بین کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه وجود دارد.
: بین کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه وجود ندارد.
: بین کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه وجود دارد.
جدول 4-18) جدول همبستگی کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی

همانگونه که در جدول همبستگی 4-18 مشاهده می گردد، از آنجا که مقدار 000/0 sig = بوده و این مقدار کمتر از 5%= است، لذا رد شده و با اطمینان 95 درصد می‌توان گفت که بین کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه معنادار وجود دارد و ضریب همبستگی(شدت رابطه) 509/0 است.


4-3-3)آزمون فرضیه سوم
بین میزان آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه وجود دارد.
: بین میزان آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه وجود ندارد.
: بین میزان آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه وجود دارد.
جدول 4-19) جدول همبستگی میزان آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی آنان

همانگونه که در جدول همبستگی 4-19 مشاهده می گردد، از آنجا که مقدار 000/0 sig = بوده و این مقدار کمتر از 5%= است، لذا رد شده و با اطمینان 95 درصد می‌توان گفت که بین میزان آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه معنادار وجود دارد و ضریب همبستگی(شدت رابطه) 970/0 است.
4-3-4) آزمون فرضیه چهارم
بین مشارکت کارکنان در تعیین اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه وجود دارد.
: بین مشارکت کارکنان در تعیین اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه وجود ندارد.
: بین مشارکت کارکنان در تعیین اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه وجود دارد.
جدول 4-20) جدول همبستگی مشارکت کارکنان در تعیین اهداف سازمان و کارایی آنان

مطلب مرتبط :   دانلود کاملترین نمونه های تجربیات برتر آموزشی

همانگونه که در جدول همبستگی 4-20 مشاهده می گردد، از آنجا که مقدار 000/0 sig = بوده و این مقدار کمتر از 5%= است، لذا رد شده و با اطمینان 95 درصد می‌توان گفت که بین مشارکت کارکنان در تعیین اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه معنادار وجود دارد و ضریب همبستگی(شدت رابطه) 562/0 است.
4-3-5) آزمون فرضیه پنجم
بین میزان تحصیلات کارکنان و کارایی آنان رابطه وجود دارد.
: بین میزان تحصیلات کارکنان و کارایی آنان رابطه وجود ندارد.
: بین میزان تحصیلات کارکنان و کارایی آنان رابطه وجود دارد.
جدول 4-21) جدول همبستگی میزان تحصیلات کارکنان و کارایی آنان

همانگونه که در جدول همبستگی 4-21 مشاهده می گردد، از آنجا که مقدار 090/0 sig = بوده و این مقدار بیشتر از 5%= است، لذا رد نشده و با اطمینان 95 درصد می‌توان گفت که بین میزان تحصیلات کارکنان و کارایی آنان رابطه معنادار وجود ندارد.