شکل ‏562: ساختار مولکولی ethyl 3-(4- N,N-dimethylamino phenyl)-2-cyanoprop-2-enoate 98
شکل ‏563: ساختار مولکولی ethyl 3-(4- N,N-dimethylamino phenyl)-2-cyanoprop-2-enoate 98
شکل ‏564: طیف HNMR محصول ethyl 3-(4- N,N-dimethylamino phenyl)-2-cyanoprop-2-enoate 99
شکل ‏565: طیف HNMR گسترش یافته محصول ethyl 3-(4- N,N-dimethylamino phenyl)-2-cyanoprop-2-enoate 100
شکل ‏566: طیف HNMR گسترش یافته محصول ethyl 3-(4- N,N-dimethylamino phenyl)-2-cyanoprop-2-enoate 101
شکل ‏567: طیف HNMR گسترش یافته محصول ethyl 3-(4- N,N-dimethylamino phenyl)-2-cyanoprop-2-enoate 101
شکل ‏568: طیف FT-IR محصول ethyl 3-(4- N,N-dimethylamino phenyl)-2-cyanoprop-2-enoate 102
شکل 5-69: شکل کلی واکنش انجام شده در این پژوهش …………………………………………………………..102
فهرست جدولها
جدول ‏41: ساختار شیمیایی تعدادی آمینواسید چپگردان 39
جدول ‏51: نتایج بهینه سازی دما 50
جدول ‏52: نتایج مربوط به بهینه سازی مقدار کاتالیزگر 51
جدول ‏53: نتایج مربوط به اثر حلال 51
جدول 54: نتایج به دست آمده طی مجموعه واکنشهای انجام گرفته………………………………………..102
شیمی سبز
مقدمه
توسعه به معنی برنامه ریزی جهت رسیدن جامعه از وضع فعلی به وضع مطلوب تر است و توسعه پایدار، بدین مفهوم است که به گونه ای برنامه ریزی گردد، تا نسل های آینده در بر آوردن نیازهای خویش دچار مشکل نشده، سرمایه های ملی دچار افت بها نشوند و به محیط زیست نیز آسیبی نرسد.
شیمی سبز در راستای رسیدن به توسعه پایداردر سطح جوامع بشری می باشد.
شیمی سبز شیمیدان ها را در راستای گسترش فرآیندها و محصولات بدون آلودگی و خطر هدایت می نماید. سنتز یک محصول شیمیائی، نیازمند روش ایمن و استراتژی مناسب از نظر هزینه های تولید، مصرف و سلامت است.
آلودگی زیست محیطی و سهم واکنش های شیمیائی و شیمیدان ها در این معضل موجب شده است که دانشمندان به دنبال طراحی روشهایی باشند که تا حد امکان فاقد آلودگی باشند. شیمی سبز به طبقه بندی و تعریف اصولی می پردازد که در جهت نیل به این هدف والا باشد.
شیمی سبز اصطلاحی است که برای اولین بار توسط پائول آناستاس، پیشنهاد شد. تعریف مختصر شیمی سبز چنین است: ابتکار، طراحی و کاربرد محصولات و فرآیندهای شیمیایی برای کاهش یا حذف استفاده و تولید مواد خطرناک. []
شیمی سبز یک فلسفه شیمیایی است که طراحی محصولات و فرآیندهایی که استفاده یا تولید مواد خطرناک را کاهش یا حذف کنند، را تشویق می کند. و در صدد است تا از آلودگی منابع جلوگیری کند یا آنها را کاهش دهد.