شکل 2 . 2 . لیزر کربن دی اکسید[69]
لیزر کربن مونو اکسید
عملکرد آن در طول موج (M 6-5 = ( می باشد ودر هردو حالت پیوسته و پالسی می تواند از خود عملکرد نشان دهد . متوسط قدرت دست یافتنی 200 کیلو وات و طول پالس می تواند متفاوت بین 1و 1000 ثانیه باشد . اولین عملکرد آن در دو حالت پیوسته و پالسی در طول موج (=2/5-4/0(M بوده است. بدست آوردن کمترین طول موج درهنگام کار بسیار مهم است چون تاثیر توزیع سطح به وسیله پلاسمای لیزر و طول موج تسعسع لیزر کاهش خواهد یافت[73].

شکل 3 . 2 . لیزر کربن مونو اکسید[73]
لیزر الکترون آزاد
لیزر الکترون آزاد عملکرد آن با الکترون هایی با انرژی بالا است که فاقد سطوح انرژی گسسته نیز باشند که در نتیجه آن اجازه می دهد در هر طول موجی در حاتموج پیوسته تنظیم شود که توانایی طول موج تابش لیزر می تواند اجازه بهبود سازی برای تاثیرات مختلفی همچون بازتاب – پراکندگی –جذب – تابش جسم سیاه و گزینش پلاسما را بدهد .دانشمندان انتظار دارند که این لیزر در آینده به لیزر با قدرت تبدیل شود[68].

شکل 4 . 2 . لیزر الکترون آزاد[68]
لیزر فیبری
لیزرهای فیبری آلائیده با یونهای زمینی نادرابتدا در سالهای 1960 و پس از ارائه لیزرهای دیودی توان بالا بصورت جدی تری در سالهای 1985 مطرح گردیدند. این لیزررها کاربردهای فراوانی را در بخشهای متفاوتی از قبیل ارتباطات نوری؛ حسگری؛ پردازش مواد؛ پزشکی؛ و تحقیقاتی یافته اند. محصور شدگی اپتیکی؛ بواسطه وجود فیبر و خواص لیزری مناسب یونهای زمینی نادر؛ به عنوان ماده فعال لیزری؛ راندمان این دسته از لیزرها را بسیار افزایش داده است. توان استانه این لیزرها میتواند بسیار پائین؛ در حد صد میکرو وات؛ باشد و خروجی این لیزرها تا حد چندین کیلو وات نیز گزارش شده است. گذارهای لیزری متفاوت موجود در یونهای زمینی نادر بانها توانائی ایجاد خروجی در یک بازه وسیع؛ از ماورائ بنفش تا مادون قرمز وسط را می دهد. این لیزرها بعنوان یک جایگزین جدی برای لیزرهای حالت جامد معمولی مطرح میباشند. از جمله دلایل این جایگزینی میتوان به راندمان بسیار بالاتر؛ حجم و وزن کمتر؛ و قیمت پائین تر این سیستمها اشاره نمود. هم چنین این لیزرها در برخی بخشها با لیزرهای نیمه هادی رقابت می کنند. در این لیزرها ماده فعال بصورت ناخالصی در درون یک فیبر آلائیده شده است. این آلائیدگی میتواند در مغزه و یا در غلاف فیبر قرار گیرد. از جمله مواد مورد استفاده بعنوان ماده فعال لیزری در لیزرهای فیبری میتوان از نئودیمیوم؛ اربیوم؛ و ایتربیوم را نام برد[71].

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت قراردادی

شکل 7. 2 . لیزر فیبری [71]
اکثر کارهای انجام شده بر روی امکان سنجی حفاری لیزر در مخازن نفتی، مشبک کاری این مخازن، حفر تونل ها و احداث پل ها بر پایه ی مقایسه انرژی ویژه اعمالی توسط روش های موجود در این صنعت ها در برابر انرژی ویژه اعمالی توسط لیزر می باشد.
انرژی ویژه
به منظور شکستن سنگ توسط روش های مکانیکی و با ایجاد تنش های حرارتی از نیروی انرژی کافی باید به سنگ هایی که تنش های ناشی از مقاومت سنگ بیش تراست اعمال شود.[74]
به عبارت دیگر، انرژی مخصوص مقدار انرژی مورد نیاز برای حذف یک واحد حجم سنگ تعریف می شود.[74]
صورت ریاضی آن به صورت زیر تعریف می شود:

حجم برداشته شده: V
انرژی اعمال شده : E