(2-7)
نیروی نوری وارد شده بر سیستم را می توان نهایتا بصورت ترکیب خطی از a و b نوشت.
(2-8)
با توجه به فصل قبلی،در حالت کلی ما با نحوه برهمکنش امواج با ذرات و فشار امواج با توجه به طول موج ذره و ابعاد ذراتی که امواج با ان برهمکنش میکند را بررسی و مطالعه کردیم در این فصل با توجه به اینکه کابرد امواج و لیزرها در انبرکهای نوری در دنیای واقعی ونه ایده ال شده اتفاق می افتد بنابر این ما حرکت ذرات و نوع برهمکنش ذرات و میزان انرژی که در این انبرکها برای جابه جایی انها لازم است را بررسی و شبیه سازی خواهیم کرد .در این فصل بوضوح خواهیم دید که چگونه تغییرات سرعت و فرکانس ذرات و قطبش ذرات و همدوسی امواج می توانند در مطالعه و بررسی انبرکهای نوری مورد استفاده قرار گیرند .در واقع در این فصل ما میزان همدوسی امواج را بررسی خواهیم کرد و دلیل ان هم به این خاطر است که در انبرکهای نوری برای مطالعه به تله انداختن و یا راندن ذرات از امواج همدوس استفاده میکنیم و یا بهتر است از ان استفاده شود زیرا در غیر این صورت یا به تله انداختن ذرات مشکل خواهد شد و یا راندمان کار بسیار پایین خواهد امد .
گذشته از ان با توجه به قطبش ذرات که در فصل های قبل بررسی شد ما این گفته ها را در اینجا دوباره با شبیه سازی و رسم نمودار های ان بررسی خواهیم کرد
و در پایان توان و انرژی لیزری و یا باریکه نوری مورد استفاده در انبرکها را بررسی و شبیه سازی خواهیم کرد .
2-2 مطالعه دینامیک انبرک نوری در برهمکنش رامان
در فصلهای قبل ما اثرات یا رژیم رایلی را برای سیستم بصورت مختصر بررسی کردیم در این فصل می خواهیم محدوده رژیم رامان را برای انبرکها ی نوری بصورت مختصر بررسی کنیم .در رژیم رامان می توان هامیلتونی بر همکنش سیستم را بصورت زیر با ذرات در نظر گرفت .
(2-9)
که در ان فرکانس اولیه یا فرکانس (bare Rabi) اسپین ذرات برهمکنش کننده و k هم که بردار موج هستش.در این معادله می توانیم قسمت فازی سیستم را بصورت زیر بنویسیم
(2-10)
که در آن داریم
نهایتا ساده سازی این سیستم نیز با استفاده از چگالی سیستم و هامیاتونی وابسته به زمان سیستم می تواند احتمال به دام افتادن ذرات را به بصورت زیر به دست دهد.
(2-11)
شکل2-1:همانطوری که در این شکل دیده می شود احتمال به دام افتادن ذره در رژیم رامان بصورت حرکت نوسانی با زمان تغییر می کند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد عوامل موثر بر خلاقیت و دیدگاه فروید

2-3 برهمکنش با ماده:
همانطوری که می دانیم هر ماده ای با توجه به جنس و مشخصات ماده مزبور دارای یک طیف جذبی و گسیلی است زمانی که در یک حجم مقدار جذب و گسیل برابر باشد و جسم به تعادل گرمائی برسد در این صورت می توان گفت که جسم نسبت به محیط یا تابش امواج شفاف شده است.
با توجه به انرژی موج های الکترومغناطیسی می توان انرژی کلی سیستم را برحسب چگالی انرژی و میدانهای آن به صورت زیر نوشت.
(2-12)
که در اینجا و به ترتیب ثابتهای دی الکتریک و تراوائی مغناطیسی محیط است.