2 صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی و نحوه اقدام آن………………………………………………………………………32
2-2-1-3 ویژگیهای دعوای ابطال سند مالیت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت…………………………………………..33
2-2-2 اعتراض به ثبت ملک ………………………………………………………………………………………………………………………34
2-2-2-1 نحوه تسلیم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک…………………………………………………………….34
2-2-2-2 نحوه طرح دعوای اعتراض به ثبت در دادگاه صالح …………………………………………………………………………36
2-2-2-3 وظایف دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی به این دعوی و صدور حکم ……………………………………………36
2-2-3 اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه یا اجبار و ابطال آن توافق…………………………………………………37

2-2-4 اعتراض به رای هیات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت بنام متقاضی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک دولت یا شهرداری……………………………………………………………………………………………………………………………………….38
2-2-5 ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اداره اوقاف یا شهرداری بنام متقاضی پس از انقضای مهلت 20 روزه وعدم اعتراض به رای هیات حل اختلاف در این خصوص ……………………………………………………………………………………..38
2-2-6 ابطال سند مالکیت صادره بنام متقاضی بر اساس رای هیات حل اختلاف …………………………………………………39

2-3 ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری…………….41
2-3-1 مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر……………………………………….42

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-3-1-1 زمین های موات…………………………………………………………………………………………………………………………42
2-3-1-2 اراضی بایر…………………………………………………………………………………………………………………………………42
2-3-2 ترکیب اعضای کمیسیون………………………………………………………………………………………………………………….43
2-3-3 نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون……………………………………………………………………………………………….43
2-3-3-1 محل کار کمیسیون ……………………………………………………………………………………………………………………..43
2-3-3-2 صدور نظریه کمیسیون تشخیص……………………………………………………………………………………………………44
2-3-3-2-1 مقدمه نظریه……………………………………………………………………………………………………………………………44
2-3-3-2-2 اسباب نظریه ………………………………………………………………………………………………………………………….44
2-3-3-2-3 ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن……………………………………………………………………………………………….44
2-3-3-3 انتشار آگهی………………………………………………………………………………………………………………………………..45
2-3-4 نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون …………………………………………………………………………………………………….45
بخش سوم :موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون
3-1 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها…………………………………………………………………………………48
3-1-1 تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………………………..49
3-1-1-1 جنگل،مرتع و بیشه طبیعی…………………………………………………………………………………………………………….49
3-1-1-2 اراضی جنگلی…………………………………………………………………………………………………………………………….49
3-1-1-3 مرتع………………………………………………………………………………………………………………………………………….50
3-1-2 نظام رسیدگی ………………………………………………………………………………………………………………………………..51
3-1-2-1 تشخیص ملی بودن…………………………………………………………………………………………………………………….51
3-1-2-2 قابلیت اعتراض به نظر جنگلدار…………………………………………………………………………………………………….51
3-1-2-3 محدوده اثر قانون…………………………………………………………………………………………………………………………51
3-1-2-4 تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت………………………………………………………………………………………………53
3-1-2-5 مهلت اعتراض…………………………………………………………………………………………………………………………….53
3-2 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع ………………………………………………54
3-2-1 تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………………………54
3-2-2 نظام رسیدگی…………………………………………………………………………………………………………………………………54
3-2-2-1 مرجع تشخیص…………………………………………………………………………………………………………………………..54
3-2-2-2 مهلت اعتراض……………………………………………………………………………………………………………………………55
3-2-2-3 مرجع پذیرش اعتراضات………………………………………………………………………………………………………………55
3-2-2-4 مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات………………………………………………………………………………………………..56
3-3 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی) …………………………………………………………………………………………………………………………………….56
3-3-1 تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
3-3-1-1 زارعین صاحب اراضی نسقی…………………………………………………………………………………………………………57
3-3-1-2 مالکین ………………………………………………………………………………………………………………………………………57
3-3-1-3 صاحبان باغات وتأسیسات……………………………………………………………………………………………………………57
3-3-2 نظام رسیدگی…………………………………………………………………………………………………………………………………..58
3-3-2-1 محدوده صلاحیت هیأت……………………………………………………………………………………………………………….58
3-3-2-2 ترکیب هیأت……………………………………………………………………………………………………………………………….58
3-3-2-3 مرجع پذیرش اعتراض………………………………………………………………………………………………………………….59
3-3-2-4 قابلیت اعتراض به رأی…………………………………………………………………………………………………………………60
3-3-2-5 مهلت اعتراض…………………………………………………………………………………………………………………………….60
3-4 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی………………………………………………..61
3-4-1 نظام رسیدگی………………………………………………………………………………………………………………………………..62
3-4-2 مهلت اعتراض………………………………………………………………………………………………………………………………..62
3-4-3 اثر اعتراض…………………………………………………………………………………………………………………………………….63
بخش چهارم: موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه
4-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات………………………………………………………………………………………………..66
4-1-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر …………………………………………………………………………..66
4-1-2 فلسفه تصویب قانون زمین شهری……………………………………………………………………………………………………..67
4-1-2-1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *