این داده ها نشان می دهد که :
1- با افزایش دمای محیط کوئنچ شدت کوئنچ کاهش می یابد .
2- با افزایش تلاطم بطور معمول شدت کوئنچ افزایش می یابد . تاثیر تلاطم بر شدت کوئنچ بر اساس جهت تماس سیال روی سطح کوئنچ شده (افقی ، خطی و غیره) و درجه تلاطم محلول بستگی دارد .
3- با افزایش غلظت پلیمر شدت کوئنچ کردن کاهش می یابد
4- محلول های پلیمری PVP و PAG تغییرات قابل توجهی به این سه عامل داشته که همین باعث اختلاف مابین فلز داغ و محلول کوئنچ می شوند]41[.
مقایسه عملکرد محلول های پلیمری PAG و PVP در شرایط مختلف کوئنچ ]41[.

2-8-3- تعیین شدت کوئنچ محلول های پلیمری
شدت کوئنچ پلیمرها از طریق رسم منحنی سرعت سرمایش بر حسب تابعی از دما قطعه کوئنچ شده (نمونه آزمایشی) انجام می گیرد .
اغلب قدرت کوئنچ محلول های پلیمری توسط نقاطی از منحنی سرمایش مانند حداکثر سرعت سرمایش و سرعت سرمایش در C ° 300 مشخصه یابی می شوند .
با دانستن حداکثر سرعت سرمایش با تعیین عدم تشکیل استحاله پرلیتی می توانیم شدت کوئنچ را بدست آوریم .
سرعت سرمایش C ° 300 اطلاعاتی را در مورد تاثیر محیط کوئنچ روی اعوجاج سخت شدن را فراهم می کند .
‏شکل (2-15) اطلاعات جامعی از تاثیر این دو پارامتر را با غلظت محیط کوئنچ در نمونه اینکونل 600 با قطر 5/12 و طول 60 میلیمتر را نشان می دهد .
برای تمامی محیط های کوئنچ ، حداکثر سرعت سرمایشی اغلب نسبت به افزایش غلظت کاهش می یابد هر چند این نسبت در سرعت سرمایشی C ° 300 تنها برای محیط پلیمری PVP مشاهده شده است]42[.
تاثیر غلظت پلیمر روی (الف) – حداکثر سرعت سرمایش ؛ (ب) – سرعت سرمایش در C ° 300 ، سرعت گردش 5/0]42[ .
برای تمامی محیط های کوئنچ ، تغییرات سرعت سرمایش با دمای محیط کوئنچ در گستره دمایی استحاله های نفوذی مشابه با تغییرات سرعت سرمایش با غلظت می باشند .
به طوری که دمای محیط کوئنچ با کاهش حداکثر سرعت سرمایش افزایش می یابد .
هر چند که در سرعت سرمایش C ° 300 این رابطه تنها برای محیط کوئنچ PAG واقعی بوده است (‏شکل (2-16) ) .
پارامتر کنترل کننده دیگر سرعت سرمایش ، سرعت تلاطم می باشد . در محیط کوئنچ PAG و ACR ، تاثیر سرعت تلاطم روی سرعت سرمایش در C ° 300 قابل توجه نمی باشد . در حالی که در محیط پلیمری PVP سرعت سرمایش با افزایش سرعت تلاطم افزایش می یابد البته فقط در حدود 2/0 است]42[.
تاثیر دما روی سرعت سرمایش در C ° 300 محلول های پلیمری با غلظت 15 % ]42[ .
این اختلاف ناشی از اختلاف مکانیزیم انتقال حرارت آنها می باشد . در عمل سخت کردن ، اثر کلی این سه پارامتر روی سرعت سرمایش موثر می باشد .
هیلدر روابط تجربی را تعیین کرد که شامل حداکثر سرعت سرمایش (MR) ، سرعت سرمایش در C ° 300 بر حسب () ، دمای محیط کوئنچ (C °) و سرعت محیط کوئنچ ( ) می باشد که در ادامه این روابط تجربی برای محلول پلیمری PAG آورده شده است .
توتن ، داکینز و جارویز با استفاده از آنالیز رگراسیون خطی از داده های تجربی منحنی های سرمایش شدت محیط پلیمری PAG به صورت زیر فرمول بندی کردند :
در رابطه اخیر ، H فاکتور سختی پذیری گراسمن () ، CR سرعت گردش () ، C،غلظت محیط کوئنچ (%) و T دمای محیط کوئنچ (F°) می باشد (‏شکل (2-15) ).
انحراف معیار این مدل آماری 09073/0 ± گزارش شده است .