این رابطه را می توان به دو طریق به کار برد. اول اینکه با نوشتن :
) (3-31
که برابر است با نسبت تعداد ذرات فراورده سبک در واحد زمان به شار فرودی، واحد هسته هدف .
واحد سطح مقطع یا بارن است ( ) . در محاسبات نظری را عموما طوری انتخاب می کنند که باشد و شار ذرات به صورت زیر نوشته می شود:
(3-32)
که در آن
= تعداد ذرات پرتابه در واحد حجم باریکه .
= سرعت نسبی بین ذرات پرتابه و هسته های هدف .
دوم اینکه رابطه (3-30) را می توان در صورت معلوم بودن برای محاسبه بهره N فراورده سبک واکنش به کار برد.
(3-33)
این رابطه مبتنی بر این فرض است که بره به قدری نازک باشد که هیچ تقلیل قابل ملاحظه ای در باریکه اتفاق نیفتد.
در حالت کلی، یک ذره پرتابه و هدف مفروض می توانند به طرق مختلف واکنش کنند و انواع مختلف فراوده های سبک ، ، و. . . . . در واحد زمان تولید نمایند. در این صورت سطح مقطع کل با توجه به معادله (3-31) به صورت زیر تعریف می شود:
(3-34)
فصل چهارم
مدل شبه کوارکی و نگرشی جدید به واکنش های هسته ای
4-1- مقدمه
در فیزیک هسته ای مدل های قطره مایع و پوسته ای، دو مدل شناخته شده می باشند که علی رغم موفقیت شان در بیان برخی خواص هسته ای، ضعف های عمده ای نیز داشته اند.
مدل قطره مایع اولین بار توسط George Gamav پیشنهاد شد و توسط John Archibald و Niels Bohr توسعه داده شد [27]. این مدل در بیان برخی خواص هسته موفق بوده است و انرژی بستگی هسته ای را ارائه می دهد، اما مدل قطره مایع در محاسبه اعداد جادویی نوکلئونی ضعف دارد.
مدل لایه ای یکی دیگر از مدل های هسته ای است که با استفاده از اصل طرد پائولی ساختار هسته را بر اساس سطوح انرژی بیان می کند. این مدل در توجیه اعداد جادویی ( 2- 8-20 – 28- 50- 82 و 126) موفقیت چشمگیری داشت اما در محاسبه انرژی بستگی هسته ای موفقیتی کسب نکرد.
مدل های هسته ای دیگری در طی سالیان اخیر، به منظور توصیف جنبه های متفاوت هسته ها، توسط گروه های متعددی ارائه شده است. مانند مدل آلفا- ذره ای هسته ای [28]، مدل خوشه ای هسته ای [29]، مدل شبکه گازی هسته ای [30و31] و یکی از این مدل ها، مدل شبه- کوارکی (QLM ) می باشد که اخیرا ارائه شده است. این مدل توانسته است اعداد جادویی نوکلئونی را محاسبه نموده و همچنین عدد جادویی جدید 184 را پیش بینی نماید. همچنین این مدل انرژی بستگی هسته ای را با استفاده از حالت کوارکی هسته ها بر حسب عدد جرمی و اتمی و جرم کوارک به دست می دهد [32و33].
4-2- مدل کوارکی و اعداد جادویی