اینجا فرکانس گوشه نامیده می شود و نسبت ثابت فنر و کشش استوکس می باشد. ویسکوسیته محیط و r شعاع ذره می باشد. از طیف توان، و در نتیجه می تواند مشخص گردد، بنابراین مشخص کننده برهمکنش بین نانو ذره و تله نوری است.

فصل سوم نتایج وپیشنهادات


با توجه به برهمکنش نور با مواد و نیز با توجه به اینکه در فصل های قبل چندین مورد در مورد برهمکنش نور با ماده و حالتهای خاصی نظیر رژیم رایلی و غیره را مرور کردیم .گفتیم که در رژیم رایلی، ذرات کروی دو قطبی هایی می شوند که نور را پراکنده می کنند. فرض می کنیم یک ذره بوسیله پرتو قطبیده خطی گائوسی محوری منتشره در محور z با شعاع کمربند پرتو و عدد موج روشن شود. که در آن طول موج در وسیله می باشد.
قطبش القا شده در دو قطبی برابر می باشد در این جا قابلیت دو قطبی شدن ذره است. پرتو لیزری نیروی را در دو قطبی اعمال می کند که دارای دو مولفه متفاوت می باشد: گرادیان پراکندگی.
شکل3-1:قطبش القا شده در سیستم بر حسب میدان اعمالی به سیستم
اولین مولفه متناسب با گرادیان شدت موج می باشد، به این منظور است که در جهت کانون شی میکروسکوپی می باشد (شکل 2-1 را ببینید) بصورت زیر نوشته می شود.
(3-1)
مولفه دوم نیرو بستگی بهدلبل پراکندگی می باشد و به تعداد فوتون های برخوردکننده به مهره یا ذره بستگی دارد. این یک نیروی محوری است که نمونه را در طول راستای z تحت فشار قرار می دهد.
(3-2)
نیروی کل وارد بر ذره برابر می باشد. این دو سهم در نیروی کل، پراکندگی و گرادیان در امتداد محور z (محور نوری) رقابت می کنند. مولفه z نیروی کل برابر صفر برای
شکل3-2:نیروی وارد شده به سیستم بر حسب تغییرات I
اشکین همچنین گفتیم که بیان تحلیلی را برای مولفه های عرضی (گردایان)و طولی (پراکندگی) نیروی وارد بوسیله اشعه منفرد از توان Pرا استخراج کرد که عبارت بودند از :
(3-3)
(3-4)
شکل3-3 :تغییرات فرکانس سیستم بر حسب جابه جایی مولکولی نشان داده شده است .
همانطور که دیده می شود با افزایش سرعت حرکت مولکولها فرکانس سیستم با توجه به جهت دور شدن مولکولها کاهش یا فته است
که نشان می دهد برخلاف حالت قبلی که افزایش فرکانس را نشان می داد این رابطه با افزایش مخرج کسر در حالت کلی کاهش فرکانس دریافتی توسط ناظر را نشان می دهد. همین روابط ساده را می توان برای اتم های در حال حرکت هم نسبت داد. اتم هائی که در داخل یک جسم محبوس شده اند چه در داخل یک لامپ یا کاواک و یا هر چیز دیگر, دارای حرکت هستند حرکت این مولکولها با توجه به حرکت امواج نور در داخل محفظه که این محفظه می تواند کاواک یک لیزر هم باشد. به سرعت امواج نور افزوده و یا از آن کم خواهد شد. این تغییرات فرکانسی می تواند روی خروجی های لیزری هم تأثیر گذار باشد. همانند چیزی که در گودال لمب در خروجی لیزرهای گازی اتفاق می افتد.
شکل3-4 :همانطوری که در این شکل دیده می شود نیروی وارد شده بر ذره بصورت گوسی بوده و باعث به تله افتادن ذره در چاههای این نیرو می شود.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق با موضوع مکانیسم های دفاعی و اضطراب فراگیر

3-1توان و انرژی لیزری در جابه جایی ذرات :