نرخ گرمای آزاد شده
کم شدن نرخ گرمای آزاد شده در حین مصرف بیودیزل با کاهش تأخیر اشتعال ارتباط نزدیکی دارد. از این‌رو ارزش حرراتی پایین‌تر بیودیزل به کم شدن گرمای آزاد شده می‌انجامد.
بررسی نرخ گرمای آزادشده توسط ردی برای فشار‌های پاشش و قطر پلانجرهای متفاوت نشان می‌دهد که با افزایش فشار پاشش، نرخ گرمای آزاد شده بهبود می‌یابد و این به خاطر پودر شدن بهتر ذرات سوخت است. با کاهش قطر پلانجر از 8 به 7 میلی متر نرخ آزادسازی گرما بهتر شده و به دیزل نزدیک تر می‌شود.
مطالعه پرادیپ در مورد بازخورانی گازهای خروجی به موتور نشان داد که نرخ گرمای آزادشده در بیودیزل بیش از دیزل است ولی با بازخورانی %15 گازهای خروجی این نرخ بسیار شبیه به دیزل بدون EGR می‌شود.
بازه احتراق
شکل (2-9) نمایش بازه احتراق را برای جاتروفا بیودیزل و دیزل نمایش می‌دهد بازه احتراق برای جاتروفا بیودیزل 78 درجه و برای دیزل 80 درجه است. با بازخورانی گازهای خروجی از اگزوز بازه احتراق 79 درجه می‌شود.
بازه احتراق جاتروفا بیودیزل‌ و دیزل و تأثیر %15 EGR بر آن [14]
توان و گشتاور خروجی از موتور
آلتین کاربرد روغن آفتابگردان، روغن پنبه دانه، روغن دانه سویا و متیل استرها را در یک موتور دیزل چهار زمانه پاشش مستقیم بررسی کرد. تغییرات تورک حداکثر و توان موتور برای سوخت‌های مختلف در دور RPM1300 و RPM 1700 در شکل‌های (2-10) و (2-11) نشان داده شده است.
تغییرات تورک موتور برای سوخت‌های مختلف در دور RPM 1300 [17]
حداکثر گشتاور موتور بوسیله سوخت دیزل در دور RPM 1300، برابر NM 1/43 بود که برای سهولت در مقایسه این گشتاور بصورت 100% به عنوان مرجع در نظر گرفته شده است. با توجه به نمودار مشاهده می‌شود که تورک حداکثر حاصل از احتراق روغن‌های گیاهی کمتر از سوخت دیزل است. حداکثرتوان موتور بوسیله سوخت دیزل در دور RPM 1700، برابر KW 45/7 بود که برای سهولت در مقایسه این توان بصورت 100% به عنوان مرجع در نظر گرفته شده است. با توجه به نمودار مشاهده می‌شود که توان موتوری حاصل از احتراق روغن‌های گیاهی کمتر از سوخت دیزل است [17].
تغییرات تورک موتور برای سوخت‌های مختلف در دور RPM 1700 [17]
در سال 2010 جیندل و همکارانش در مقاله‌ای تحت عنوان شواهد آزمایشگاهی تأثیر نسبت تراکم و فشار پاشش بر روی موتور دیزل پاشش مستقیم با جاتروفا متیل استر، اثر تغییر پارامترهای طراحی موتور را روی احتراق و عملکرد موتور برای جاتروفا متیل استر بررسی کردند. نتایج نشان می‌داد، توان ترمزی تولید شده توسط جاتروفا بیودیزل کمتر از دیزل معمولی است. با بالا بردن نسبت تراکم بیشتر از حالت اولیه موتور (17.5) و افزایش فشار پاشش نسبت به فشار پاشش دیزل معمولی (210 بار)، توان ترمزی افزایش می یافت. بهینه فشار پاشش 250 بار و با افزایش نسبت تراکم تا 18 توان ترمزی بهبود می یافت [18].
مصرف سوخت ویژه (BSFC)
جیندل میزان مصرف سوخت ویژه جاتروفا بیودیزل با دیزل معمولی را برای نسبت تراکم و فشار پاشش‌های متفاوت مقایسه کرد و نشان داد که مصرف جاتروفا بیودیزل در حالت استاندارد حدود 25 تا 34 درصد بیش از دیزل است ولی می‌توان با افزایش فشار پاشش و نسبت تراکم میزان مصرف سوخت را کاهش داد [18].
تأثیر بازخورانی گازهای خروجی بر مصرف سوخت ویژه توسط پرادیپ نشان داد که با افزایش بازخورانی گازهای خروجی تا %5 درصد مصرف سوخت ویژه جاتروفا بیودیزل کاهش یافته و حتی در %5 به دیزل می‌رسد و پس از آن از میزان اولیه بالاتر رفته ولی تقریبا ثابت می ماند [14].
دمای گازهای خروجی
آگروال تغییرات دمای گازهای خروجی را برای سوخت دیزل و بیودیزل مقایسه کرد. مطابق با مشاهدات ایشان دمای گازهای خروجی در کلیه ترکیبات بیودیزل در مقایسه با سوخت دیزل در برابر بار کمتر بود که علت این امر را کمتر بودن ارزش حرارتی بیودیزل در مقایسه با سوخت معرفی کردند [15].
تشکیل رسوب‌های کربنی
رسوب‌های کربنی برای موتوری که با سوخت بیودیزل کار می‌کند، کمتر از موتوری است که با سوخت دیزل کار می‌کند. با اندازه‌گیری جرم رسوبات تشکیل شده، مشاهده می‌شود که میزان رسوب‌ها کربنی با سوخت بیودیزل %40 کمتر از سوخت دیزل است [15].
میزان فرسایش
با اندازه‌گیری فرسایش اجزا اصلی از قبیل رینگ‌ها و یاتاقان‌های گوناگون پس از کارکردهای طولانی‌مدت موتور مشاهده شده، میزان فرسایش اجزای متحرک در موتوری که با سوخت بیودیزل کار می‌کند حدودا %30 کمتر از موتوری است که با سوخت دیزل کار می‌کند [15].
آلایندگی
از جمله آلاینده‌های مهم خروجی موتور می‌توان مونواکسیدکربن، دی‌اکسیدکربن، ناکس، دوده و هیدروکربن‌های نسوخته را نام‌برد. هیدروکربن‌های نسوخته به دو بخش هیدروکربن‌های آلکانی و آروماتیک تقسیم می‌شوند.