ما در صدد سنجش اندازه گیری ان هستیم ( رفیع پور ،1382 :ص 49 ). که در تحقیق حاضر جهت اعتبار ابزار اندازهگیری از اعتبار سازه استفاده شده است بدین معنی که پس از تهیه پرسشنامه اولیه آنرا نزد اساتید راهنما ، مشاور و کارشناسان مجرب آشنا به موضوع برده تا با مشورت این افراد صحت و سقم سوالات پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گیرد و اعتبار پرسشنامه بدست اید .
پایایی نیز که به این امر اشاره دارد که چنانچه همان ابزار اندازه گیری در موقعیت های مختلف و با پاسخگویان مشابه تکرار شود نتایج مشابهی بدست آید .( همان ،ص 32 )که در این تحقیق حاضر ، جهت سنجش پایایی تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد. آلفای کرونباخ همسانی درونی یا ثبات درونی سوالها را ارزشیابی می کند و نشان میدهد که سوالهای آزمون تا چه حد برای اندازه گیری ویژگی مورد نظر با یکدیگر هماهنگی دارند . براین اساس میزان آلفای بدست آمده از پرسش نامه محقق ساخته پایایی یا عدم پایایی پرسش نامه را تایید می کند . نتایج آزمون آلفای کرونباخ نشان میدهد که مقیاس از اعتبار کافی برای سنجش متغییر ( معاشرت با دوستان ) برخوردار است . چراکه مقدار آلفای کرونباخ آن ( 76/0) میباشد که بالاتر از 7/0 است.
نتایج آزمون آلفای کرونباخ نشان میدهد که مقیاس از اعتبار کافی برای سنجش متغییر ( نحوه دسترسی به مواد مخدر ) برخوردار است . چراکه مقدار آلفای کرونباخ آن ( 73/0 ) میباشد که بالاتر از 7/0 است.
نتایج آزمون آلفای کرونباخ نشان میدهد که مقیاس از اعتبار کافی برای سنجش متغییر ( برچسب زنی از طرف جامعه ) برخوردار است . چراکه مقدار آلفای کرونباخ آن ( 78/0 ) میباشد که بالاتر از 7/0 است.

فنون مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل دادها :
در مطالعه حاضر پس از جمع آوری داده ها و تکمیل پرسشنامه ، اطلاعات گردآوری شده ارزش گذاری ، و با بهره گرفتن از نرم افزار آماری spss در علوم اجتماعی ، بانک اطلاعات داده ها تشکیل داده و در ادامه داده ها مورد پردازش قرار خواهد گرفت . روش تجزیه و تحلیل داده ها به این صورت خواهد بود که با توجه به سطوح تحقیق حاضر که از نوع پیمایشی است ابتدا در قالب جداول توزیع فراوانی ( آمار توصیفی ) و در ادامه جهت آزمون فرضیات ( آمار تحلیلی ) از آزمونهای تی تک نمونه ای ، آزمون رگرسیون خطی و تحلیل واریانس (ANOVA )استفاده گردید .

