فنی و حرفه ای و اهمیت و ضرورت آن در ایران

  • فنی و حرفه ای و اهمیت و ضرورت آن در ایران

تاملی در فرایند و وضعیت رشد و گسترش دوره های آموزش فنی و حرفه ای در ایران ، خصوصا بعد از انقلاب اسلامی ایران (1357 ) ، حاکی از اهمیت و ضرورت آن برای نظام اقتصادی و اجتماعی ایران دارد . ضرورت و اهمیت این دوره ها را می توان در موارد  زیر خلاصه کرد :

1 – ضرورت دستیابی به استقلال و خودکفایی دراقتصاد کشور ، به عنوان یکی  از شعارها و اهداف انقلاب اسلامی ایران ، مستلزم تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص به طور اعم و مهارت جویان آموزش های فنی و حرفه ا ی به طور اخص بود.

2 – آموزش های فنی وحرفه ای با افزایش توان کاری افراد و به تبع آن مشارکت  گروه کثیری از مردم در تولید اجتماعی ، موجب کاهش فاصله ی طبقات و قشرهای اجتماعی می شود .

3 – آموزش های فنی و حرفه ای موجب پیوند کار یدی و فکری و گسترش توام آنها می شود.

4 – آموزش های فنی و حرفه ای با توجه به این که معمولا از سن بعد از 15 سالگی شروع می شود ، موجب تعدیل تنش ها و بحران های جدی روحی ، اجتماعی و هویتی نوجوانان در این سنین شده ، نهایتا منجر به سلامت روانی آنها می شود..

5 – و نهایتا و  مهمتر از همه ، آموزش های فنی و حرفه ای و دیگر آموزش های مهارتی با افزایش سطح مهارت و دانش افراد ، موجب توسعه و اشتغال پایدار می شود (ودادهیر ، 1383 ) .