(2009)، در پژوهشی نیمرخ انگیزشی از دیدگاه خودمختاری میان دانش‌آموزان و دانشجویان را بررسی کردند و یافته‌ها به طور کلی طرفدار چشم‌انداز کیفی، در مقایسه با گروه دیگر می‌باشد، گروه انگیزه با کیفیت خوب نمایش داده‌شده بهینه‌ترین الگوی یادگیری و بالاترین نمره در درک نیاز به حمایت تدریس را نشان دادند.

فورست و ویلیام (1984) که تقلب دانشگاهی را مورد مطالعه قراردادند فرضیه کلبرگ در باره محتوای مراحل اخلاقی دیگران را بررسی کردند، آن‌ها هیچ شرکت‌کننده‌ای که در سطوح بالا تر از مدل توسعه اخلاقی در تقلب درگیر شده باشند را پیدا نکردند.
نتایج تحقیق هاردی و همکاران(2010) حکایت از این دارد که افرادی که دارای هویت اخلاقی بالاتر
می‌باشند، سطح بالاتری از رفتار اخلاقی ر ا دارا هستند.
مالینوفسکی و اسمیت (1985)، رابطه بین مرحله اخلاقی شرکت‌کنندگان و رفتارهای تقلب را مطالعه کردند. آن‌ها یک همبستگی منفی بین سطح توسعه اخلاقی و تقلب را پیدا کردند. اگر چه شرکت‌کنندگان از لحاظ قضاوت اخلاقی در سطح پایین بودند، ولی افراد با قضاوت اخلاقی بالا نیز هنگامی که تقلب به وسوسه قوی تبدیل می‌شد نیز تسلیم می‌شدند.
پژوهش‌های کلبرگ )1973(، مدستن و کدرستا (1976) ولمینگ، (1978) درباره تقلب به این نتیجه رسیدند که رفتار اخلاقی با مراحل بالای تحول اخلاقی ارتباط دارد (نقل از گلیگان، 1990).
ام سی کاب (2005) در شماره‌های مشابه در نظرسنجی‌های ملی خود از دانشجویان کالج در برداشت: 70درصد مراجعه‌کنندگان به درگیر شدن در برخی از شکل نادرستی دانشگاهی، نزدیک به 25 درصد اقدام به عمل جدی تقلب در آزمون و 40درصد به سرقت ادبی از اینترنت اعتراف کردند.
جمع‌بندی فصل دوم
در این فصل پایه های نظری پدیده تقلب، هویت اخلاقی و مؤلفه‌های انگیزش تحصیلی مورد بحث قرار گرفت. بر اساس مطالعات عوامل مختلفی ممکن است پدیده تقلب را تحت تأثیر قرار دهد، که هویت اخلاقی و مؤلفه‌های انگیزش تحصیلی از جمله این عوامل است که در این فصل از لحاظ نظری به آن پرداخته شد. همچنین به منظور آشنایی رابطه بین هویت اخلاقی و انگیزش تحصیلی با پدیده تقلب دانشجویان به بررسی مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با پژوهش پرداخته شد. و نتایج تحقیقات حاکی از آن بود که بین مؤلفه انگیزش بیرونی با پدیده تقلب دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد ولی انگیزش تحصیلی درونی رابطه منفی با پدیده تقلب دانشجویان دارد. همچنین از بین خرده مقیاس‌های هویت اخلاقی، خرده مقیاس هویت نمادسازی شده با پدیده تقلب دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد ولی بین خرده مقیاس هویت درونی با پدیده تقلب دانشجویان رابطه منفی معنی‌داری وجود دارد.
فصل سوم
روش‌شناسی تحقیق
مقدمه
در فصل حاضر به بررسی روش انجام پژوهش، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری، ابزارهای گردآوری اطلاعات، شیوه‌ی اجرا و روش‌های آماری استفاده‌شده برای توصیف و تحلیل داده‌ها پرداخته خواهد شد.
طرح پژوهش
طرح پژوهش با توجه به ماهیت موضوع و هم چنین اهداف و سوالات پژوهش سعی می‌شود که موقعیت آن چنان که هست، بدون دخالت هیچ‌گونه متغیر اضافی مورد مطالعه قرار گیرد و نتایج عینی از موقعیت گرفته شود. لذا روش پژوهش حاضر توصیفی –همبستگی می‌باشد.
حجم جامعه و نمونه آماری
جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی که در سال تحصیلی 92_93 در دانشگاه تبریز مشغول به تحصیل می‌باشند، تشکیل می‌دهد. که تعداد آن‌ها بر اساس آمار موجود در آموزش کل دانشگاه برابر با 12هزار نفر می‌باشد.
نمونه آماری
بر اساس جدول تعیین حجم نمونه گرجسی و مورگان (1970) برای جامعه آماری 12 هزار نفر تعداد 375 نفر برآورد کردند که در این پژوهش 375 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد.
روش نمونه‌گیری
جهت انتخاب نمونه مورد مطالعه از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شد بدین صورت که از میان دانشکده‌های دانشگاه تبریز دانشکده‌های علوم انسانی، عمران، شیمی، کشاورزی، ریاضی و علوم تربیتی و روانشناسی به عنوان نمونه انتخاب شدند و از هر دانشکده‌ دو کلاس انتخاب شد و اطلاعات لازم از دانشجویان این کلاس‌ها دریافت شد .
ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات
الف) انگیزش تحصیلی
در این پژوهش برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد مؤلفه‌های انگیزش تحصیلی از ابزار خودتنظیمی دسی ورایان استفاده می‌شود. این پرسشنامه توسط رایان و کانل (1989) برای سنجش دلایل مطالعه دانش‌آموزان در امور تحصیلی تهیه گردیده است. و در سال(2005) توسط وانستاین کیست و همکاران مورد تجدیدنظر قرار گرفت. این پرسشنامه شامل 16 سوال است که بر اساس طیف لیکرت پنج درجه‌ای نمره‌گذاری شده است. همسانی درونی پرسشنامه با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس‌ها شامل نتایج زیر می‌باشد:
انگیزه درونی 89/0 ،انگیزه همانندسازی شده 79/0 ، انگیزه درون فکن شده 79/0 ، انگیزش بیرونی 77/0 ، خودمختاری 87/0 و انگیزش کنترل شده 72/0
ب) پرسش‌نامه هویت اخلاقی
برای سنجش هویت اخلاقی، از پرسش‌نامه هویت اخلاقی آکینو و رید استفاده می‌شود. این پرسش‌نامه در سال ۲۰۰۲ توسط آکینو و رید به روش تحلیل عوامل ساخته‌شده و در ایران، توسط توکلی و لطیفی ترجمه و تعیین روایی و پایایی شده است. این پرسش‌نامه با ۱۳ سؤال که در مقیاس لیکرت نمره‌گذاری می‌شود، نه ویژگی اخلاقی را بررسی می‌کند. این پرسش‌نامه، دو زیر مقیاس نمادسازی و درون سازی دارد. زیر مقیاس نمادسازی بیانگر صفاتی است که رفتار فرد را در ارتباط با دیگران منعکس می‌کند و زیر مقیاس درون سازی نشانگر صفاتی است که برای خودپنداره با اهمیت بوده و در هویت اخلاقی فرد نقش مرکزی دارد (آکینو،2002). روایی صوری و محتوایی پرسش‌نامه توسط محققان این پژوهش، بر اساس نظر پنج نفر از اساتید گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسش‌نامه نیز به روش آلفای کرونباخ برابر با70/0 به دست آمد.
ج) پرسش‌نامه پدیده تقلب
و برای اندازه‌گیری پدیده تقلب از مقیاس خود گزارش دهی تقلب ام سی کاب (2006) استفاده می‌شود. این ابزار شامل 10 سؤال می‌باشد که دانشجویان بر روی یک مقیاس لیکرت پنج درجه‌ای به آن پاسخ می‌دهند. ام سی کاب (2010) این ابزار را استفاده و همسانی درونی آن را 89 صدم به دست آوردند. در پژوهشی حاضراز این ابزار استفاده گردیده، و ضریب همسانی درونی این ابزار با بهره گرفتن از آلفای کرانباخ، 88 صدم به دست آمد.
