فایل پایان نامه : تبلیغات شفاهی

است و در نتیجه مهمترین قابلیت این جزیره گردشگری است که به دلیل فقدان منابع لازم در سطح مطلوبی قرار ندارد.
حجازی و همکاران (1390)، در مقالهای تحت عنوان «تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری در روستای گنبرف با بهره گرفتن از مدل راهبردی SWOT» در این پژوهش جاذبههای ژئوتوریستی از اهم نقاط قوت، و عدم وجود زیر ساختها مهمترین مانع در ماتریس SWOT میباشد. و در صورتی که هماهنگیها بین ابعاد مورد نظر صورت گیرد و دولت نیز از آن حمایت کند راهبردها میتوانند زمینه توسعه روستا را فراهم ساخته و از مهاجرت روستا – شهری جلوگیری نموده و بهرهوری اهالی را منتج شود.
سلیمانی تفتی (1392) در پژوهشی به «بررسی نقش رسانه‌های تبلیغاتی بر جذب گردشگر درون‌مرزی طبیعت‌گرا با تأکید بر تبلیغات شفاهی» پرداخته است. این پژوهش به دنبال بررسی اثر تبلیغات بر انتخاب مقصد گردشگری است. این تحقیق با بررسی ادبیات موضوع، به این موضوع پی برد که سه عامل رسانه‌های تبلیغاتی، تبلیغات شفاهی و تصویر مقصد از اهمیت ویژه‌ای در صنعت گردشگری برخوردارند و می‌توانند رفتار گردشگر را در انتخاب مقصد تحت تأثیر قرار دهند. جامعه‌ی آماری این تحقیق، گردشگرانی هستند که در اسفند‏ماه 1391 و بهار 1392 به استان مازندران مسافرت داشته‏اند. از پرسشنامه به‏عنوان ابزار اصلی در گردآوری اطلاعات استفاده شده است. در این تحقیق به‏دلیل وجود متغیرهای مکنون، از روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزار EQS برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. یافته‏های پژوهش نشان داد، رسانه‌های تبلیغاتی و تبلیغات شفاهی در انتخاب مقصد گردشگری تأثیر نداشته‌اند اما تصویر مقصد بر انتخاب مقصد اثرگذار بوده است. همچنین مشخص گردید که رسانه‌های تبلیغاتی و تبلیغات شفاهی بر تصویر مقصد اثر مثبت و معناداری دارند.

عابدی (1392) در پژوهش خود به بررسی «عوامل موثر بر پذیرش بازاریابی الکترونیک از دیدگاه کارکنان آژانسهای مسافرتی چارتر کننده شهر اصفهان در سال 1391» پرداخته است. محقق اذعان میکند که بازاریابی به شیوه های نوین توسط ابزارهای نوین امکان¬پذیر است. یکی از این ابزارها استفاده از فناوری اطلاعات در زمینه بازاریابی یا به عبارت دیگر بازاریابی الکترونیک است. در مقصدهای گردشگری که از شیوه های مناسب بازاریابی استفاده میکنند در فصلهای شلوغ و خلوت سال قادر به جذب گردشگران هستند و میتوانند از مزایای اقتصادی این صنعت بهره ببرند. شهر اصفهان با جاذبههای زیاد نتوانسته از منابع خود در راه جذب گردشگر به خوبی استفاده کند. یکی از مشکلات آن ناتوانی در جذب گردشگر و در سطح وسیعتر عدم استفاده یا استفاده ناچیز سازمانهای گردشگری از اینترنت برای این مقصود است.
2-11-2. پیشینه خارجی
در خارج از کشور تحقیقات درباره اثرات زیست محیطی از دهه 1960 میلادی آغاز شد و در اواسط دهه 1970 به اوج خود رسید. در این زمان بود بودوسکی در 1976، کرینگدروف در 1977و کوهن در 1978 در پژوهشهای خود به طور توامان به گردشگری و نقش رسانه پرداختند. بودوسکی به سه وضعیت در مورد رابطه گردشگری با محیط زیست اشاره میکند: 1) تعارض؛ 2) وجود توامان و
3) همزیستی. وی معتقد بود در حالت اول این دو فعالیت با یکدیگر در تضاد و تعارض قرار دارند. در حالت دوم هر یک به موجودیت خود ادامه میدهد و در حالت سوم، رابطه این دو به صورت همزیستی تداوم مییابد (فینل، 2000). کوهن نیز بین توسعه به منظور اصلاح و بهسازی و از یکسو و توسعه مبتذل و نامطلوب گردشگری مدرن به علت ورود رسانه های الکترونیکی، که موجد خسارات غیر قابل جبران به محیط زیست است، قایل به تفکیک شد (کوهن، 1978).
تحقیق درباره اثرات اکولوژیک گردشگری در دهه 1980 ادامه یافت و از آن زمان تاکنون توجه به آثار زیست محیطی گردشگری رو به فزونی نهاده است. بسیاری از محققان بر ضرورت ارزیابی اثرات گردشگری بر محیط زیست تاکید کردهاند، از جمله پیرس در سال 1985 چارچوبی برای مطالعه گردشگری و استرسهای وارده بر محیط عرضه کرد و نیوسام و همکاران در سال 2002 به
مجموعههایی از اثرات زیست محیطی سرمنشا آن اثرات و مکانهایی که اثرات مزبور رخ میدهد اشاره کرده اند. سایر محققان نیز در دنباله این بحثها پژوهشهایی انجام داده اند، که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻴﺰا م. ﻛﻤﭗ بل (2000) در اﺳﺘﻴﻮﻧﺎل واﻗـﻊ در ﻛﺎﺳـﺘﺎرﻳﻜﺎ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان «اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴـﻢ در ﺟﻮاﻣـﻊ روﺳﺘﺎﻳﻲ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و نقش فناوری اطلاعات» اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔـﺮدی و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﻣﻨﺘﺞ از آن ﺑﺮای اﺟﺘﻤﺎع داﺧﻠﻲ (ﻣﺤﻠﻲ) را در ﻏﻴﺎب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳـﺰی ﻳـﺎ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ دوﻟـﺖ در اﺳﺘﻴﻮﻧﺎل واﻗﻊ در ﻛﺎﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻳـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی رﺳﻤﻲ، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﺳﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﺳﺘﻴﻮﻧﺎل ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﮔﺴﺘﺮش آﮔﺎﻫﻲ و اﻃلاﻋﺎت و ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳـﺰی را در اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ مطرح میکند.
ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان «ارزﻳـﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎی اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪای» اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه والاﻳلاک (2003) اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻫﺪف این ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺎذﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑـﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪای ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳـﻚ ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ ﺧﺎص، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﻬﺎر ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی اﺟﺮاﻳـﻲ: ﺗﺠﻬﻴـﺰات و ﺧـﺪﻣﺎت، دادن ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت و آﮔﺎهﺳﺎزی ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺳـﻮد، ﺑـﺮای ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞﻫـﺎی اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴـﻢ ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﺳـﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﭘـﺮوژه ﻣﻨﻄﻘـﻪﺑﻨـﺪی ﻛـﺮدن ﮔﺮدﺷﮕﺮی و نقش تبلیغات در آن» ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻜﺪه ﺟﻨﮕﻠﺪاری در داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﺳﺖ ﺳﺎرت (2005) اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛـﻪ در آن اراﺿﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖﻫـﺎی ﮔﺮدﺷـﮕﺮی ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از GIS ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻜﺎنﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی وﻳﻚ ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪﺑﻨﺪی درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اداره ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻃﺒـﻖ ﺗﺠـﺎرب ﻣـﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.
مورسان (2008) در مقالهای با عنوان «وبسایتها و نقش مکمّل این رسانه ها در تبلیغات گردشگری» تأثیر تبلیغات در وبسایتها را به مثابه ابزار مکمّل در کنار دیگر ابزار تبلیغاتی مطالعه و بررسی کرده است. نتایج تحقیق وی نشان میدهد که استفاده کنندگان از این سایتها بیشتر از کسانی که از آ نها دیدن نکردهاند، از دیگر ابزار تبلیغاتی جهانگردی تأثیر پذیرفتهاند.