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها :
اعتیاد (Addiction ):
تعریف نظری : اعتیاد در لغت به معنای عادت کردن ، خو گرفتن به هر چیز یا هر کس را گویند .وابستگی جسمی و روانی که انسان با هر درجه و شدت به یک ماده خارجی به خصوص ماده مخدر یا الکل پیدا میکند به صورتی که قطع آن به آسانی قابل تحمل نباشد ( قربانی حسینی : 1368 ، ص 142 ).
سازمان بهداشت جهانی اعتیاد را چنین تعریف کرد : حالت مسمومیت متناوب یا مزمن ، مضر برای فرد و اجتماع که بوسیله مصرف تکراری مادهای مخدر ، طبیعی یا شیمیایی بوجود میآید و دارای مشخصات زیر است : 1- میل یا احتیاج (اجبار )به ادامه مصرف و تهیه آن به هر وسیلهای که ممکن باشد . 2- تمایل به افزایش مقدار مصرفی به علت سازش بدن و تحمل آن 3- ایجاد وابستگی روانی و جسمانی به نحوی که عوارض آن در مواقع کمبود یا ترک ظاهر میشود ( صالحی :1371 ، ص 144 )
تعریف عملی : اعتیاد در این تحقیق وابستگی جسمی یا روانی فرد به یکی از مواد مخدر است .
وضعیت اشتغال:
تعریف نظری : وظایفی که متضمن صرف کوششهای فکری یا جسمی بوده و هدفشان تولید کالا یا خدماتی است که نیازهای انسانی را برآورده میسازد و در مقابل حقوق معین انجام میگیرد .(گیدنز :1373 ،ص 517 ).
تعریف عملی وضعیت اشتغال : در اینجا منظور از وضعیت اشتغال این است که آیا فرد دارای شغل و منبع درآمدی هست یا نه .
وجود فرد معتاد در خانواده :
واکنشهای اجتماعی افراد بر اثر تکرار ، تثبیت شده و برای دیگر اعضای خانواده عادی میگردد و عادی شدن مصرف دارو به سهولت گرایش به مصرف دیگر اعضای خانواده کمک می کند از طرفی تقلید از پدر و مادر و الگو سازی که از آنها صورت میگیرد باعث میشود که فرزندان معتادین بیشتر به اعتیاد روی آورند ( فرجاد : 1374 ،ص35).
تعریف عملی : منظور این است که آیا به جز فرد مورد بررسی فرد یا افراد دیگری در خانواده ، نزدیکان اعتیاد دارند یا خیر .
معاشرت با دوستان معتاد :
تعریف نظری : یک گروه دوستی مرکب از افرادی که دارای سن و پایگاه و خصوصیات مشابهی باشند (گیدنز :1373 ، ص 809)
تعریف عملی : منظور از آن همنشینی و رفت و آمد و نشست و برخاست فرد با دوستانی که به یک یا چند نوع ماده مخدر اعتیاد داشته باشند و برای سنجش آن مدت آشنایی ، تعداد معاشرت با دوستان در نظر گرفته می شود .-1 نحوه معاشرت با دوستان معتاد : در حد سلام علیک ( خیلی کم ) – ارتباط تلفنی ( کم ) – گذراندن اوقات فراغت ( متوسط ) – رفت و آمد خانوادگی گاهگاهی ( زیاد )- رفت و آمد خانوادگی همیشگی ( خیلی زیاد )
-2تعداد دفعات معاشرت با دوستان معتاد : هفته ای چند بار (خیلی زیاد )- هفته ای یک بار ( زیاد )- دو یا سه هفته یک بار ( متوسط )- ماهی یک بار ( کم) – سه یا چهار ماه یک بار (خیلی کم )-
-3مدت آشنایی : کمتر از یک سال تا یک سال ( خیلی کم ) – دو یا سه سال ( کم )- چهار تا پنج سال ( متوسط ) – شش تا هفت سال ( زیاد ) – بیش از هفت سال ( خیلی زیاد )
گویه ها براساس طیف لیکرت و پیوستار پاسخ ها برپایه طیفی از خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط ، کم و خیلی کم تنظیم و نمره گذاری شده اند و به ترتیب نمره های 5 ، 4 ، 3، 2، 1 به گزینه ها تعلق میگیرند.
برای سنجش معاشرت با دوستان معتاد پس از بدست آوردن مجموع نمراتی که پاسخگو ی بدست آورده ، میزان معاشرت واقعی وی در یکی از3 سطوح زیر قرار می گیرد . بالاترین نمره 15 و پایین ترین نمره 3 می باشد
.کسب نمره 6تا3 بیان کننده معاشرت کم با دوستان وهمسالان معتاد میباشد
کسب نمره 10تا 7بیان کننده معاشرت متوسط با دوستان وهمسالان معتاد میباشد.
کسب نمره 15تا 11بیان کننده معاشرت زیاد بادوستان و همسالان معتاد میباشد.
امکان دسترسی به مواد مخدر :
تعریف نظری :از نظر کلووارد و اهلاین رفتار بزهکارانه در اجتماعاتی که ساخت فرصت غیر قانونی باز است بیشتر اتفاق میافتد که از نظر آنها این فرصتها در بین طبقات پایین و خرده فرهنگهای بزهکار فراهم است . ( احمدی :1377 ، ص 82)
تعریف عملی : منظور آن است که تا چه اندازه ای فرد می تواند به این مواد دسترسی داشته باشد که میزان دسترسی به مواد (در محل تحصیل – سکونت – کار ) پرسیده میشود .
نحوه دسترسی شما به مواد مخدر در هر یک از موارد زیر چگونه است ؟
در محل سکونت خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط ، کم ، خیلی کم
در محل کار خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط ، کم ، خیلی کم

