روش جمع آوری اطلاعات اسناد کاوی است و اطلاعات صورت های مالی شرکتها از بانک اطلاعاتی تدبیرپرداز استخراج گردیده و برای سایر اطلاعات مورد نیاز از لوح فشرده بورس، گزارش مجمع عمومی صاحبان سهام و با مراجعه به کتابخانه بورس اوراق بهادار و پایگاه اطلاعاتی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی و سایت رسمی شرکت بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. در این تحقیق سعی شده است از موثق ترین و قابل اعتمادترین ابزارها و منابع جمع آوری داده ها در بازار سرمایه ایران استفاده شود. از این رو داده های استفاده شده در این تحقیق از اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان خبره و مورد اعتماد سازمان می باشد و بنابراین از روایی و پایایی بالایی برخوردار هستند زیرا تحت نظر مراجع قانونی و ذی صلاح تهیه شده اند.
3-4- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات
روش تحقیق به عنوان یک فرآیند منظم برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل مساله است. در هر تحقیق، از مجموعه ای از داده ها استفاده می شود و با توجه به نوع داده های جمع آوری شده از روش تحقیق مناسب استفاده می کنیم در اقتصاد داده های آماری به سه نوع مختلف تقسیم می شوند:
دادههای سری زمانی
دادههای مقطعی
دادههای ترکیبی
داده های سری زمانی، داده هایی هستند در قالب یک یا چند متغیر خاص در طول در طول زمان رخ می دهند. به عبارت دیگر سری زمانی، مجموعه ای از مشاهدات است که برحسب زمان مرتب شده باشد( آذر و مومنی،1381). داده های مقطعی، داده هایی هستند که در یک زمان خاص جمع آوری می گردند. و داده های ترکیبی( پانل دیتا)، به یک مجموعه از داده هایی گفته می شود که بر اساس آن مشاهدات به وسیله تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی(N)، که اغلب به صورت تصادفی انتخاب می شوند، در طول یک دوره زمانی مشخص (T)مورد بررسی قرار گرفته باشند.
در این صورت N ×Tداده آماری را داده های ترکیبی یا داده های مقطعی -سری زمانی می نامند. مزیت استفاده از روش داده های ترکیبی در افزایش قدرت آماری ضرایب نسبت به استفاده از تجزیه و تحلیل مجزای داده های آماری به صورت سری زمانی و مقطعی است. در این روش با در نظر گرفتن تغییرات متغیرها در هر مقطع و در هر زمان به صورت مشترک، از تمامی داده های در دسترس استفاده می شود و بنابراین خطای مشاهدات کمتر می شود. هر چند در تجزیه و تحلیل دادههای آماری به صورت مجزا دامنهی آمار گسترده است، اما در روش بررسی داده های ترکیبی از اطلاعات به مراتب بیشتری استفاده می شود. بنابراین با افزایش دامنه آمار و اطلاعات، درجه آزادی افزایش می یابد و برآوردهای صورت گرفته درباره ی جامعه آماری کارآتر خواهد بود.
برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. تحلیل های آماری از طریق نرم افزار Eviews انجام شد.
3-4-1- مدل پانل دیتا
همانطور که بیان شد؛ مدل‌های اقتصادی از نظر اطلاعات آماری که در آن‌ها استفاده می‌شود به سه گروه تقسیم می‌شوند. برخی از مدل‌ها با استفاده از داده‌های سری زمانی یا به عبارتی طی دوره‌ی نسبتاً طولانی چند ساله برآورد می‌شوند. بعضی دیگر از مدل‌ها بر اساس داده‌های مقطعی بر آورد می‌شوند، یعنی متغیرها برای یک دوره زمانی معین مثلا یک هفته، یک ماه و یا یک سال در واحدهای مختلف بررسی می‌شوند. روش سوم برآورد مدل که در مطالعات سال‌های اخیر نیز زیاد استفاده شده است برآورد براساس داده‌های پانل دیتا است. پانل دیتا مجموعه‌ای از داده‌های سری زمانی است که برای مقاطع مختلف در طول زمان تکرار می‌شود. داده‌های سری زمانی در طول زمان دارای خود همبستگی بوده و با توجه به اینکه در پانل دیتا، داده‌های مقاطع مختلف نیز مد نظر قرار می‌گیرد، احتمال همبستگی در این نوع دادها نیز کاهش می‌یابد. پانل دیتا دو مزیت مهم نسبت به داده‌های مقطعی و سری زمانی دارد؛ اولا با توجه به اینکه در پانل دیتا واحدهای مختلفی از مقاطع در طول زمان مورد بررسی قرار می‌گیرد، قابلیت بررسی موضوعات پیچیده که با استفاده از داده‌های سری زمانی و مقطعی امکان پذیر نیست فراهم می‌گردد. ثانیاً برخلاف داده‌های سری زمانی، پانل دیتا این امکان را به پژوهشگر خواهد داد تا با کنترل نمودن تفاوت‌های غیر مشهود میان مقاطع مختلف، رفتار مربوط به تک تک آن‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. با توجه به اینکه در داده‌های سری زمانی، تنها مقطع خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد تفاوت‌های یاد شده شناسایی نمی‌شود. (سفیدیان، 1390).
3-4-1-1- مزیت استفاده از داده‌های تلفیقی نسبت به سری‌های زمانی و مقطعی
به کار بردن روش پانل دیتا مزیت‌هایی دارد که آن را از روش‌های دیگر متمایز می‌سازد. در زیر به چند مورد از این مزیت‌ها اشاره می‌شود.
الف) داده‌های تلفیقی اطلاعات بیش‌تر، تنوع و تغییر پذیری بیشتر، هم خطی کم‌تر بین متغیرها، درجات آزادی و کارایی بیش‌تری را فراهم می‌کنند. در حالی که سری‌های زمانی گرفتار هم خطی می‌باشند.
ب) داده‌های تلفیقی امکان طراحی الگوهای پیچیده‌تری نسبت به داده‌های مقطعی و سری زمانی صرف را فراهم می‌کنند.
ج) داده‌های مقطعی و سری زمانی صرف ناهمسانی‌های فردی را لحاظ نمی‌کنند؛ لذا ممکن است که تخمین‌های تورش داری ایجاد کنند، در حالی که در روش پانل دیتا می‌توان با لحاظ کردن متغیرهای ویژه‌ی فردی این ناهمسانی‌ها را لحاظ نمود.
د) روش پانل دیتا پژوهشگر را قادر می‌سازد تا مدل‌های رفتاری پیچیده‌ای را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
ه) روش پانل دیتا می‌تواند اثراتی را که به سادگی توسط سری‌های زمانی و داده‌های مقطعی آشکار نمی‌شوند، اندازه گیری نماید.
و) پانل دیتا از طریق فراهم کردن تعداد داده‌های زیاد، تورش تخمین را کاهش می‌دهد (سفیدیان، 1390).
3-4-1-2- تعیین روش تخمین در روش پانل دیتا
برآورد روشی که در آن‌ها از داده‌های پانل دیتا استفاده می‌شود غالباً با پیچیدگی‌هایی مواجه است. در حالت کلی، مدل زیر نشان دهنده‌ی یک مدل با داده‌های تلفیقی است: