مدل کلی طراحی و نوشته شده توسط نرم افزار مطلب شرایط بسیار دقیقی برای نزدیکی نمونه مدل شده با ازمایشات گذاشته شده است (شکل 4.4). به جز شرایط مواد که مشخص کننده ی نمونه سنگ آهک مورد آزمایش می باشد، از شرایط مرزی و محیطی نیز در طی مدل سازی بهره برداری شده است. اگر نمونه را همانطوری که در شکل پایین مشخص شده است با شش مرز انرژی تحلیل کنیم، یکی از این شش مزر که با رنگ روشن تر مشخص گردیده است. مرز انتقال حرارت یا به عبارتی مرز تحت اثر حرارت لیزر می باشد. ما بقیه پنج مرز انرژی باقی مانده مشابه با شرایط آزمایشگاهی در مرز حرارتی دمای محیط معادل 25 درجه ی ساتنی گراد قرار دارند. با توجه به این در این کار انتقال حرارت در جابجایی مطرح می باشد از این معادلات کلی این علم که در فصل دوم نام برده شده اند استفاده می گردد.

شکل 4. 4. کانتور توزیع دما 450 درجه سانتی گرادی در سنگ آهک
پس از طراحی و ساخت این محیط برای تحلیل خواص انتقال حرارتی آن با وارد کردن میزان فلاسک حرارتی منتقل شده توسط لیزر به سطح جسم، به سمت تحلیل دقیق تری مبنی بر نابودی المان های تحت اثر حرارت لیزر در طی فرایند لیزر کاری می پردازیم. تئوری این سیستم به شکلی است که یک قسمت از مرز یک نمونه را انتخاب کرده و آن را به عنوان مرز تحت اثر حرارت معادل کد نویسی مثال بالا طراحی می نماییم. کل سیستم را به عنوان سیستم اصلی انتقال حرارت و تخریب در نظر می گیریم تا قدرت گسترش و واکنش در تمام محیط دو بعدی وجود داشته باشد.
با مشخص نمودن مولفه های مانند مدت زمان لیزرکاری با توجه به مولفه های ماده ای جسم و شرایط محیط آزمایشگاهی گروه تحقیقاتی را وارد مرحله آزمایش و تحلیل مراحل می کند. در این مرحله چندین نمونه سنگ آهک مورد مطالعه و بررسی آزمایشگاهی قرار می گیرند. این نمونه های آزمایشگاهی دارای مولفه های مکانیک سنگی مشخص و تست شده قبل از شروع آزمایشات لیزری می باشند. داده های بدست آمده توسط تست مکانیک سنگی برزیلی به در جدول 2-4 به صورت زیر آورده شده است. این داده ها برای نمونه سنگ های متفاوتی نمایانگر این مسئله می باشند که هر یک از این نمونه ها تا چه میزان توانایی تحمل بار و انرژی تحمیلی را در طی یک آزمایش مکانیک سنگی دارا می باشند و این توانایی پس از اعمال لیزر بر روی سطح این نمونه به چه میزان دچار تغییر مفید و یا مضر گشته است. از طرفی نقش طرح یک مدل حرارتی قوی اینجا خود را نمایش می دهد که برقراری شرایط محیطی درست لیزرکاری می تواند باعث کاهش بروز شرایط مضر و تبدیل این فرآیند آزمایشگاهی به یک روند کاملا مفید شود.
جدول 4. 2. نتایج آزمایشات تست برزیلی بر روی نمونه های سنگی آهکی قبل از لیزرکاری
ردیف مقاومت کششی مگاپاسکال شماره نمونه طول
(میلی متر) قطر
(میلی متر) بار در لحظه شکست (کیلو نیوتن) وضعیت شکست
1 6/3 1 30 53/7 16 محوری
2 4/6 2 28 53/7 11 محوری
3 6 3 40 53/7 20 محوری
4 6/3 4 40 53/7 21 محوری
5 8 5 31 53/7 21 محوری
6 8 6 37 53/7 25 محوری
7 8 7 24 53/7 17 محوری
8 6/4 8 36 53/7 19 محوری
9 6/3 9 33 53/7 18 محوری
10 5/2 10 36 53/7 16 محوری
11 6/8 11 26 53/7 9 محوری
12 10/8 12 33 53/7 30 محوری