در محل تحصیل خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط ، کم ، خیلی کم
گویه ها براساس طیف لیکرت و پیوستار پاسخ ها برپایه طیفی از خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط ، کم و به خیلی کم تنظیم و نمره گذاری شدهاند و به ترتیب نمره های 5 ، 4 ، 3، 2، 1 به گزینه ها تعلق میگیرند.
برای سنجش امکان دسترسی به مواد مخدر پس از بدست آوردن مجموع نمراتی که پاسخگو یه بدست آورده ، میزان دسترسی واقعی وی در یکی از3 سطوح زیر قرار میگیرد . بالاترین نمره 15 و پایین ترین نمره 3 می باشد.
.کسب نمره 6تا3 بیان کننده امکان دسترسی کم به موادمخدر میباشد
.کسب نمره 11تا 7بیان کننده امکان دسترسی متوسط به موادمخدر میباشد
.کسب نمره 15تا 12بیان کننده امکان دسترسی زیاد به موادمخدر میباشد
برچسب زدن :
تعریف نظری : برچسب زدن به آثار وارد آمدن برچسب بر روند رشد و تحول روانی و اجتماعی مجرمان اشاره دارد ( وایت و هینز: 1383، ص 186)
تعریف عملیاتی :در این تحقیق منظور از برچسب زدن این است که تا چه اندازه جامعه فرد را به دلیل مصرف مواد مخدر طرد می کند و او را پذیرش نمیکند .
سوالات مربوط به برچسب زنی شامل موارد زیر می باشد :
فرو پاشی منابع حمایت اجتماعی بخصوص روابط خانوادگی بر اثر اعتیاد
تحقیر شدن توسط افراد جامعه به دلیل اعتیاد
محدودیت بیشتر شبکه های اجتماعی به دلیل اعتیاد
تیره شدن تعاملات اجتماعی به دلیل اعتیاد
عدم تائید اجتماعی از طرف افراد جامعه به دلیل اعتیاد
بی اعتمادی اعضای جامعه به دلیل اعتیاد
سوالات براساس طیف لیکرت و پیوستار پاسخ ها برپایه طیفی از خیلی زیاد ، زیاد ، زیاد ، متوسط ، کم و خیلی کم تنظیم و نمره گذاری شدهاند و به ترتیب نمره های 5 ، 4 ، 3، 2، 1 به گزینه ها تعلق میگیرند.
برای سنجش برچسب زنی پس از بدست آوردن مجموع نمراتی که پاسخگو یه بدست آورده ، میزان برچسب زنی واقعی وی در یکی از3 سطوح زیر قرار می گیرد . بالاترین نمره 30 و پایین ترین نمره 6 میباشد .
کسب نمره 13تا6 بیان کننده برچسب زنی کم به فرد میباشد .
کسب نمره 22تا 14بیان کننده برچسب زنی متوسط به فرد میباشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کسب نمره 30تا 23بیان کننده برچسب زنی زیاد به فرد میباشد.

