چون پیچ با ورق در تماس است به همین علت در اطراف پیچ نیز مانند سوراخ از مش‌های ریزتری استفاده کردیم تا آنالیز مسئاله دقیق‌تر انجام شود. در شکل ‏44مدل المان محدود سه‌بعدی به همراه پیچ نشان داده شده است.
شکل ‏44-مدل المان محدود سه‌بعدی
بررسی نتایج میدان تنش در لایه‌گذاری‌های متفاوت
در ابتدا نتایج مربوط به تنش‌های شعاعی و مماسی را بررسی می‌کنیم. برای بررسی نمو‌نه‌هایی از لایه‌گذاری‌های متقارن در لایه‌گذاری‌های عرضی و زاویه‌ای و همچنین حالات دیگر تحلیل شده‌است. از آنجا که جهت الیاف با جهت نیرو به علت لایه‌گذاری‌های متفاوت یکسان نیست لذا مقادیر تنش‌های بین‌لایه‌ای در یک صفحه متفاوت است. زاویه الیاف در هر لایه نسبت به جهت مثبت محوردر نظر گرفته شده‌است و محور در راستای ضخامت صفحه می‌باشد.
میدان تنش در لایه‌گذاری شبه‌ایزوتروپیک
نخستین نکته قابل توجه در این لایه‌گذاری نامتقارن بودن میدان‌های تنش نسبت به صفحه لهیدگی است که به علت وجود لایه‌های ˚45 و˚45- است. این مطلب در شکل ‏45 ملاحظه می‌شود.
شکل ‏45-کانتور تنش های شعاعی نسبت به صفحه لهیدگی اطراف سوراخ در لایه‌گذاری شبه‌ایزوتروپیک
اما به سبب متقارن بودن لایه‌گذاری در این صفحه میدان تنش نسبت به صفحهء میانی متقارن است که در شکل ‏46 نمایش داده شده‌است.
شکل ‏46-کانتورهای تنشهای شعاعی نسبت صفحه میانی اطراف سوراخ در لایه‌گذاری شبه‌ایزوتروپیک
در این قسمت ابتدا برای درک بهتر کانتورهای تنش‌های شعاعی و مماسی را نشان می‌دهیم سپس تنش‌ها و همچنین جابه‌جایی شعاعی را برای هر لایه نمایش می‌دهیم. لازم به ذکر است چون لایه‌گذاری‌ها متقارن می‌باشند نتایج برای چهار لایه بررسی می‌شود. به علت اهمیت تمرکز تنش و همچنین مقایسه تنش‌ها در هر لایه مقدار و محل بییشترین تنش را مشخص می‌کنیم. در شکل ‏47 کانتورهای تنش شعاعی برای چهار لایه نشان داده شده‌است.
شکل ‏47-کانتورهای تنشهای شعاعی بین لایه‌ای در لایه‌گذاری شبه‌ایزوتروپیک
(aلایه ˚0 ؛ b) لایه ˚45 ؛c ) لایه ˚90 ؛d ) لایه ˚45-
همانطور که در کانتورها دیده می‌شود در هر لایه بیشترین مقدار تنش شعاعی در نواحی اتفاق می‌افتد که الیاف عمود بر سطح تماس قرار دارد زیرا مطابق انتظار سختی در این نواحی بیشتر است. نواحی آبی رنگ کانتورها این نقاط را نمایش می‌دهد. نتیجه مهم دیگری که قابل ملاحظه است بیشترین مقدار تنش شعاعی است که از میان لایه‌ها در لایه ˚0 ایجاد می‌شود چون جهت الیاف در جهت نیروی اعمالی قرار دارد. و‌بمراتب سختی بالاتری نسبت به سایر لایه‌ها خواهد داشت به همین علت تنش‌های شعاعی در لایه ˚90 که جهت الیاف عمود بر جهت نیرو قرار دارند کمترین مقادیر را دارند.
در لایه‌های˚0و ˚90 جهت‌گیری الیاف به‌گونه ‌است که توقع داریم میدان‌های تنش در این لایه‌ها متقارن باشند(در لایه‌گذازی˚0 در جهت اعمال نیرو و در ˚90 در جهت عمود بر نیرو) اما مشاهده می‌شود چنین نیست. علت وجود لایه‌های˚45و˚45- است که دارای میدان‌های تنش نامتقارنی هستند لذا بر روی لایه‌های مجاور خود اثر می‌گذارند و سبب ایجاد میدان‌هایی نامتقارن در لایه‌های˚0و ˚90 می‌شوند.این نکته نشان می‌دهد که مدل‌سازی سه‌بعدی نصف اتصال و اعمال شرایط تقارن در صفحه لهیدگی صحیح نیست و ایجاد خطا می‌کند.بنابراین در تمام شکل‌های مورد بررسی مدل سه‌بعدی اتصال به صورت کامل در نظر گرفته می‌شود.
قبل از آنکه به بررسی دقیق‌تر مقادیر تنش و محل ایجاد بیشترین مقادیر تنش بپردازیم کانتور‌های تنش‌های مماسی میان لایه‌ها را در شکل ‏48 نمایش می‌دهیم.
تنش‌های مماسی در نواحی که الیاف مماس بر سطح تماس قرار گرفته‌اند بیشترین مقدار را دارد. در کانتورها این مناطق به رنگ آبی‌تیره مشخص شده‌اند. در این تنش‌ها نیز در لایه˚0 بیشترین مقدار تنش را ملاحظه می‌کنیم که علت همان سختی بیشتر در این لایه می‌باشد.به همین ترتیب کمترین مقدار تنش متعلق به لایه ˚90 است که به علت عمود بودن جهت الیاف و جهت نیرو ی وارده کمترین میزان سختی را دارد. برای تشخیص دقیق‌تر میدان‌های تنش از نمودارهای ارائه شده در شکل ‏49 استفاده می‌کنیم.
شکل ‏48-کانتورهای تنش‌های مماسی بین لایه‌ای در لایه‌گذاری شبه‌ایزوتروپیک
(aلایه ˚0 ؛ b) لایه ˚45 ؛c ) لایه ˚90 ؛d ) لایه ˚45-
ب