الف
د
ج
شکل ‏49-مقایسه تنش‌های شعاعی بین لایه‌ای در لایه‌گذاری شبه‌ایزوتروپیک
الف)لایه ˚0 ؛ ب) لایه ˚45 ؛ج ) لایه ˚90 ؛د ) لایه ˚45-
برای آنکه نمودارهای تنش گویاتر باشد مقادیر انها را بر تنش میانگین لهیدگی تقسیم کرده‌ایم.مقادیر این تنش از رابطه روبرو به دست می‌آید.
که در اینجا این مقدار برابر با 20مگاپاسکال می‌باشد.
در این نمودارها نیز مشخص است که در لایه ˚0به علت سختی بیشتر تنش بیشتری تحمل می‌شود.مقدار این تنش مطابق نمودار برابر با MPa 278 می‌یاشد که در صفحه لهیدگی اتفاق می‌افتد.پس از آن بیشترین مقادیر تنش در لایه‌های ˚45و˚45- رخ می‌دهد.این مقادیر به ترتیب MPa 231 و MPa 198 است که علی‌رغم یکسان بودن جهت الیاف آنها نسبت به جهت نیروی اعمالی تنش‌های یکسانی ندارند و علت این امر آن است که آنها در موقعیت‌های متفاوتی در راستای ضخامت قرارگرفته‌اند و تاثیر لایه‌های مجاور آنها سبب این عدم تقارن شده است.نکته جالب توجه آنست که محل دقیق ایجاد این تنش‌ها در لایه گذاری ˚45 در زایه ˚40 و در لایه گذاری ˚45- در زاویه ˚40- می‌باشد که چرخشی حدود ˚5 نسبت به جهت الیاف داشته است که این مطلب نیز اثر لایه‌های مجاور را نشان می‌دهد. به همین ترتیب کمترین مقدار تنش در لایه‌گذاری ˚90 مشاهده می‌شود که مقدار آن برابر با MPa 100 بوده و در زاویه ˚ 73 رخ می‌دهد . برای مقایسه بهتر تنش‌ها در تمامی لایه‌ها در شکل ‏410 ارائه شده‌است.
شکل ‏410-مقایسه تنش‌های شعاعی بین لایه‌ای در لایه‌گذاری شبه‌ایزوتروپیکدر تمامی لایه‌ها
نتیجه مهم دیگری که در اینجا دیده می‌شود آن است که هرچه در لایه‌های مجاور زوایای لایه‌گذاری در لایه‌ها به هم نزدیکتر باشد اختلاف مقادیر تنش میان آنها کمتر است به طوری که در شکل 4-10 قابل مشاهده است اختلاف تنش میان لایه‌های ˚0 و˚90 بیشتر از لایه‌های ˚0و ˚45 یا لایه‌های ˚45 و ˚90 است.
شکل ‏411 نمودارهای مربوط به تنش مماسی در هر لایه می‌باشد که مقادیر دقیق تنش را به ما می‌دهد.
ب
الف
د
ج
شکل ‏411-مقایسه تنش‌های مماسی بین لایه‌ای در لایه‌گذاری شبه‌ایزوتروپیک
الف)لایه ˚0 ؛ ب) لایه ˚45 ؛ج ) لایه ˚90 ؛د ) لایه ˚45-
به دلیل سختی بیشتر بیشترین مقدار تنش مماسی در لایه ˚0 برابر MPa160 است که در زاویه‌ی ˚90 دیده می‌شود. پس از آن بیشترین مقادیر تنش در لایه‌های ˚45و˚45- رخ می‌دهد. این مقادیر به ترتیب MPa 144و MPa 138 است که به ترتیب در لایه‌های40- و ˚56 رخ می‌دهند. مطابق انتظار نیز کمترین مقدار تنش درلایه‌گذاری ˚90 رخ می‌دهد که مقدار آن MPa 136 است و در زاویه ˚5 دیده می‌شود. برای مقایسه بهتر تنش‌ها در تمامی لایه‌ها در شکل ‏412 ارائه شده‌است.
شکل ‏412- مقایسه تنش‌های مماسی بین لایه‌ای در لایه‌گذاری شبه‌ایزوتروپیکدر تمامی لایه‌ها