در این تصویر نمونه سنگ آهکی را مشاهده می نماییم که خالی از هر گونه سیال درون سازندی می باشد. این نمونه نیز از دسته نمونه های شماره 4 بوده در آزمایشگاه مکانیک سنگ دانشکده معدن دانشگاه زرند تحت اثر تست برزیلی قرار گرفته است. در این نمونه ما تنها شاهد ایجاد یک ترک بوده ایم که خود باعث تخریب کامل نمونه به نیم شده است. این نمونه در مقابل لیزر 330 وات کربن دی اکسید بوده است . قطر باریکه برخوردی به این نمونه برابر 25 میلی متر می باشد و این ترک در ثانیه 12 رخ داده و تا ثانیه 15 به صورت شهودی باز شده و نمونه را به نیم تقسیم کرده است.
این نمونه سنگ آهک از دسته سنگ آهک های مقاوم محسوب شده و توانایی بالایی در مقابل مته های متعادف پرکابرد در صنعت نفت دارد. این نمونه سنگ پس از شکسته شدن توانایی تحمل مقاومت آن به صفز کاهش یافته است و در مقابل حفر با مته های معمولی توانایی هیچ کونه ایستادگی را نداشته و جزئی از زمان غیر مفید حفاری محسوب نمی گردد.

شکل 4. 12. سنگ آهکی با لیزر فیبری ممتد کم توان
در تصویر بالا نمونه سنگ آهکی از سری 14 آورده شده است که این نمونه حاوی داده های تست مقاومتی مکانیک سنگی است. در تست برزیلی اثبات شده که این نمونه دارای مقاومت قابل قبولی می باشد که این نکته در آزمایشات لیزری نیز کاملا خود را نشان داده است. این نمونه سنگ تحت اثر لیزر فیبری ممتد با توان 400 وات در مدت زمان 10 ثانیه قرار گرفته است. قطر باریکه خروجی لیزر فیبر 16 میلی متر بوده و توانسده ایت در سنگ ترک های کوچکی را ایجاد کند تا به مرز نیز کشیده شده و تیکه های از نمونه را جدا کند. با توجه به اینکه در این سنگ ترک های موثری ایجاد گردیده است اما به میزان ما بقیه نمونه ها نتوانسته توان مقاومتی کل نمونه را به یکباره صفر نماید. اما چسبندگی سطحی نمونه را در نقاطی بسیار کاهش داده که توان این نمونه تا حد نزدیک به صفر کاهش یافته است.

مطلب مرتبط :   توربین بادی و محدودیتها

شکل 4. 13. سنگ آهکی با لیزر فیبری ممتد توان متوسط
در نمونه فوق سنگ آهکی نشان داده شده است که میزان بسیار اندکی سیال هیدروکربنی به صورتی غیر متعارف در آن اشباع گردیده است. این نمونه نشان می دهد که دو ترک با زاویه 180 درجه در آن ایجاد شده است. یکه از این ترک ها از قطر شهودی بیشتری برخوردار می باشد که تاثیر آن می تواند به علت کانی ها و زیر دانه های تشکیل شده در نمونه باشند. این نمونه در مقابل لیزر فیبری 450 واتی با قطر باریکه خروجی 16 میلی متر به مدت زمان 10 ثانیه قرار گرفده است که از ثانیه 4 ایجاد ترک در سطح درآن نشان داده شده است.

شکل 4. 14. سنگ آهکی با لیزر فیبری ممتد پر توان
نمونه سنگ ارائه گردیده در این تصویر از جنس آهک بوده و ضریب انتقال حرارت بسیار بالایی دارد و از طرفی چسبندگی سطحی آن بسیار بالا است. همانطوری که از شکل پیداست در این نمونه که تحت اثر لیزر فیبری 540 واتی در مدت زمان 10 ثانیه قطر باریکه لیزر خروجی معادل 16 میلی متر قرار گرفته است سنگ در ناحیه برخورد لیزر توانسته نمونه را در نزدیکی نقطه تمورکز لیزر ذوب کرده و در آن ترک حرارتی سرتاسری نیز به وجود آمده است.

شکل 4. 15. سنگ شیلی با لیزر فیبری ممتد پر توان
نمونه ارائه شده از جنس شیلی بوده و به صورت طبیعی در مخزن با نفت درجا اشباع گردیده است. این نمونه مغزه مخزنی اشباع نفتی که در روند حفاری مخازن جزئی از پارامتر های مهم می شاد در مقابل لیزر قیبری قرار گرفته است. این نمونه در مقابل لیزر فیبری 540 واتی قرار گرفته است و قطر باریکه لیزر برابر 16 میلی متر است. این نمونه سنگ در مدت کمتر از 10 ثانیه در روی جای خورد تخریب شده است و عکس ارسالی از ترمیم نمونه های بر جای مانده گرفته شده است.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره الگوریتم رقابت استعماری و حالت طبیعی

شکل 4. 16. سنگ های متفاوت شیلی با لیزر فیبری ممتد پر توان
هر 6 نمونه سنگ بالا از نمونه های مغزه گرفته شده اند و دارای نفت درجا می باشند. این نمونه ها تماما در مقابل لیزر فیبری 540 واتی با قطر باریکه خروجی 16 میلی متر قرار گرفته اند. این نمونه ها همه در بین ثانیه های 8 تا 9 در زیر تابش لیزر شکسته و تخریب گرشته اند. این تصاویر تنها 5 دقیقه بعد از برخورد لیزر گرفته شده که نواحی پودر شده، تخریب شده و محاجرت نفتی را به صورت کامل نمایش می دهند.

شکل 4. 17. سنگ آهکی با لیزر فیبری ممتد پر توان
در این نمونه سنگ که با اندازه ی 10 سانتی متر برای تست تک محوری آماده شده است موارد بسیا جابلی مشاهده شده است. این نمونه در برابر لیزر 540 واتی لیزر فیبری قرار گرفته است و در مدت زمان 15 ثانیه در مقابل آن قرار گرفته است. این نمونه در طی عملیات لیزر 4 ترک 90 درجه را در خود ایجاد کرده است تا از افزایش بی حد تنش های حرارتی رهایی یابد. این ترک ها تا عمق زیاد گشترش می یابند و باعث شکست شنگ می شوند. در توصیری که زیر این توصیف ارائه گردیده است همین نمونه سنگ را نشان می دهد که ترک های حرارتی به عمق آن نفوذ کرده و باعث ایجاد شکست های موثر در سنگ می شود. این شکستگی سنگ را تکه تکه کرده و قطعات جدا شده از این نمونه به شکل زیر است.