ارتباطی بر مؤلفه های توافق دو نفری و ابراز محبت،تأثیر مثبت نشان داد و به افزایش هر یک از شاخص های یاد شده منجر شد، اما در مؤلفه های رضایت زناشویی و همبستگی دو نفری تأثیر مثبتی مشاهده نشد. همچنین در پیشگیری از بازگشت معتادان مرد نیز تعداد بازگشت به مصرف در گروه کنترل، بیشتر از گروه آزمایش بود ولی از لحاظ آماری معنادار نبود.در کل، نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که آموزش مهارتهای ارتباطی، با رویکرد شناختی – رفتاری، بر سازگاری زناشویی همسران معتادان مرد مؤثر است.
در این مطالعه عوامل دسترسی آسان به مواد مخدر، بیکاری و داشتن دوستان معتاد به عنوان مهمترین عوامل ازدیدگاه معتادان مطرح گردید. از دید کارشناسان داشتن دوستان معتاد، بیکاری و مشکلات عاطفی در روی آوردن مجدد به مواد مخدر حائز اهمیت بود.
محمدی و قنوتی در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل مؤثر در بازگشت به اعتیاد در مراجعین به مراکز خود ارجاعی شهر همدان در سال های 83 -81 انجام دادند . در این مطالعه توصیفی مقطعی تعداد 186 نفر از معتادین مراجعه کننده به مرکز خود ارجاعی به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند .نتایج نشان داد که از نظر مشخصات فردی اکثریت نمونه ها در سنین 35-25 سال ، مذکر و دارای تحصیلات زیر دیپلم ، متاهل و ساکن شهر بودند و از نظر عوامل خانوادگی اکثریت معنادین فرزند اول خانواده با بعد 6-5 نفر و دارای والدین بیسواد و در اصول تربیتی سهلگیر و بی تفاوت و یا پدران معتاد بودند . همچنین در ارتباط با اقتصادی – اجتماعی موثر بر گرایش به اعتیاد اکثریت معتادین دارای شغل آزاد بودند که برای اولین بار در سنین 29-20سال مبادرت به مصرف مواد مخدر نموده بیشتر آنها 4-2 بار اقدام به ترک نموده بودند .
از عوامل اولیه گرایش به مواد جهل و ناآگاهی، مصرف سیگار، دسترسی آسان و کنجکاوی و از عوامل موثر بر گرایش مجدد را می توان افسردگی،کسب آرامش و دسترسی آسان به مواد را نام برد.
شرق وشکیبی در تحقیقی به عنوان بررسی عوامل مؤثر بر عود اعتیاد از دیدگاه معتادین مراجعه کننده به مراکزترک اعتیاد استان آذربایجان غربی در سال ۸۸ پرداختند که جامعه آماری آن کلیه معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد بودند که با روش مبتنی بر هدف، تعداد ۲۲۸ معتاد که روی آوری مجدد داشته و دارای شرایط مورد پژوهش بودند، انتخاب شدند بررسی یافته های پژوهش نشان داد که: (32 درصد) نمونه ها یکبار سابقه ترک اعتیاد داشتند و نیز دلیل روی آوری مجدد به اعتیاد اکثریت آنها ( 9/50 درصد) بیماری روانی بود. بررسی دیدگاه واحدهای مورد پژوهش حاکی از آن بود که در زمینه عوامل فردی، رفع احساس تنهایی و انزوا ( ۳۶ درصد) . در زمینه عوامل خانوادگی ، روابط نامناسب والدین با فرزندان (5/17درصد ). در زمینه عوامل اجتماعی ، وجود دوستان معتاد (5/35 درصد ). در زمینه عوامل اقتصادی ، بیکاری (4/40 درصد ) از جمله عواملی بودند که در بازگشت افراد بهبود یافت به مصرف دوباره مواد مخدر نقش داشتند.
