این مدل موتور القایی اغلب در الگوریتم های کنترل جهت یابی میدان یا کنترل برداری استفاده می‌شود. برای رسیدن به این موضوع ، چهارچوب مرجع باید با بردار فضایی شار پیوندی رتور ، بردار فضایی شار پیوندی استاتور و یا بردار فضایی مغناطیس کنندگی در یک راستا قرار گیرد. اغلب چهارچوب مرجع عمومی چهارچوب مرجعی است که وابسته به شار پیوندی رتور می‌باشد. این کار می‌تواند با انتخاب سرعت لحظه ای روتور برابر با و قفل شدن فاز سیستم مرجع با شار رتوری که کاملاً بر محور d قرار دارد ، انجام شود. نتیجه این‌که:
(1-25)
این معادله خلاصه جهت یابی میدان در مختصات d-q را بیان می‌کند. با فرض اینکه ماشین از یک منبع جریان تنظیم شونده تغذیه می‌شود، طوری که معادله استاتور می‌تواند حذف شود، معادلات d-q در چهارچوب جهت‌یابی شار رتور به‌صورت زیر تعریف می‌گردد:
(1-26)
(1-27)
(1-28)
(1-29)
معادله (1-29) خواص گشتاور مطلوب را در جملات مؤلفه‌های جریان استاتور و شار رتور نشان می‌دهد. اگر بتوان شار رتور را ثابت نگه داشت درست همان طور که در ماشین DC است ، آن‌گاه می‌توان کنترل گشتاور لحظه‌ای را با کنترل مؤلفه جریان استاتور انجام داد. از این معادلات ، می‌توان روابط زیررا به‌دست آورد:

(1-30)
(1-31)
(1-32)
که سرعت لغزش با معادله و ثابت زمانی رتور با مشخص می‌شود. در حالت پایدار و idr = 0 . دیاگرام فازوری جهت یابی میدان ماشین القایی در شکل(3-2) نشان داده شده است.

شکل 1‌-3- دیاگرام فازوری جهت‌یابی میدان موتور القایی.
معادله (1-31) نشان می‌دهد که شار ماشین می‌تواند با کنترل مؤلفه جریان ids تعیین شود. بنابراین در حالت پایدار شار ثابت می‌تواند با ids ثابت بدست آید. به عنوان یک نتیجه ، کنترل گشتاور به راحتی می‌تواند توسط کنترل ids همان طور که در معادله (1-29) دیده می‌شود بدست آید. معادله (1-32) مهمترین بیان برای اجرای عملی کنترل مستقیم میدان در ماشین القایی است که بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت.
1-4-طرح اساسی کنترل جهت‌یابی میدان
کنترل جهت‌یابی میدان ماشین‌ها به دو ثابت به عنوان ورودی های مرجع نیاز دارد: مؤلفه گشتاور هم راستا با محور q و مؤلفه شار هم راستا با محور d. چون کنترل جهت یابی واقعاً به طرح هایی بستگی دارد که ساختمان کنترلی آن می‌تواند کمیت‌های الکتریکی لحظه‌ای را دست‌کاری کند، این موضوع کنترل دقیقی را در خیلی از کارهای عملی مطرح می‌کند. بنابراین کنترل جهت‌یابی میدان برتری‌هایی در روش‌های زیر دارد: