=
3_5) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات
در این تحقیق از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردیده است.در این تحقیق با توجه به محدودیت زمانی و نیاز به دسترسی سریع داده پاسخنامه به صورت دستی به افراد تحویل داده و درخواست گردید چناچه ابهامی در پاسخ به سوال ها به نظرشان میرسد مطرح کنند.از تعداد 275 پرسشنامه توزیع شده 228 تعداد تکمیل و باز پس داده شد. سوالهای پرسشنامه از نوع بسته است.اگرچه معایبی دارد از جمله ایجاد محدودیت برای پاسخ دهنده و همچنین مانع در جهت بروز خلاقیت می باشد. ولی به علت وجود محاسنی از قبیل جلوگیری از اطلاعات اضافی و بیهوده˛افزایش قابلیت اتکا به سبب پرهیز از اطلاعات ذهنی˛صرفه جویی در وقت برای محقق و پاسخ دهنده و بالاخره افزایش نرخ بازگشت از آن استفاده گردیده است.بدین ترتیب پرسشنامه در قالب سوال 12عمومی و 34سوال اصلی می باشد.نمونه ای از پرسشنامه در قسمت ضمائم آورده شده است .
3-5-1) روایی پرسشنامه
مقصود از روائی آن است که ابزار اندازه گیری انتخاب شده می تواند ویژگی که برای آن طراحی شده است را به خوبی اندازه گیری نماید یا نه؟روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نادرست نتیجه نهایی تحقیق را بی ارزش و بی اهمیت می سازد.برای سنجش روائی پرسشنامه از روش روائی محتوایی به طزیق دلفی استفاده شده است. برای این منظور در ابتدا پرسشنامه ای تنظیم شد و در اختیار استاد راهنما و متخصصین قرار گرفت و پس از تایید نهایی ایشان˛پرسشنامه حاضر تهیه شد.
3_5_2) پایایی پرسشنامه
مقصود از پایایی آن است که ابزار اندازه گیری انتخاب شده در یک فاصله زمانی کوتاه نتایج یکسان و نزذیک به همی از انداز گیری انجام شده به ما بدهد.در این تحقیق جهت محاسبه پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.
برای محاسبه آلفای کرونباخ ابتدا باید نمره های زیر مجموعه سوالات پرسش نامه و واریانس کل را محاسبه نموده و سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.( بازرگان ، 1376،ص 164)

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درباره بیع بین المللی

فرمول شماره 2
j : تعداد زیر مجموعه سوال های پرسش نامه
واریانس زیر آزمون j
واریانس کل آزمون
: ضریب پایایی کل آزمون
اگر ضریب آلفای کرونباخ بیشتر از 70% باشد پرسش نامه دارای پایایی است .
در عمل برای محاسبه ضریب پایایی پرسش نامه طرح شده ابتدا یک نمونه اولیه شامل 30 پرسش نامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده های به دست آمده ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. پایایی پرسش نامه مطرح شده برای اندازه گیری متغیر بخش بندی و هریک از سوالات آن ، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به قرار جدول ذیل بوده است.
جدول 3-1) ضرایب آلفای کرونباخ
متغیر ضریب آلفای کرونباخ
آگاهی 909/0
مشارکت 860/0
کلاس آموزشی 714/0
کارایی 839/0
3_6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق ابتدا به توصیف متغیرها پرداخته شد و سپس با استفاده از ضریب همبستگی فرضیه های تحقیق آزمون شدند.بدلیل به کارگیری ضریب همبستگی این است که برای سنجش متغیرها از پرسشنامه با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده و همچنین مقیاس اندازه گیری از نوع فاصله ای می باشد.ضریب همبستگی شاخص آماری است که حدود رابطه بین متغیرها را نشان می دهد.برای آگاهی و تصمیم گیری درباره اینکه آیا رابطه معناداری بین دو متغیر وجو دارد یا خیر از ضریب همبستگی استفاده می شود.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه: