بنابراین QCD مقدار مطلق را پیش بینی نمی کند، اما چگونگی بستگی آن را به Q2 پیش بینی می نماید، و همان طور که از رابطه قبل پیداست اگر Q آن گاه ،که این رفتار را رفتار مجانبی می گویند [9].
1-6- بر همکنش های ضعیف
نام خاصی برای مواد اولیه که نیروی ضیعف را تولید می کنند وجود ندارد، آن هم به صورتی که بار الکتریکی، نیروی الکترو مغناطیسی و رنگ، نیروی قوی را ایجاد می کند. برخی آن را بار ضعیف می نامند. به هر حال تمامی کوارک ها و لپتون ها دارای این بار هستند. دو نوع برهمکنش ضعیف وجود دارد: دارای بار ( به واسطه Wها ) و خنثی ( با واسطه Z ) [1].
1-6-1- لپتون ها
گره باردار بنیادی به شکل زیر است:
شکل(1-8): گره باردار بنیادی لپتونی
یک لپتون منفی به ذره نوترینو مربوطه اش، تبدیل می شود با تابش (یا جذب ). همانند همیشه، گره های اولیه را به یکدیگر پیوند می زنند تا واکنش های پیچیده تری تولید کنند. به عنوان مثال، مرحله ی به وسیله نمودار زیر ارائه می شود.
شکل (1-9): پراکندگی نوترینو و میوان
گره خنثی بنیادی عبارتند از:
شکل (1- 10): گره خنثی بنیادی لپتونی
در این مورد، l می تواند هر لپتونی باشد. Z واسطه، چنین بر همکنش هایی همچون پراکندگی نوترینو – الکترون می باشد. ( ) [1]
شکل (1-11 ): پراکندگی نوترینو و میوان
1-6-2- کوارک ها
گره های ضعیف لپتونی اعضای یک نسل را به هم متصل می سازند: e به تبدیل می شود ( با حذف ) یا ( با انتشار Z )، اما e هرگز به یا به تبدیل نمی شود. به این علت تئوری بقای عدد الکترونی و بقای عدد میوانی را اعمال می کند. اگر بپنداریم که قانون های همانندی در مورد کوارک ها اعمال می شوند، بنابراین گره باردار بنیادی چنین است:
شکل (1-12 ): گره باردار بنیادی کوارک
یک کوارک دارای بار ( یعنی d ، s یا b ) به کوارک مشابه دارای بار ( یعنی c، u یا t ) به ترتیب با تابش یک تبدیل می شود. کوارک خروجی دارای رنگ مشابه کوارک درونی است، اما طعم متفاوت دارد. همان طور که رنگ کوارک در گره قوی تغییر می کند، طعم کوارک در یک گره ضعیف تغییر می کند. تئوری واکنش ضعیف در برخی موارد، دینامیک طعم نامیده می شود. انتهای خط w می تواند با لپتون ها ( فرایند نیمه لپتونی ) و یا با دیگر کوارک ها ( مرحله هادرونیک خالص ) جفت شود.
گره خنثی بنیادی در کوارک ها به صورت زیر است: [1]
شکل (1-13 ): گره خنثی بنیادی کوارک
فصل دوم
مدل های هسته ای
2-1- مقدمه