فصل سوم
روش تحقیق

3-1-مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش های علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود. از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است. اهمیت این بخش در آن است که محققان از طریق آن
میتوانند، یک نوع تحقیق خاص را دوباره انجام داده و نتایج را با یکدیگر مقایسه نمایند. بنابراین، لازم است که محققان توجه خاصی را به این بخش مبذول داشته و بطور شفاف و مبسوط چگونگی انجام کار را مورد بحث قرار دهند. (خاکی، 1379). در این فصل ابتدا طرح پژوهش و سپس جامعه آماری و نمونه پژوهش معرفی می‌شود. پس از آن ابزار گردآوری داده‌ها و روش‌های تعیین قابلیت اعتماد و اعتبار مقیاس‌ها مطرح شده است. علاوه بر این روش‌های آماری مورد استفاده جهت تحلیل داده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
3-2-روش و طرح تحقیق
روش‏های تحقیق را می‏توان با توجه به دو ملاک: الف) هدف تحقیق ب) نحوه گردآوری داده ها تقسیم کرد. از آنجایی که در تحقیق حاضر سعی شده است که به بررسی صفات بایسته رهبری در میان مدیران سازمان آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک پرداخته شود، می‏توان این پژوهش را از لحاظ هدف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی به شمار آورد. ملاک دیگر در تقسیم‏بندی روش‏های تحقیق بر حسب نحوه گردآوری داده‏ها می‏باشد که براساس این ویژگی، تحقیق حاضر را می‌توان از نوع تحقیقات توصیفی به حساب آورد. در ادامه به طور مختصر به توضیح تحقیقات کاربردی و تحقیقات توصیفی میپردازیم.
3-2-1-تحقیق کاربردی
هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می‌شود. ویژگیهای تحقیقات کاربردی به شرح زیر است:
آزمودن کارایی نظریههای علمی در یک حوزه خاص

تعیین روابط تجربی در یک محدوده خاص
افزودن به دانش کاربردی در یک زمینه خاص
پیشبرد تحقیق و روش شناسی در یک زمینه خاص
ارائه مجموعه دانش کاربردی تایید شده در یک زمینه خاص (سرمد، بازرگان، حجازی، 1380).
3-2-2-تحقیق توصیفی
تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی): تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم‌گیری باشد.
تحقیق آزمایشی
تحقیق توصیفی را می‌توان به دسته‌ه ای زیر تقسیم کرد:
تحقیق پیمایشی.
تحقیق همبستگی.
اقدام پژوهشی.
بررسی موردی.
تحقیق پس -رویدادی
پژوهشهای توصیفی که داده ها را بگونهای معنادار ارائه میکنند در موارد زیر سودمند هستند:
شناخت ویژگیهای یک گروه در موقعیت مورد مطالعه.
کمک به تفکر نظامگرا درباره یک وضعیت.
ارائه دیدگاههایی مبنی بر ضرورت بررسی و پژوهش بیشتر.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کمک به اخذ تصمیمهای خاص. (سکاران، 1381)
همانطور که قبلاً اشاره شد یکی از انواع روش های تحقیق توصیفی-پیمایشی است. که تحقیق حاضر نیز از زمره تحقیقات توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی میباشد.

Author: مدیر سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *