(‏237)
با جایگذاری در رابطه‌های (‏231 و(‏232و (‏237 نتیجه می‌دهد:
(‏238)
به طوری که در صفحه بعد نشان داده شده است ضرایب اصطکاک در راستای ضخامت و مماسی بدست می‌آید:
(‏239)
(‏240)
(‏241)
که , و برآیند نیروهای وارد بر صفحه مرکب می‌باشند. با توجه رابطه‌های (‏228و(‏229 و (‏240 و (‏241 داریم:
(‏242)
(‏243)
اتصالات در مواد مرکب
به طور کلی به خاطر محدودیت‌های موجود در ابعاد اجزا از نظر پروسه ساخت و نیازهای اساسی از قبیل بازبینی,‌قابایت دسترسی,‌تعمیروانتقال اجزاء استفاده از اتصالات درسازه‌های بزرگ تحت بار غیرقابل امتناع است.لذا اغلب سازه‌ها از چندین عضو تشکیل شده‌اند که بوسیله اتصالات به همدیگروصل می‌شوند.انتقال بار در سازه‌ها اغاب توسط این اتصالات صورت می‌گیرد، لذا از نقاط بحرانی سازه‌ها می‌یاشند.به همین علت طراحان توجه خاصی به طراحی اتصالات دارند تا هم وزن وهزینه راکنترل نمایندوهم مقاومت و عمر قطعات را بالا ببرند.
اغلب روند طراحی اتصالات فلزی براحتی قابل فهم و تحلیل می‌باشد,در حالیکه برای طراحی و تحلیل تنش در اتصالات مواد مرکب می‌بایست پارامتر‌های زیادی را در نظر گرفت.در اتصالات مواد مرکب به خاطر یکسان نبودن خواص مواد در تمام جهات(غیراورتوتروپیک بودن)محدودیت‌هایی نسبت به اتصالات در فلازات دارد و توزیع بار در این مواد با فازات متفاوت است.بنابراین به طور عملی هیچکدام از تقریب هایی که در مورد فلزات در نظر گرفته می‌شود را نمی‌توان به کار برد.از این جهت برای تحلیل مناسب تنش باید تمام عوامل موثر بر رفتار اتصال شناخته شود وتاثیر آن ارزیابی گردد.
اتصالات در مواد مرکب به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
1) اتصالات چسبی
2) اتصالات مکانیکی
گاهی اوقات از ترکیب دو اتصال استفاده می‌شود که هر یک از ایت اتصالات خواص خود را دارند.
اتصالات چسبی
اتصالات چسبی راندمان بالایی در استحکام سازه دارندو به صورت گسترده از این نوع اتصالات در صنایع پیشرفته استفاده می‌شود.در این نوع اتصال وزن نسبت به اتصالات مکانیکی کمتر می‌باشد.اما عمل دمونتاژ کردن بر خلاف اتصال مکانیکی بدون آسیب رساندن به قطعات امکان‌پذیر نمی‌باشد.بسیاری از چسب‌ها تحت شرایط رطوبت و دما تغییر خواص می‌دهند و برای بازبینی آنها باید از امواج ماوراءصوت استفاده کرد.تعدادی از اتصالات چسبی در شکل ‏23 نشان داده شده‌اند.