عوامل مستعدکننده بر اختلال سازگاری

میزان واقعی اختلالی که روی می دهد یا تهدید به روی دادن می کند ،تااندازه ای به ویژگی های عامل استرس زا ،تا اندازه ای به توانایی های فرد ،هم شخصی وهم موقعیتی برای برآورده ساختن ضروریات ناشی از استرس بستگی دارد. هرکسی  منحصر به فرد ،با ضروریات سازگاری روبه رو می شود. علت آن این است که افراد موقعیت های مشابه رابه صورتی متفاوت، درک وبرداشت می کنند؛وضمنا به این خاطر است که هیچ دو فردی دقیقا با عوامل یکسانی بااختلال  سازگاری رو به رو نمی شوند .

ماهیت عوامل

عوامل موثر براختلال سازگاری، که جنبه های مهمی از زندگی فرد رادربردارند همچون طلاق ،بیکاری ،یا بیماری های جدی، برای اغلب افراد، بسیار استرس زا هستند .علاوه براین ،هرچه یک عامل استرس زا به مدت طولانی تری جریان داشته باشد، عواقب آن شدید تر است .گاهی عوامل استرس زای عمده درزندگی فرد، بر موقعیت زندگی دشوار ومداوم، استوار هستند. این عوامل استرس زا ،مزمن وبادوام محسوب می شوند .بنابراین زمانی نشانه های ناسازگاری تشدید می شود که فرد در موقعیت آسیب زای فوری وبلافاصله درگیر بوده باشد.

 

تجربه بحران

اصطلاح بحرا ن برای اشاره به مواقعی به کار برده می شود که موقعیت استرس زا، با توانایی سازگاری فرد باگروه، برابر یا از آنها فراتر باشد.بحران ها معمولا خیلی استرس زا هستند؛ زیرا عامل استرس زا به قدری نیرو مند است که روش های کنارآمدنی که معمولا به کار می بریم موثر واقع نمی شوند.

بحران یا آسیب می تواند درنتیجه ی طلاق یا بیماری روی دهد، که فرد را مجبور می کند تا خودپنداره ی خود را از نو تعدیل کند. نتیجه چنین بحرانی بر سازگاری بعدی تاثیر عمیقی دارد . اگر بحران باعث شود که فرد، روش کنار آمدنِ تازه وموثری را پرورش دهد، شاید از طریق پیوستن به گروه پشتیبانی یا پذیرفتن کمک از دوستان، دراین صورت امکان دارد که او حتی بهتر از قبل ،از این بحران خارج شده وسازگار شود .اما اگر بحران به توانایی فرد درکنار آمدن با عوامل استرس زای مشابه درآینده زیان برساند ،دراین صورت سازگاری کلی او مختل خواهد شد. به همین دلیل ،مداخله دربحران، عنصر مهمی دردرمان وروشهای پیشگیری شده است (آرهارت تریچلر [1]،2004).

تغییرات زندگی

تغییرات زندگی ،حتی تغییرات مثبت، ضروریات جدیدی را ایجاب می کنند واز این رو ممکن است استرس زا باشند. محیط روانی واجتماعی (شبکه های دوستی ،روابط کاری وامکانات رفاهی )می تواند درایجاد این اختلال یا تسریع کردن شروع آن ،نقش مهمی داشته باشد .

 

 

برداشت فرد

عاملی که برای یک فرد، مختل کننده باشد ممکن است برای فرد دیگری بهنجار باشد .واکنش های متفاوتی که افراد به رویدادهای محیطی نشان می دهند تا اندازه ای به خاطر نحوه ای است که این موقعیت را برداشت می کنند. افراد مختلف رویداد واحدی را به صورت متفاوت تعبیر می کنند .

معمولا ضروریات سازگاری جدید که پیش بینی نشده اند فرد را تحت استرس شدید قرار می دهند. زمانی این استرس بهبود پیدا می کند که انتظارات واقع بینانه ای درفرد ایجاد شده باشد که این آگاهی از این انتظارات می تواند پیش بینی پذیری موقعیت را بیشتر کند وبدین وسیله استرس را کاهش دهد (لیونتال[2] ،وهمکاران ،1998).

تحمل فرد

افرادی که شرایط زندگی متغیر را خوب تحمل نمی کنند ،امکان دار د نسبت به جزئی ترین ناکامی و  فشار ،خیلی آسیب پذیر باشند (شاو [3]،2003). افرادی که کلا از کفایت وارزش خود مطمئن نیستند خیلی بیشتر از کسانی که احساس اطمینان می کنند دستخوش تهدید می شوند. اصطلاح تحمل به توانایی فرد درتحمل کردن استرس ،بدون اینکه شدیدا صدمه ببیند اشاره دارد. افراد از لحاظ آسیب پذیری کلی دربرابر عوامل موثر براین اختلال ،خیلی تفاوت دارند. امکان دارد که آنها نتوانسته باشند راهبردهای سازگارانه موثری رابرای برخی از انواع عوامل یاد گرفته باشند .تاریخچه یادگیری فرد دراین اختلال نقش مهمی دارد .تجربیات آسیب زای اولیه می توانند فرد را نسبت به برخی از عوامل خیلی آسیب پذیر کنند وداشتن پیشینه ضعیف در تحمل کردن شرایط دشوار ،فرد را نسبت به چالش های جدید آسیب پذیر می سازد .

فقدان منابع بیرونی وحمایت های اجتماعی

شواهد قابل ملاحظه ای نشان می دهد روابط اجتماعی وخانوادگی مثبت می تواند تاثیر این اختلال را برفرد تعدیل کند (بست[4] وهمکاران ،2004).برعکس فقدان حمایت های بیرونی ،شخصی یا مادی ،می تواند این عامل را نیرومند تر کرده وتوانایی فرد برای سازگاری را تضعیف کند. زمینه یابی گسترده در مورد رویداد های زندگی در چین، نشان داده که مشکلات روابط بین فردی ،ازعوامل بسیارشایع  دراین اختلال درزندگی روزمره بوده است (زنگ و لین [5]،1994)وافرادی که شبکه دوستان صمیمی دارند،زمانی از این اختلال رنج می برند ،کمتر نسبت به افسردگی آسیب پذیر هستند(کوهن وکوین[6] ،1998)ودر موقعیت های دیگر ،امکان دارد فرد به طور نامطلوبی تحت تاثیر اعضای خانواده ای قرار بگیرد که دچار مشکلاتی هستند که سازگاری فرد را مختل میکند (گرانت وبلوس[7]،1984).

1-Arharet trichler

1-Liontal

 

 

 

 

 

1-Best

 

 

1-Zeng&Leen

2-Cohen&Kevin

3-Grant&Bloos

4-Andler&Parker

5-Warbah