جدایش حرارتی محلول پلیمری PAG ]41[ .
زمانی که فلز داغ به داخل محلول آبی PAG غوطه ور می شود ، پلیمر بطور معکوس از محلول جدا شده و فلز داغ را می پوشاند . این فیلم پلیمری در کنترل انتقال حرارت بکار می رود . وقتی دما به پایین دمای جدایش کاهش می یابد ، پلیمر مجدداً انحلال می یابد ]41[ .
میکیتا و همکارانش نشان دادند که نقطه کدر شدن PAG به PH محلول آبی وابسته است (‏شکل (2-11) ). تغییرات در نقطه کدر شدن به خصوصیات ویسکوزیته / دما محلول (‏شکل (2-12) (الف)) و توانایی سرمایش محیط کوئنچ بستگی دارد (‏شکل (2-12) (ب)) .
اثر pH محلول پلیمری PAG روی نقطه کدر شدن ]41[ .
این رفتار در نقطه کدر شدن محلول های پلیمری مزیت استفاده از آنها بوده که باعث تصفیه محیط کوئنچ در صورتی که آلوده شده باشد می شود .
بعد از جدایش و تشکیل لایه ، محلول شناور بر سطح آب برداشته می شود .
خالص سازی پلیمر که معمولاً از لایه های پایین تر تشکیل و با آب و غلظت معین انحلال مجدد می یابند .
انتقال حرارت میانی برای محیط های پلیمری توسط تشکیل یک فیلم در اطراف سطح داغ فلز اتفاق می افتد که انتقال حرارت یکنواختی را فراهم می کنند .
از خصوصیات کوئنچ از طریق محلول پلیمری PAG می توان به فرآیند مرطوب شدن سریع و یکنواخت آن در مقایسه با آب و دستیابی به ویژگی های محلول آب نمک اشاره کرد ]32[ .
استفاده از آب نمک ممکن است همراه با خوردگی باشد که دلیل آن به نمک و محلول های حمله کننده مربوط می شود .

مطلب مرتبط :   مقایسه ویژگی های ارزشیابی کمی و کیفی

الف- تاثیر ویسکوزیته محلول پلیمری PAG بر دما ، ب- تاثیر pH محلول پلیمری PAG روی منحنی سرمایشی میله نقره ای ]41[ .
2-8-1- اندازه پلیمر
پلیمرها مولکول های بزرگی هستند که از ترکیب یک یا چند واحد شیمیایی ساده ایجاد شده اند . اندازه پلیمرها بر اساس وزن مولکولی (Mw) و درجه پلیمراسیون (DP) تعیین می شوند .
بدیهی است که پلیمرهای بزرگتر وزن مولکولی بالاتری دارند . درجه پلیمراسیون مطابق زیر تعیین می شود :
DP یک پلیمر برابر تعداد واحدهای شیمیایی ساده در یک واحد پلیمری است . بنابراین ، اندازه یک پلیمر با افزایش DP آن افزایش پیدا می کند .
وزن مولکولی پلیمر بصورت نمایی با افزایش ویسکوزیته پلیمر افزایش می یابد (‏شکل (2-13) ) .
سرعت سرمایش معمولاً با افزایش ویسکوزیته محلول پلیمری کاهش پیدا می کند]41[.
تاثیر وزن مولکولی پلیمر روی ویسکوزیته ]41[ .
2-8-2- اثرات ویسکوزیته محلول های پلیمری
ساختار شیمیایی پلیمر تحت تاثیر مکانیزیم های سرمایش حاصل از کوئنچ کردن می باشد . از دیگر پارامترهای تاثیر گذار عبارتند از : دمای محیط کوئنچ ، تلاطم و غلظت پلیمر .
نقش محلول های پلیمری PVP و PAG در شرایط مختلف در ‏شکل (2-14) با یکدیگر مقایسه شده اند .
نتایج منحنی سرمایش بدست آمده توسط دستگاه هاینس و مولر بررسی شده است . پروب سیلندری از جنس فولاد ضد زنگ با ابعاد mm 100 × 25 و ترموکوپل از نوع K که در مرکز آن قرار گرفته است . هر چند پارامترهای مختلف بطور کمی می توان استفاده کرد که روی رفتار منحنی سرمایشی تاثیرگذار هستند اما در اینجا تنها سه عامل محاسبه شده است : ماکزیمم سرعت سرمایش (MR) ، سرعت سرمایش در F °650 (650 R) که همان محدوده دمایی در بسیاری از فولادها است که استحاله مارتنزیتی رخ می دهد و فاکتور سختی پذیری گراسمن (H) .
MR بطور معمول فرض می شود که در داخل منطقه ای که مرحله B مشاهده می شود بوقوع می پیوندد .
650 R بطور معمول فرض می شود که در مرحله C منحنی های سرمایشی یا در محدوده ای که انتقال از مرحله B به C را داریم صورت می گیرد .