آقا بخشی (1379 ) در تحقیق خود به تاثیر اعتیاد پدر روی عملکرد خانواده پرداخته است . در این تحقیق دو گروه از خانواده ها با پدران معتاد و پدران غیر معتاد در تهران مقایسه گردیدهاند . گروه آزمایش عبارت بودند از یکصد خانواده ساکن در شهر تهران و گروه گواه نیز مشتمل بوده است بر همین تعداد که خانواده های ساکن تهران که پدر خانواده معتاد نبوده است . این مطالعه نشان می دهد که در خانوادههایی که پدر معتاد است ضعف در جامعه پذیری فرزندان ، نقش اقتصادی و اقتدار گرایانه پدر و رابطه اجتماعی اعضای خانواده بیشترین میزان همبستگی را با اعتیاد به مواد مخدر داشته است از سوی دیگر نقش حمایتی پدر دارای تاثیر قابل توجهی در اعتیاد به مواد مخدر ایفا می کند.
یاری (1378) در پژوهشی به بررسی جامعه شناختی علل و عواملی که در بازگشت مجدد معتادان مرد در زندان وکیل آباد مشهد موثر بوده پرداخته است . روش تحقیق پیمایشی است است و جامعه آماری آن مردان معتاد زندان وکیل آباد مشهد است که در مرحله ترک بودهاند . یافتههای پژوهش نشان میدهد از هم گسیختگی خانواده ، عدم پذیرش خانواده ، بازگشت به مسولیت قبلی ، تاثیر پایگاه اقتصادی اجتماعی ، بیکاری ، دوستان ناباب ، ضعف اعتقادات مذهبی و وضعیت زندان در بازگشت مجدد افراد به اعتیاد موثر است .
نادری ( 1380) در تحقیقی پیمایشی به بررسی ابعاد (فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ) خانواده در پیشگیری و درمان معتادان و مقابله با مصرف موادمخدر در اردوگاه کار معتادان بیستون پرداخته است . جامعه آماری این پژوهش دو گروه آزمایش ( معتادین ) و گروه کنترل ( غیر معتادین ) می باشد که 250نفر از بین معتادان و 150نفر غیر معتاد حجم نمونه را تشکیل میدهند . نتایج تحقیق نشان میدهد که بین متغیرهای پایگاه اجتماعی خانواده ، فقر اقتصادی خانواده ، از هم گسیختگی خانواده ، اختلاف خانوادگی ، اهمیت و رعایت اصول مذهبی ، تضعیف اقتدار حاکم در خانواده و عدم آگاهی درباره موادمخدر با اعتیاد رابطه معناداری وجود دارد ولی بین متغیر سابقه اعتیاد در خانواده و اعتیاد رابطه معناداری ملاحظه نشده است.

پیر صالح در تحقیق تحت عنوان بررسی علل اقتصادی ، اجتماعی و روانی گرایش زنان به اعتیاد در بین گروهی از زنان مجتمع شبه خانواده شفق در سال 1378 بر روی 500 نفر از زنان معتاد در این مجتمع پرداخت که به نتایج زیر دست یافت : مسله مهاجرت ، طلاق ، نداشتن شغل ثابت ، اعتیاد زن و شوهر ، تنها زندگی کردن ، خانواده از هم پاشیده ، فقر مالی ، محل سکونت ، معاشرت نامناسب ، ناراحتی های جسمانی و مرگ عزیزان مهمترین علل اعتیاد مشخص شده اند .
رحمتی در تحقیقی به عنوان عوامل موثر در شروع مصرف مواد مخدر با اشاره به وضعیت معتادان زن در سال 1377 بین جمعیت 10 استان کشور بر روی 1456 نفر معتاد به شکل تحلیل ثانویه پرداخت. پاسخگویان علت شروع مصرف مواد مخدر را به ترتیب کنجکاوری ، کسب لذت ، مشکلات خانوادگی ، فشار دوستان ، در دسترس بودن مواد مخدر ، کمبود عاطفی ، درمان دردهای جسمانی ، عدم کنترل خانواده ، بیکاری و شکست عشقی ذکر کرده اند .