روش اجرای تحقیق
در پژوهش حاضر از روش پرسش‌نامه‌ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است .به این صورت که دانشجویان سه پرسش‌نامه (انگیزش تحصیلی دسی و رایان، مقیاس خود گزارش دهی تقلب ام سی و پرسش‌نامه هویت اخلاقی آکینو و رید) را تکمیل کردند.
روش تحلیل داده‌ها
در پژوهش حاضر به منظور ارائه سیمای کلی از متغیرهای پژوهش از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) استفاده شده است. همچنین به منظور پاسخگویی به فرضیه های یک، دو و سه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و برای پاسخ‌گویی به فرضیه شماره چهار از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه
در این فصل به تناسب اهداف و فرضیه‌های پژوهشی به توصیف و تحلیل داده های به دست آمده پرداخته شد تا از این راه، داده ها و اطلاعات کمی به دست آمده به بوته آمارهها و معادلات متنوع سپرده شود و در پرتو کمیتهای به دست آمده، زبانی متقن و عینی به یافتههای پژوهشی بخشیده و از این راه، فهمی یکسان و همگانی فرا روی داوران، پژوهشگران و منتقدان قرار داده شود.
بنابراین در این فصل ابتدا با بهره گرفتن از آمارههای توصیفی داده ها تلخیص و به صورت جداول، ارائه شدند. سپس فرضیه های تحقیق به کمک روش های استنباطی مورد بررسی قرار گرفتند. در این مرحله، ابتدا جهت پیش‌بینی و تبیین متغیر ملاک (تقلب) از روی متغیر پیش بین (انگیزش تحصیلی، هویت اخلاقی)، برای فرضیه های 1، 2و 3 از تحلیل همبستگی پیرسون و برای فرضیه 4 تحلیل رگرسیون گام به گام مورد استفاده قرار گرفت.
یافتههای توصیفی
جدول 1-4، میانگین و انحراف استاندارد گروه مورد مطالعه را در پدیده تقلب، خرده مقیاس‌های انگیزش تحصیلی و هویت اخلاقی نشان می‌دهد.
جدول 1-4 آمار توصیفی متغیرهای پیش بین (انگیزش تحصیلی، هویت اخلاقی) و ملاک (پدیده تقلب)

انحراف استاندارد
میانگین
تعداد
متغیر اندازه‌گیری شده
03/7
09/38
370
تقلب
88/2
90/10
370
انگیزش بیرونی
74/3
15/12
370
انگیزش فرافکن
68/2
55/15
370
انگیزش همانندسازی شده
32/3
21/14
370
انگیزش درونی
38/3
83/16
370
درونی هویت
45/3
03/15
370
هویت نماد سازی شده

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یافته‌های استنباطی
در راستای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره بهره گرفته‌شد به این ترتیب که متغیرهای انگیزش تحصیلی و هویت اخلاقی به عنوان متغیر پیش بین و پدیده تقلب به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شد. به این ترتیب که فرضیه های شماره 1، 2 و 3 با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون و فرضیه شماره 4 با بهره گرفتن از رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند.
ضریب همبستگی
فرضیه شماره 1: بین انگیزش بیرونی و پدیده تقلب در بین دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد.
جدول 2-4: آزمون همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین انگیزش بیرونی با پدیده تقلب
متغیرها
ضریب همبستگی
سطح معنی‌داری
تعداد
انگیزش بیرونی
17/0
001/0
370
انگیزش همانندسازی شده
28/0
001/0
370
انگیزش فرافکن
12/0

015/0
370
جدول نشان میدهد که مقدار ضریب همبستگی انگیزش بیرونی و همانندسازی شده با تقلب 17/0 r= و 28/=0r می‌باشد که این رابطه در سطح 01/0p< معنی‌دار میباشد. ولی رابطه انگیزش فرافکن با تقلب 12/0 r=میباشد که در سطح 05/0>p معنی‌دار است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بین انگیزش بیرونی، انگیزش همانند سازی شده و انگیزش فرافکن با تقلب دانشجویان رابطه معنی‌داری وجود دارد. بدین معنی هر چه قدر انگیزش تحصیلی دانشجویان بیرونی باشد، میزان ارتکاب به پدیده تقلب در بین آن‌ها بیشتر است.
فرضیه شماره2: بین انگیزش درونی با تقلب رابطه منفی وجود دارد.