جامعه آماری و شیوه انتخاب نمونه آماری و حجم نمونه
جامعه آماری پژوهش حاضر، هواداران 16 تیم لیگ برتر فوتبال (93-1392) است با توجه به اینکه تعداد هواداران این تیم ها میلیون ها نفر در سراسر ایران می باشند، و بطور متوسط در هر بازی 9000 نفر در ورزشگاهها برای دیدن بازی حضور داشتند.  جهت اطمینان هر چه بیشتر محقق نمونه آماری خود را فقط از تماشاچیان انتخاب نمود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 380 نفر برآورد شد.( هر تیم190نفر) با درنظر گرفتن احتمال ریزش و جهت افزایش قابلیت تعمیم پذیری در بین هواداران هر تیم ، 200پرسشنامه توزیع شد. از شیوه نمونه گیری در دسترس استفاده گردید. و در مجموع 1800 پرسشنامه برگشت داده شد.
ابزارهای اندازه گیری تحقیق
در این پژوهش با توجه به اهداف تحقیق، به منظور جمعآوری اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیات تحقیق از ابزار اندازهگیری مناسب (پرسشنامه)، استفاده گردید.
پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی
شامل ویژگی های اقتصادی، اخلاقی، قانونی و انسان دوستی باشگاه های فوتبال نسبت به هواداران است و شامل 12 سوال می باشد و بر اساس مقیاس 5 ارزشی لیکرت (کاملا موافق، موافق، بی نظر، مخالف، کاملا مخالف) مرتب شده است.
مسئولیت پذیری اجتماعی: این متغیر در این تحقیق از مجموع چهار بعد مسئولیت پذیری اخلاقی، مسئولیت اقتصادی، مسئولیت قانونی، مسئولیت انسان دوستی، تشکیل شده و به وسیله  12 سوال از پرسشنامه استاندارد مسئولیت اجتماعی (استوارت،2003)  اندازه گیری می شود که توسط محقق تهیه شده است.
مسئولیت اخلاقی: یکی از ا بعاد مسئولیت پذیری اجتماعی است که به وسیله 3 سوال سنجیده می شود ( سوال شماره 1 تا 3 از پرسشنامه مسئولیت اجتماعی).
مسئولیت اقتصادی: یکی از ا بعاد مسئولیت پذیری اجتماعی است که به وسیله 3 سوال سنجیده می شود ( سوال شماره 4 تا 6 از پرسشنامه مسئولیت اجتماعی(.
مسئولیت قانونی: یکی از ا بعاد مسئولیت پذیری اجتماعی است که به وسیله 3 سوال سنجیده می شود ( سوال شماره 7 تا 9 از پرسشنامه مسئولیت اجتماعی).
مسئولیت انسان دوستی : یکی از ا بعاد مسئولیت پذیری اجتماعی است که به وسیله 3 سوال سنجیده می شود ( سوال شماره 10 تا 12 از پرسشنامه مسئولیت اجتماعی).
پرسشنامه هویت تیمی: این پرسشنامه در سال 2009 توسط گای و همکاران طراحی شده است و دارای 3 سوال می باشد و بر اساس مقیاس 5 ارزشی لیکرت مرتب شده است.
پرسشنامه تعامل اجتماعی: این پرسشنامه در سال 2009 توسط گای و همکاران طراحی گردیده است و دارای 3 سوال می باشد و بر اساس مقیای 5 ارزشی لیکرت مرتب شده است.
اعتبار و پایایی پرسشنامه
پرسشنامه استاندارد مسئولیت اجتماعی (با ضریب پایایی 88/0) با چهار بعد رعایت قانون (با ضریب پایایی 78/0)، مسئولیت اقتصادی (با ضریب پایایی 73/0)، مسئولیت اخلاقی (با ضریب پایایی 89/0)، مسئولیت انسان دوستی (با ضریب پایایی 83/0) است که در ایران (توسط بخشنده،1391) اعتبار یابی شده است. ضمن اینکه روایی محتوایی و سازه این پرسشنامه توسط وی مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین پرسشنامه هویت تیمی (گای و همکاران،2009) با پایایی 80/0 و پرسشنامه تعامل اجتماعی (گای و همکاران،2009) با پایایی 85/0 استفاده شد.
متغیر های تحقیق:
متغیر های تحقیق عبارتند از مسئولیت اجتماعی، هویت تیمی، تعامل اجتماعی
روش جمع آوری اطلاعات
بعد از تهیه پرسشنامه ها با حضور در استادیوم های ورزشی، این پرسشنامه ها به صورت تصادفی بین هواداران توزیع شد و بعد از جمع آوری ابزار تحقیق، پاسخ های آنان به سوالات، مبنای نتیجه گیری ما از این مطالعه قرار گرفت.
روش تجزیه و تحلیل آماری
برای تجزیه و تحلیل داده ها ار آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد که در قسمت آمار استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف (K-S) برای تعیین نرمال بودن داده ها، و برای تعیین رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید و تمامی تحلیل های آماری آزمون های ذکر شده با استفاده از نرم افزار Spss نسخه 20 انجام شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری داده ها
مقدمه