درشعر«عشاقنامه» خویش با دیدن چهره شاد و خرم معشوق از صورتش فال خوش و مبارک می گیرد .
درآمـــد ســـاقــی از در خــرم وشـــاد مــی آورد و صــــلای عـــــیش در داد
گـــرفتم از رخش فـــالــی مـبارک زهـی وقــتی خـوش و حـــالی مـبــارک
( عبید زاکانی، ۱۳۹۱: ۶۹ )
فال کفِ دست یا« کف بینی»: فال بین با استفاده از خطوط دست وبا یک ذره بین طرح اصلی پوست را مطالعه می کند، تا تغییرات بافت و ریتم آن را بیابند؛ تمام خطوط خمش وخطوط کوچک دیگری را که آنها را قطع می کنند، نگاه می کنند. ودر نحوۀ شکسته شدن ویا ادغام شدن این خطوط دقت می کند؛ ماهیچه ها وپی های زیر پوست را لمس می کند و برآمدگی های وتاخوردگی های ناشی ازآن رایادداشت میکند؛ ضخامت وشکلِکف دست، طول نسبی انگشتان وشست، قابلیتِ انعطاف وشکل مفصلها، و رنگ و بافت ناخن ها وپوست را مطالعه میکنند. تنها پس از همۀ این مشاهداتاست که یک دست شناس جدی کوشش خواهدکرد در مورد شرایط بدنی و روانی شخص اظهار نظری بکند ( واتسون ، ۱۳۶۹: ۲۰۵)فال کف بینی، امروزه، درگوشه کنار شهر های بزرگ توسط زنانی با نام ( کولی ها) همچنان رایج است. امّا صحّت فال با توصیفی که انجام شد،جای تردید دارد.
اشاره به فال « کف بینی » :
نبشتۀ بر دف مطرب که زهـــر بندۀ تو نبشته برکف ساقی که طالعت مسعود
( مولانا ، ۱۳۶۶ : ۳۷۲ )
فال شانه: نوعی دیگری از فال، فال شانه بود که از روی استخوان شانه (کتفِ ) بز صورت مــــــیگـرفت . (دهخدا، ذیل واژه ی فال)
بـود آشفتگـان را صحبـت آشفتـگان مــطلـب به جست وجوی زلف تـو فال شانه می گیرد (شوکت بخاری ، ۱۳۸۳: ۲۵۲ )
نه شانه بین کـه کنم چــون درون شانــه نگاه زبــان گــره آورم وچشمـــها بـــگردانـــم
( قاآنی ، ۱۳۸۰: ۵۸۷ )
فال قهوه:فال قهوه قدمت سه هزار ساله دارد. در این فال دانه های قهو، جزءِ آیینه تفکرات و اسرار ذهنی وروحی دانسته شدهاست. درکتاب تعبیر فال قهوه آمدهاست:«هنگامی که لبمان با فنجان قهوه تماس مستقیم دارد، در حقیقتDNA را در آن نقش می زنیم. دانه هایی که در برگیرنده و انتقال دهندۀ DNA هستند، به صورت نمادهای اعداد و اشکال که کم و بیش مطابق ذهنیات بشرا ست، در فنجان نقش می بندد، مانند چاپ در عکاسی، خواندن و تعبیر این رموز و تجسمات به عهدۀ فالگیران با تجربه است.»( نعیمی ، ۱۳۸۵ :۱۱)
شیوۀ تفأل زدن با قهوه: «ابتدا قهوه رادر قهوه جوش دم می کنند. سپس در قهوه خوری چینی می ریزند و به کسی که می خواهند سرنوشت اورا بگویند، می دهند تا بنوشد. وی پس از نوشیدن قهوه، فنجان رادر نعلبکی واژگون می کند، پس از چنددقیقه فالگیر به صاحب فال گوید : « نیّت کن» آنگاه از روی خطوط و نقوشی که از قهوه درکف ودیواره های قهوه خوری نقش بسته، از گذشته و آیندۀ صاحب فال و خوشبختی و بدبختی های او سخن گوید. پس از آن به صاحب فال گوید انگشت سبابۀ خودرا به ته قهوه خوری بدلخواه خود بگذارد و کمی فشاردهد وسپس نیّت را تجدید کند. پس از انجام دادن، نتیجه را فالگیر به صاحب ِفال گوید.» (معین، ۱۳۵۷ ، ج۲: ۲۴۷۶)
« شاطر عباس صبوحی » از شاعران اواخر قرن ۱۳ ه ق : فال قهوه رادر شعر دوبیتی خود آورده است :
چــون قـهـوه بدست گیرد آن حب نبات از عکــس رُخش قهوه شود آب حیــات
عکس رُخ او بـــه قــهـوه دیــدم گفتم خـــورشید بُــرون آمــده است از ظُلمات
(صبوحی،۱۳۹۰: ۱۲۳)
فال نخود:« فالی است که پیر زنان با دانه های نخودگیرند، و ترتیب آن چنین است که که دستمال در پیش خود گسترند، و چند دانه نخود بر آن گذارند. هرکس که فالی خواهد پولی بدیشان دهد، و ایشان دانه های نخود را برروی دستمال افشانند و از طرز قرار گرفتن نخود ها در بارۀ شخص پیشگویی کنند( معین، ۱۳۵۷،ج۲ : ۲۴۷۷)
نه خود به فال نخود داستانم زنم از غیب که نیست دست تصرف به مکرو دستانم
( قاآنی ،۱۳۸۰: ۵۸۷ )
فال کوزه: این فال برای دختران دم بخت است، که معمولأ مهرههایی را در داخل کوزۀ سبز رنگ می اندازند وبرای پیش بینی آینده دخترسرودههایی خوانده میشود و مهره ها یکی یکی خارج می شود، هرکس به فرا خور، دوبیتی که برای او خوانده می شود، آیندۀ او برای آن سال، پیش بینی می شود.همانطوریکه در کتاب «جشن های آب» آمده است: این جشن میان زرتشتیان متداول است. «خردادروز از ماه فروردین را ،به زبان دری زرتشتی ، هَبدُرoru habd گویند.این نام ترکیبی قدیمی و کهنه دارد. چکُودولَه می نامند ودر یکی از خانه های محله، مراسم آن انجام می گیرد. در آن به نام هرکس شیءکوچکی یا به اصطلاح، مُهرهای در کوزه میاندازند. کوزه در گشاده یا دوَله dulaحتی المقدور باید سبزرنگ باشد .دختری نابالغ مهره ها را با آویشن در آن می ریزد. کوزه را با پارچه سبز می پوشانند ویا با جارویی نو وآینه ، در زیر درختی که بهتر است سرو یا انار باشد قرار میدهند . پاسی که از روز گذشت. زنان وبچه ها جمع می شوند و دو بیتی می خوانند و دخترک، با هردوبیتی، مُهره ای ازکوزه درمیآورد ودوبیتی، فال صاحب مُهره است وآینده اورادرآن سال پیش گویی میکند.»(رضی،الف۱۳۸۴ا : ۱۱۵)

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.