فصل چهارم
یافته های تحقیق

مقدمه:
پژوهشگر پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهرهگیری از تکنیکهای مناسب آماری که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیههایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کردهاند، در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخ یا راه حلی برای پرسش تحقیق بیابد.در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل داده ها، از فنون آمار توصیفی و از آزمون های آماراستنباطی برای بررسی فرضیات پژوهش استفاده شده است.
بطور کلی داده ها نمایانگری از واقعیتها، مفاهیم یا دستورالعملهاست. چنانچه داده ها بصورت واژهها (و نه بصورت ارقام) به توصیف واقعیتها بپردازد، آنها را داده های کیفی مینامند. اینگونه داده ها از طریق مشاهده، مصاحبه، استخراج از اسناد و مدارک و امثال آن گردآوری میشوند. تحلیل اطلاعات شامل عملیات متعدی است اما سه عمل از میان آنها مجموعا گذرگاه اجباری را تشکیل میدهند؛ ابتدا شرح و آماده سازی داههای لازم برای آزمون فرضیه ها؛ سپس تحلیل روابط میان متغیرها و بالاخره، مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه ها انتظار داشتند .
یافته های توصیفی:
هدف علم آمار، استنتاج از تعداد زیادی مشاهدات است که از جامعه بدست میآیند؛ اولین سوالی که به ذهن هر پژوهشگری میرسد این است که آیا می توان این مجموعه بزرگ از مقادیر را توصیف کرد و چگونه میتوان مشاهدات زیاد جامعه را در یک چارچوب مشخص سازماندهی نمود. در این تجزیه و تحلیل، پژوهشگر داده های جمعیت شناختی جمع آوری شده از نمونه آماری را با بهره گرفتن از ابزارهای تجزیه و تحلیل توصیفی مناسب بررسی کرده است.

4-1: فراوانی پاسخ دهندگان براساس میزان سن
جدول شماره (1-4)– توزیع فراوانی جمعیت مورد مشاهده بر حسب گروه های سنی
گروه گواه گروه های آزمایشی گروه ها

گروه های سنی
درصد فراوانی درصد فراوانی
3.6 5 2.1 3 20-25
7.9 11 2.1 3 25-30
12.1 17 19.3 27 30-35
57.1 80 61.4 86 35-40
9.3 13 7.9 11 40-45
7.1 10 2.9 4 45-50
2.9 4 4.3 6 بالای 50 سال
100.0 140 100.0 140 کل

همانطورکه درجدول فوق نمایان است ، بیشترین پاسخگویان درگروه آزمایشی در گروه سنی 40-35 سال هستند که برابر با 61.4 درصد پاسخگویان است.همچنین بیشترین رنج سنی درپاسخگویان گروه گواه نیز در گروه سنی 40-35 سال است که برابر با 57.1 درصد از پاسخگویان گروه گواه را تشکیل می دهند.

نمودار (4-1) توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب گروه های سنی
4-2: فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس وضعیت تاهل
جدول(2-4)- توزیع فراوانی جمعیت مورد مشاهده بر حسب وضعیت تاهل
گروه گواه گروه های آزمایشی گروه ها

وضعیت تاهل
درصد فراوانی درصد فراوانی
27.1 38 28.6 40 مجرد
55.7 78 15.7 22 متاهل
12.1 17 48.6 68 طلاق گرفته
5.0 7 7.1 10 جدا شده بر اثر فوت
100.0 140 100.0 140 کل
همانطور که مشاهده میشود بیشترین پاسخگویان در گروه آزمایش ، که معادل با 48.6 درصد از گروه آزمایش را تشکیل می دهند طلاق گرفته هستند .بیشترین پاسخگویان در گروه گواه متاهلند که برابر 55.7 درصد از پاسخگویان گروه گواه می باشند

نمودار (4-2) توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب وضعیت تاهل
4-3: فراوانی پاسخ دهی از نظر وضعیت اشتغال
جدول(3-4)- توزیع فراوانی جمعیت مورد مشاهده بر حسب وضعیت اشتغال
گروه گواه گروه های آزمایشی گروه ها

وضعیت اشتغال
درصد فراوانی درصد فراوانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *