(2-23)

که در مختصات استاتور با استفاده از مقادیر اندازه‌گیری شده ی ولتاژ و جریان ترمینال حل می‌شود. شکل (2-12) شمای گذر سیگنال آن را نشان می‌دهد.

شکل 2-‌‌12- تخمین گر شار رتور برای ساختمان شکل (2-11).


انبوه مشکلات یک انتگرال‌گیری باز در فرکانس پایین توسط یک باند محدود انتگرال گیری مؤلفه‌های فرکانس بالا، با وجود جابه‌جایی اشتباه تخمین در فرکانس‌های زیر استاتور به وسیله مقدار مرجع در یک تحول آرام ، بای پس شده اند. بنابراین در فرکانس‌های پایین تر است ، این بدان معناست که کنترل کننده ی شار واقعاً غیر فعال شده است. به هر حال سیگنال خروجی قبلی اش که در طی عملکرد سرعت پایین ادامه داده می‌شود، علی هذا دامنه شار رتور است. با این حال جهت یابی میدان ممکن است که در فرکانس های خیلی کم استاتور از دست برود. به محض این‌که سرعت دوباره افزایش می‌یابد کنترل حلقه بسته شار رتور ، از سر گرفته می شود. توجه داشته باشید که جریان محور q مستقیماً از مؤلفه جریان در حالت عمودی با بردار شار تخمینی رتور بدست می آید. این اطلاعات اصلی از زاویه میدان ، سرعت را به نقطه ای بالاتر می برد. کنترل کننده ی isq در این هنگام سرعت تخمینی را تنظیم می کند. نتیجه ی این امر زاویه میدانی است که جریان استاتور به وسیله اینورتر تزریق کرده است. در سرعت r.p.m 18 دقت سرعت حدود r.p.m 3 گزارش شده است. دقت گشتاور در سرعت حدود r.p.m 18 حدود p.u. 03/0 در p.u. 1/0 گشتاور مرجع است که این امر بهبود قابل توجهی هنگام افزایش گشتاور می باشد. کمترین میزان حساسیت پارامتر در وجود دارد.
2-4-5-جهت یابی شار استاتور
یک دیدگاه دیگر در کنترل بدون حس‌گر جهت یابی همزمان چهارچوب مرجع برای بردار شار استاتور است. استفاده سریع کنترل جریان استاتور بردار جریان استاتور را تابع اجباری می سازد و سیستم مختلط مرتبه اول این نتیجه را می دهد که بردار شار استاتور یک متغیر حالت است.
معادله ماشین از معادلات (2-16) و (2-2) چنین به دست آورده می شود:

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد سند رسمی مالکیت

(2-24)
گراف گذر سیگنال شکل (2-13) آن را تعریف می‌کند. این ساختمان از ساختمان معادلش در جهت یابی شار رتور ، شکل (2-5) سادگی کمتری دارد. شرط جهت یابی شار استاتور ، می‌تواند از تعادل در مجموع نقاط بالایی شکل (2-13) با در نظر گرفتن این موضوع که خطوط نقطه چین سیگنال های با دامنه صفر را در جهت یابی شار استاتور بیان می‌کند، خوانده شود.
(2-25)

شکل2‌-‌‌13- دیاگرام گذر سیگنال موتور القایی ، جریان‌های اجباری استاتور ؛ متغیرهای حالت : جریان استاتور ، شار استاتور. خطوط نقطه چین سیگنال های صفر در جهت یابی میدان استاتور را بیان می کند.
ساختمان دینامیکی ای که در ناحیه سایه دار شکل (2-14) (ماشین) نمایش داده شده است، ساده‌سازی شده است.

شکل2‌-14- کنترل ماشین در جهت یابی شار استاتور با استفاده از مجزا کننده دینامیکی خارجی.
حالا گشتاور فرمان اثر نامطلوبی روی شار استاتور دارد. ژو1 در ]12[ یک ترکیب مجزا آن گونه که در سمت چپ شکل (2-14) نمایش داده شده است برای حذف تأثیر متقابل بین جریان محور q و شار استاتور پیشنهاد داد. سیگنال مجزا سازی شده به فرکانس رتور که بر اساس معادله (2-25) تخمین زده می شود، بستگی دارد: