² ( e f ـ o f )
2 /7=—————— =2 X
e f

همانطور که جدول 4-4 نشان می دهد چون 2 X بدست آمده 2/7 از 2X جدول 361/4 بزرگتر است پس می توان گفت که فرضیه تحقیق مورد تائید قرار گرفته است و می توان نتیجه گرفت که بین افزایش زنگ ورزش و سلامت روانی در بین دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی رابطه معنی داری وجود دارد به این صورت که زنگ ورزش و بالا رفتن آن باعث ایجاد روحیه سالم در بین دانش آموزان خواهد شد.

فصل پنجم
بحث ونتیجه گیری
بحث ونتیجه گیری:
همانطور که تحقیقات انجام شده نشان می دهد سلامت روانی و بالا بردن آن در روحیه انسان به خصوص قشر جوان و نوجوان میتواند تاثیر بسزایی داشته باشد که جهت ایجاد سلامت روانی علل و عواملی میتوانند دخالت داشته باشند که این عوامل میتواند ورزش یا روی آوردن به فعالیتهایی باشد که آدمی را سرزنده و شاداب نگه داشته و حفظ سلامت روانی و عمومی در بین دانش آموزان بخصوص دانش آموزان مقطع ابتدایی بیشتر قابل توجه است به این علت که با حفظ سلامت روانی در دوران کودکی مبارزه با مشکلات در مراحل بعدی مثل نوجوانی و جوانی و سالمندی می تواند تاثیر بالا تری داشته باشد . در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر افزایش زنگ ورزش در بین دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر که فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینکه بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکاراز لحاظ سلامت روانی تفاوت معنی داری وجود دارد و همین طور افزایش زنگ ورزش در بالا رفتن سلامت روانی تاثیر بسزا و بالایی دارد که طبق جامعه مورد مطالعه و برآورد کل دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر 80 نفر به عنوان نمونه به طور تصادفی انتخاب گردیده و آزمون سلامت روانی گلرنبرگ که دارای 28 سوال است بر روی آنها اجرا گردیده است که جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون و روش آماری t متغییر و مستقل در استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار از لحاظ ورزش تفاوت معنی داری وجود دارد و همین طور افزایش زنگ ورزش در بالا رفتن سلامت روانی دانش آموزان میتواند موثر باشد که تحقیق حاضر با تحقیق بهرامی در سال 1371 که تحت عنوان بررسی رابطه ورزش و کاهش اضطراب در بین زنان متاهل حدود سنی 22 ساله شهر ملایر که نتایج نشان میدهد که بین ورزش و کاهش اضطراب رابطه معنی داری وجود دارد و همین طور تحقیق مهران فر در سال1373 که تحقیقی تحت عنوان مقایسه افسردگی در بین جوانان ورزشکار و غیر ورزشکار حدود سنی 28 ساله شهرستان اصفهان که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین جوانان ورزشکار و غیر ورزشکار از لحاظ افسردگ تفاوت معنی داری وجود دارد.
محدودیت های تحقیق:
1 ـ عدم استفاده از مطالب و منابع معتبر در جهت ارائه بهتر تحقیق
2 ـ عدم در دسترس بودن پرسشنامه های معتبر جهت سنجش فرضیه ها
3 ـ محدودیت زمانی جهت ارائه تحقیق بهتر
4 ـ عدم همکاری آزمودنی ها در انجام اجرای تست
5 ـ محدود بودن آزمودنی ها در یک مقطع تحصیلی پنجم ابتدایی