تحقیقات انجام شده درخارج کشور:
بر مبنای مطالعه ای که در انگلستان انجام شد گراهام ) 1978) دریافت که یکی از مهمترین تفاوتهای بین مصرف کنندگان و غیر مصرف کنندگان موادمخدر عبارت است از میزان احساس جدایی که آنها به والدین خود دارند . سوءمصرف کنندگان مواد مخدر احساس میکنند که از خانه طرد شدهاند آنها هم چنین احساس می کنند که والدین شان توجهی به انها نداشته و اشتراکات کمی برای صحبت کردن در مورد آنها با والدینشان وجود دارد .
اوکاشا (1985) در تحقیق خویش اظهار میدارد که استفاده غیر پزشکی از موادمخدر که موجب وابستگی در میان جوانان جهان عرب شده است ناشی از عوامل بسیاری از جمله تاثیر قدمت طولانی ، استعمال سنتی مواد مخدر ، فشارهای اجتماعی – اقتصادی گوناگون و از خود بیگانگی جوانان میباشد . در این مطالعه بدین نتیجه رسید مهمترین عواملی که به نظر میرسد تسهیل کننده شروع سوءمصرف موادمخدر هستند عبارتند از : دسترسی و پذیرش اجتماعی مواد مخدر ، تحرک فزاینده جوانان ، فشار گروه همسالان ، اطلاعات نادرست در مورد اثرات مواد مخدر و گسیختگی خانواده

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آماتنگ و همکارانش (1986) در تحقیقی تحت عنوان مذهب خانواده و استعمال مواد مخدر سعی نموده اند تاثیر متغیر هایی نظیر تحصیلات والدین ،موقعیت شغلی مادر ، مذهبی بودن ، وابستگی مذهبی ، جنسیت و نژاد را بر روی مصرف موادمخدر و الکل توضیح دهند . جامعه آماری تحقیق دانش آموزان دوره دبیرستان ایالت میشیگان آمریکا بوده که والدین و موقعیت شغلی مادر هیچ ربطی به مصرف موادمخدر ندارد . کسانی که با هر دوی والدین خود زندگی می کنند نسبت به کسانی که فقط با یکی از آنها زندگی می کنند احتمال کمتری دارد که درگیر مصرف ماری جوانا شوند . درجه مذهبی بودن دارای رابطه معنی داری با مصرف موادمخدر در تمامی ابعاد مذهبی بوده است .
کاپلان (1995 ) در بررسی شناخت تئوریهای که ویژگی های زندگی خانواده را با اعتیاد ، جنایات و تخلفات پیوند می دهد و فشاری که بر اثر عواقب و مسائل بعدی بر خانواده وارد میآید تاکید میکند که مشکل خشونت در خانواده های آسیب زا یک مسله جدی و مستمر است . عوامل جانبی موثری که وجود دارد شامل طلاق و جدایی ، زندگی منفرد ، عدم انضباط صحیح و مناسب ، نظارت ضعیف و غیر کافی بر فرزندان است . از ویژگی های اساسی خانواده های معتاد عدم وابستگی و ارتباط مثبت عناصر خانواده فقیر و تنگدستی و از دست دادن پایگاه شغلی است علاوه بر این تاثیر اعتیاد والدین بر فرزندان از مهمترین آثار مخرب به شمار میرود .
دکتر لی – ناه هسو (1993) در مقالهای تحت عنوان استعمال موادمخدر و رابطه آن با خانواده مینویسد خانواده اولین محیطی است که افراد در آن با استعمال موادمخدر آشنا می شوند . والدینی که سیگار میکشند ، مشروبات الکلی می نوشند و یا سایر مواد مخدر را مصرف میکنند مسلما اعتیاد شان آثار زیانباری بر شکل بندی و رشد فرزندانشان به جای میگذارد . اما بسیاری از نوجوانان نیز که مشکلی در تربیت خانوادگی آنها وجود ندارد ممکن است که تحت فشار دوستان و همسالان به استعمال موادمخدر بپردازند . غیر از نوجوانان بسیاری از بزرگسالان نیز وقتی در زندگی با بحران روبرو میشوند یا ناراحتیهای شغلی پیدا میکنند و یا در روابط اجتماعی با ناامیدیهای مواجه می شوند به موادمخدر روی میآورند . وی در پایان اضافه میکند : در این اجتماع رقابت انگیز و پر پیچ و خم امروزی که مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی به سرعت شکل میگیرند و تغییر شکل میدهند برای بسیاری از افراد استعمال موادمخدر وسیله ای برای فرار از واقعیات زندگی و پناه به بی خبری شده است .
بعضی محققان اهمیت تاثیر والدین را روی انتخاب دوست برای نوجوانان تاکید دارند بهرو همکاران (1995) نشان دادند که نوجوانانی که دوستان آنها مواد مخدر مصرف میکنند احتمال مصرف آنها نیز بالاست . متغیرهای خانوادگی ممکن است انتخاب دوستان را تحت تاثیر قرار دهند و بدین وسیله در مصرف آنها و انتخاب دوستانی که مواد مخدر مصرف میکنند زیاد است . وقتی کنترل والدین بالاست نوجوانان با احتمال کم دوستانی که مواد مخدر مصرف می کنند انتخاب می کنند بنابراین والدین با نفوذ قوی در نوجوانان با تاثیر گذاشتن بر روی انتخاب دوست وکنترل آنها فشار انتخاب همسالان را تحت تاثیر قرار می دهند .
هایت و همکاران ( 2009 ) در پژوهشی تحت عنوان تجربه مادران از اعتیاد به متامفتامین که در مورد زنان روستایی ایالت های آمریکا در سال 2009 انجام دادند و در آن 4 مادر سفید پوست پس از بهبود و رهایی از اعتیاد متامفتامین ، تجربیات گوناگون زندگیشان را در مصاحبههای بسیار دقیقی باز گو کردند . آنها تاثیر بیماری خود بر کودکانشان را بصورت فیزیکی و روانی به واسطه قرار گرفتن در معرض خشونت در خانه ، سوءمصرف مواد مخدر توسط بزرگسالان و دیگر رفتارهای ضد اجتماعی و از دست دادن روابط مهم مطرح میکردند . آنها نگران بودند که ممکن است کودکانشان نیز معتاد شوند . آنها ترک اعتیاد و بهبودی شان را تنها با حمایت بیرونی قابل توجهی ممکن دانسته و بدین شکل عوارض اجتماعی ، روانی و فیزیکی بیماریشان را تحمل میکردند.
آروالو و همکاران (، 2008) در پژوهشی تحت عنوان معنویات ، احساس وابستگی و واکنش های کنار آمدن در زنانی که درمانهای مرتبط با اعتیاد به مواد و الکل دریافت میکنند در سال 2008 انجام دادند و هدف خود را بررسی نقش معنویات ، احساس وابستگی و واکنشهای کنار آمدن در ارتباط با استرس و علائم ضربه میان زنانی که درمان سوءمصرف مواد دریافت میکردند عنوان کردند. داده های این پژوهش از مصاحبه با 393 زن در نقاط ماساچوست بدست آمده است . مصاحبه ها از آوریل 2003 تا سپتامبر 2006 انجام گرفته اند . یافته های اولیه این تحقیق عبارتند از : استرس مشخصا مرتبط با شدت اعتیاد به مواد مخدر و علائم ضربه روحی مرتبط با شدت اعتیاد به الکل بود . نتیجه گیری این تحقیق به این صورت بود که درمانهای پیشرفته سوءمصرف مواد که باعث افزایش معنویت ، احساس تعلق و واکنش های تحمل کننده باشد میتواند به زنان معتاد کمک کند بهتر فشارهای ناشی از درمان و پس از آن را تحمل کنند .
جمع بندی و نقد :
بسیاری از تحقیقات بدون استفاده از یک پشتوانه نظری بعنوان یک الگوی تبینی ، صرفا همبسته های فردی و اجتماعی مرتبط با اعتیاد را توصیف کردهاند ، در حالیکه نظریهها میتوانند تلاشهای تحقیقاتی را شکل و جهت دهند و محقق را برای سازماندهی درک خود از زندگی اجتماعی و تحقیق درباره آن آماده کنند .
