با توجه به شکل ‏32 ، مدل المان محدود سه بعدی ورق مورد نظر در نرم‌افزار آباکوس ترسیم و تحلیل گردید. برای دقت نتایج حاصله، هر لایه را به دو قسمت تقسیم کردیم.
شکل ‏32-مدل المان محدود سه‌بعدی
نتایج
به جهت راست‌آزمایی، تنش‌های و در نمودار شکل ‏33 آورده شده‌اند. همانطور که مشاهده می‌شود تطابق بسیار خوبی بین تحلیل انجام گرفته در این پایان‌نامه و کار آقای جونز وجود دارد. این تطابق هم در روند صعود و نزول منحنی‌ها می‌باشد و هم در نسبت بین تنش‌های هر نمودار.
شکل ‏33-مقایسه‌ی نتایج
فصل چهارم
نتایج تنش‌های بین لایه‌ای در لایه‌گذاری متفاوت
فصل چهارم
نتایج تنش‌های بین لایه‌ای در لایه‌گذاری متفاوت
مقدمه
در این فصل ابتدا به بررسی تعریف مسئله,‌مدلسازی المان محدود سه‌بعدی,‌‌شرایط مرزی و نحوه بارگذاری‌ می‌پردازیم سپس چگونگی توزیع میدان تنش را با توجه به جهت‌گیری الیاف میان هر یک از لایه‌ها مورد مطالعه قرار می‌دهیم. با توجه به اینکه هدف, بررسی اتصالات در صفحات مرکب است میدان تنش در اطراف سوراخ آنالیز می‌شود. در بررسی میدان تنش اثر عوامل مختلتف که عمدتا”شامل لایه‌گذاری‌های متفاوت و اصطکاک می‌یاشد بررسی خواهد شد. در ادامه به بررسی سطح تماس پیچ وصفحه و تمرکز تنش اطراف مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
دراتصالات مکانیکی می‌توان از پیچ یا پین استفاده کرد. اگر اتصال توسط پین باشد در اثر اعمال نیرو و ایجاد تنش در پین تغییر شکل وجود نخواهد داشت اما اگر اتصال توسط پیچ الاستیک باشد آنگاه خصوصیات پیچ نیز تاثیر گذار است و در خود پیچ نیز تغییر شکل حاصل می‌شود. در مسئله مورد بررسی الاستیسیته پیچ نیز در نظر گرفته می‌شود.
تعریف مسئله
ورق مورد مطالعه یک صفحه کامپوزیت مستطیل شکل (شکل 4-1) به طول 155 میلی‌متر، ‌پهنای 48 میلی‌متر و ضخامت 52 میلی‌متر می‌باشد. سوراخی به قطر 8 میلی‌متر در فاصله 24 میلی‌متر از لبهء آزاد آن قرار دارد. بین پیچ و صفحه مرکب تماس وجود دارد. نیروی گسترده برابر 20 مگا پاسکال به لبه صفحه مرکب وارد می‌شود. همانطور که گفته شد پیچ مورد نظر الاستیک بوده که در سوراخ ایجاد شده در صفحه قرار می‌گیرد. مشخصات پیچ در جدول (4-2) نشان داده شده ‌است. این صفحه شکل ‏41 مرکب شامل هشت لایه است که در کل ضخامت 2/5 میلی‌متر دارد.
شکل ‏41-هندسه صفحه مرکب و اتصال صفحه
جدول ‏41- ابعاد و اندازهء صفحه و اتصال
e(mm)
D(mm)
t(mm)