100% کاهش نسبت به میزان اولین 3510 کیلو پاسکال
74% کاهش نسبت به میزان اولین نمونه شماره 6
100% کاهش نسبت به میزان اولین 4420 کیلو پاسکال
70% کاهش نسبت به میزان اولین نمونه شماره 7
100% کاهش نسبت به میزان اولین 5000 کیلو پاسکال
66% کاهش نسبت به میزان اولین نمونه شماره 8
نمونه ها تحت آزمایش قرار گرفته دارای نتایج بسیار قابل قبولی می باشند، از طرفی باید به این نکته توجه داشت که تنها مولفه های که قابلیت چک شده با مدل سازی را دارا می باشند انتقال حرارت و مولفه های مکانیک سنگی قابل محاسبه در آزمایشگاه مانند مدول یانگ است.

شکل 4. 7. سنگ آهک آغشته به نفت بعد از برخورد لیزر فیبری پالسی
نمونه سنگ آهکی حاوی نفت سبک با درجه API 27 پس از برخورد لیزر فیبر پالسی در مدت زمان 12 ثانیه، باریکه خروجی لیزر با قطر 16 میلی متر بوده و در سنگ به ترتیب از مرکز به خارج مرز ناحیه خمیری، ترک خورده و سپس محاجرت شده نفت را ایجاد کرده است. این نمونه صرفا از گرما در راستای ایجاد تنش به نحوی بهره برده است که حرکت پذیری نفت را با افزایش گرما افزایش دهد. در این نمونه ترک ها به روی سطح آمده تا شکست مرزی و سطحی مشاهده نشده است.

شکل 4. 8. نمونه ماسه سنگی تحت اثر لیزر کربن دی اکسید قرار گرفته
در این نمونه یک سنگ از جنس ماسه سنگی تحت تاثیر لیزر کربن دی اکسید با توان 330 وات در قطر باریکه 25 میلی متر در مدت زمان 15 ثانیه قرار گرفته است. همانطوری که از تصویر مشخص می باشد دز سنگ سه ناحیه به ترتیت از مرکز تا مرز تشکیل شده اند که دارای شرایط خاص می باشند. اولین ناحیه را ناحیه تخریبی یا پودر شدگی می نامیم که در شکل قبل نیز در ناحیه دوم تشکیل شده بود. ناحیه دوم در این نمونه مانند ناحیه سوم در شکل قبل می باشد و باعث محاجرت سیال های درون سازندی آن شده است. مرز ناحیه تنش حراری با مرز ناحیه بی اثر که ناحیه سوم را تشکیل می دهد به رنگ تیره تر در شکل مشخص می باشد که این ناحیه جمع شدگی بسیار بالایی از سیالات هیدروکربونی در یه محدوده با ضخامت اندک را نمایش می دهد. در این نمونه ترک ها به روی سطح آمده تا شکست مرزی و سطحی شماهده نشده است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره سازماندهی اطلاعات و کتابخانه مرکزی

شکل 4. 9. سنگ شیلی آغشته به نفت در حال آزمایش با لیزر فیبری پیوسته
در این تصویر یک نمونه سنگ شیلی حاوی نفت سنگین با درجه API پایین نشان داده شده است. در این نمونه که تحت اثر لیزر فیبری پالسی در مدت زمان 15 ثانیه در حالیکه قطر باریکه لیزر خروجی 16 میلی متر بوده، قرار گرفته است. در این نمونه یک ترک سطحی که به مرز انتقال یافته است مشاهده شده است. این ترک بسیار موثر بوده به صورتیکه نمونه را به دو نیم تقسیم کرد.

شکل 4. 10. سنگ آهکی با لیزر فیبری پالسی
در این تصویر یک سنگ نفتی آهکی ک حاوی نفت نمی باشد را نشان داده ایم. این نمونه در دسته نمونه های شماره 2 می باشد که قبل از تست لیزری تحت آزمایشهای مکانیک سنگی قرار گرفته است. این نمونه پس از قرار گیری در شرایط آزمایشگاهی در مقابل یک لیزر 415 وات کربن دی اکسیدی با قطر باریکه خروجی 25 میلی متر قرار گفته است. آزمایش بر روی این نمونه تا مدت زمان 10 ثانیه اماده یافته و نمونه به یک باره یه 11 تیکه تقسیم شده است. تصویر بالا بعد از دوباره ترمیم نمونه و سرهم بندی گرفته شده و شکخص می کند ترک حرارتی با چه عمقی از نمونه نفوذ کرده و به علت کانی های خاصی که در این نمونه وجود داشته است توانسته آن را به طور کامل در مدت زمان اندک تخریب نماید.

شکل 4. 11. سنگ آهکی با لیزر فیبری پر توان پالسی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره نیروی دریایی و مدیریت انرژی