در بعضی تحقیقات مورد مطالعه موضوعات و بخصوص متغیرهایی که در خلال تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار گرفتهاند ، بسیار نزدیک و در مواردی بسیار شبیه هم هستند و گاها تنوعی در بررسی متغیرها دیده نمیشود .
بیشتر تحقیقاتی که به بررسی اعتیاد بصورت پدیدهای چند عاملی نگریستهاند در روش تحقیق خود تنها به یک گروه نمونه بسنده کرده اند و در تحقیق خود از گروه گواه استفاده نکردهاند .
در برخی تحقیقات دیده شده که حجم نمونه کوچک است ، در نتیجه دقت و اطمینان تحقیق پایین میآید و محقق به تحلیل خود نسبت به موضوع بسنده کرده است . در مواردی نیز بدون توجه به مسله مورد بررسی شیوه نمونه گیری انتخاب شده است در صورتیکه برای هر مسله در هر شرایط مکانی و زمانی خاص باید عموما از یک شیوه نمونه گیری استفاده نمود که عمدتا از قبل بطور دقیق غیر قابل پیش بینی است .
از نقصهای دیگر تحقیقات انجام شده این است که فاقد پیشینه تحقیق در خارج از کشور می باشند و فقط به تحقیقات داخل کشور آن هم بسیار خلاصه اشاره شده است زیرا یکی از راهبردهایی برای مشخص ساختن مسله پژوهش این است که به تکرار و گسترش تحقیقات مربوط به مسله ای پرداخته شود که پژوهشگران دیگر به تحقیق درباره آن پرداخته اند.
تحقیقات و پژوهشها در زمینه عوامل موثر براعتیاد زنان به مواد مخدر و شناسایی اینکه چه عواملی بر شکل گیری آن تاثیر دارند از نظر کمی محدود میباشند.
سوء مصرف موادمخدر موضوعی پیچیده و چند بعدی است که هر کدام از تحقیقات تنها قادرند به ابعادی از آن بپردازند . به نظر میرسد تحقیقات انجام شده زمینه مناسبی برای تبین دقیق تری از عوامل موثر برعود بیماری فراهم نکرده اند.
بخش سوم – مبانی نظری :
در خصوص اعتیاد به عنوان یکی از متغیرهای انحرافات اجتماعی ، دید گاه های مختلفی وجو دارد که هر یک از دیدگاه ها سعی دارد از دریچه خاص خود به تبین موضوع بپردازد . دیدگاه های مطرح عبارتند از: تبین زیست شناختی ، که در این دیدگاه علل زیست شناختی مانند نقص جسمانی و وضعیت خاص ژنتیکی را باید علت کجروی اجتماعی چون اعتیاد دانست. دیدگاه بعدی دیدگاه روان شناختی است . که علل رفتارهای مانند اعتیاد را برحسب شخصیت فرد کجرو توجیه و تبین می کند . دیدگاه جامعه شناختی اعتیاد که ریشه اعتیاد را در محیط و شرایط اجتماعی جستجو می کند و علل زیر ساز بسیاری از آنها را خود جامعه می داند .

نظریه ها ی جامعه شناختی
نظریه های جامعه شناختی به بررسی ساختارهای اجتماعی و رفتار اجتماعی میپردازند . بنابراین مصرف مواد را دریک ساخت اجتماعی مطالعه میکنند . دیدگاه های جامعه شناختی اغلب مصرف مواد را محصول وضعیت ها و روابط اجتماعی میداند که باعث ایجاد ناامیدی ، ناکامی ، محرومیت و احساس عمومی از خود بیگانگی دربین بخش های آسیب پذیر جمعیت میشود . جامعه شناسان ریشه بسیاری از انحرافات اجتماعی را در محیط و شرایط اجتماعی جستجو می کنند و علل زیر ساز بسیاری از آن ها را خود جامعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *