ب
الف
د
ج
شکل ‏430-مقایسه تنش‌های شعاعی بین لایه‌ای در لایه‌گذاری زاویه‌ای
الف)لایه ˚45 ؛ ب) لایه ˚45 -؛ج ) لایه ˚45 ؛د ) لایه ˚45-
در این لایه‌گذاری نیز دیده می‌شود که اثر اصطکاک در راستای بمراتب بیشتر و مهم‌تر از اصطکاک در راستای z است. به همین علت نمودار‌های تنش شعاعی برای و بدون اصطکاک در هر لایه بسیار نزدیک به هم می‌باشند و نمودار‌های تنش برای و شباهت بیشتری به یکدیگر دارند.
با توجه به نمودار‌های فوق دیده می‌شود که در لایه اول (˚45 ) بیشترین اختلاف در تنش‌های شعاعی ماکزیمم برای دو حالت 0 و %2/2 و اما در و تنش‌های ماکزیمم برابر می‌باشند. در همین لایه نیز اختلاف میان بیشترین (0= ) و کمترین ( ) مقدار تنش شعاعی ماکزیمم برابر با %23 است. اختلاف در تنش‌های شعاعی ماکزیمم در لایه سوم (˚45 ) کمتر می‌باشد. در بارگذاری برای دو وضعیت 0 و تنش‌های ماکزیمم %3/1 اختلاف دارند.. این مطلب در مورد و تنش‌های شعاعی ماکزیمم یکسان هستند. در لایه سوم اختلاف میان بیشترین (0= ) و کمترین ( ) مقدار تنش شعاعی ماکزیمم برابر با %20 است. در لایه دوم (˚45- ) اختلاف میان تنش‌های شعاعی ماکزیمم برای 0 و معادل %4 و در حضور و تفاوتی دیده نمی‌شود. در این لایه اختلاف میان بیشترین (0= ) و کمترین ( ) مقدار تنش شعاعی ماکزیمم برابر با %22 است. به همین ترتیب در لایه چهارم (˚45- ) تنش‌های شعاعی ماکزیمم برای 0 و یکسان می‌باشند اما برای و یکسان نبوده و برابر%3 است. درضمن اختلاف میان بیشترین (0= ) و کمترین ( ) مقدار تنش شعاعی ماکزیمم برابر با %26 است.
مطابق انتظار به علت عدم وجود تقارن جهت الیاف نسبت به جهت بارگذاری در تمامی لایه‌ها نمودار‌های تنش شعاعی متقارن نمی‌باشند. وجود اصطکاک در این لایه‌گذاری بر محل ایجاد بیشترین مقدار تنش تاثیر گذاشته و همانطور که دیده می‌شود زوایا در حالت‌های مختلف متفاوت است. چون اثر اصطکاک در راستای بیشتر بوده محل ایجاد تنش ماکزیمم در حضور و یکسان می‌باشد. در لایه‌های اول و سوم برای 0 و به ترتیب در (˚8/33- ) و (˚40- ) و برای و در (˚40- ) و (˚45- ) بیشترین تنش شعاعی رخ می‌دهد. در لایه‌های دوم و چهارم برای حالت‌های 0 و به ترتیب در (˚40 ) و (˚8/33 ) و برای و در (˚45) و (˚40 ) بیشترین تنش شعاعی اتفاق می‌افتد. حضور اصطکاک در راستای سبب شده محل ایجاد بیشترین تنش حدود ˚5 نسبت به حالات 0 و چرخش پیدا کرده است.
در شکل ‏431 نمودارهای تنش مماسی رسم شده است.
ب
الف
د
ج
شکل ‏431-مقایسه تنش‌های مماسی بین لایه‌ای در لایه‌گذاری زاویه‌ای
الف)لایه ˚45 ؛ ب) لایه ˚45 -؛ج ) لایه ˚45 ؛د ) لایه ˚45-
با توجه به نمودار‌های تنش مماسی دیده می‌شود که در لایه اول (˚0 ) برای دو حالت 0 و و برای و تفاوتی میان تنش‌های مماسی ماکزیمم وجود ندارد. در این لایه بین بیشترین (0=) و کمترین ( ) مقدار تنش مماسی ماکزیمم %3 اختلاف دیده می‌شود. این مقدار برای لایه سوم (˚45 ) در دو وضعیت 0 و و همچنین و تقریبا به %0 می‌رسد. تفاوت بیشترین (0= ) و کمترین ( ) مقدار تنش مماسی ماکزیمم در این لایه %4/2 می‌باشد. این مقادیر برای لایه دوم (˚45- ) در دو وضعیت 0 و به %1 و و به %0 می‌رسد. %2 اختلافی است که بین بیشترین (0= ) و کمترین ( ) مقدار تنش مماسی ماکزیمم در این لایه دیده می‌شود. در لایه چهارم (˚45- ) در حالت‌های ( 0 و ) و ( و ) اختلاف میان تنش‌های مماسی ماکزیمم دیده نمی‌شود. در این لایه تفاوت بیشترین (0= ) و کمترین ( ) مقدار تنش مماسی ماکزیمم %1 از لایه دوم بیشتر بوده %3 می‌باشد.
چون اثر اصطکاک در راستای بیشتر بوده محل ایجاد تنش مماسی ماکزیمم در حضور و یکسان می‌باشد. در لایه‌های اول و سوم برای 0 و به ترتیب در (˚50 ) و (˚56 ) و برای و در (˚56 ) و (˚61 ) بیشترین تنش مماسی رخ می‌دهد. در لایه‌های دوم و چهارم برای حالت‌های 0 و در(˚50- ) و برای و در (˚56- ) بیشترین تنش مماسی اتفاق می‌افتد. حضور اصطکاک در راستای سبب شده محل ایجاد بیشترین تنش حدود ˚5 نسبت به حالات 0 و چرخش پیدا کرده است.
جدول ‏45- مقادیر و محل تنش شعاعی و مماسی ماکزیمم در لایه‌گذاری زاویه‌ای با وجود اصطکاک در حالت‌های متفاوت