برای بررسی شکست در ورق مرکب تحت بار در نتیجه ایجاد جدایش از روابط هشین [23] که در زیر آورده شده است استفاده می‌کنیم:
جدایش در کشش
جدایش در فشار
با توجه به روابط بالا در هر لایه‌چینی برای هر یک از چهار مورد گفته شده (اثر اصطکاک) به صورت مجزا ورق را تحت بارگذاری قرار می‌دهیم تا مطابق روابط فوق جدایش در ورق حاصل شود. همانطور که دیده می‌شود جدایش ممکن است در اثر کشش یا فشار در راستای ضخامت ایجاد شود. در قسمت بعد نمودار‌های تنش نرمال و بررشی را در راستای ضخامت میان هر دو لایه از ورق رسم کرده و علت ایجاد ترک را بررسی می‌کنیم. محل ایجاد ترک نیز در هر مورد بررسی می‌شود.
نتایج جدایش در لایه‌گذاری عرضی
بررسی پدیده جدایش در به ترتیب برای حالت‌های بدون اصطکاک, اصطکاک در راستای z, در راستای و اصطکاک در راستای وz صورت می‌گیرد.
ابتدا ورق را بدون اصطکاک تحت بار قرار می‌دهیم. در این حالت دیده می‌شود که در اثر وارد کردنMPa 58 جدایش اتفاق می‌افتد. در شکل ‏51 نمودارهای , و در اطراف سوراخ برای این بارگذاری نشان داده شده است زیرا دیده می‌شود که جدایش در اطراف سوراخ اتفاق می‌افتد. در این حالت جدایش بین لایه اول , دوم اتفاق می‌افتد که به علت تقارن در لایه‌گذاری این پدیده میان لایه هفتم , هشتم نیز دیده می‌شود.
محل ایجاد جدایش در زوایای ˚29± رخ می‌دهد. در اینجا نیز دیده می‌شود که به علت تقارن در لایه‌گذاری و تقارن جهت بارگذاری نسبت به جهت الیاف محل ایجاد جدایش نسبت به صفحه لهیدگی و صفحه میانی متقارن است. این تقارن در نمودارهای تنش نرمال () و تنش برشی () دیده می‌شود.
ب
الف
ت
پ
شکل ‏51-تنش‌های بین لایه‌ای در راستای ضخامت در لایه‌گذاری در لایه‌گذاری عرضی برای (0 = ) بین لایه اول و دوم
الف (تنش نرمال ؛ ب) تنش برشی(RZ ) ؛ پ ) تنش برشی(Zθ) ؛ ت ) تنش‌های برشی و نرمال
با توجه به نمودارهای فوق دیده می‌شود که علت اصلی جدایش میان لایه‌ها تنش برشی () می‌باشد که در زوایای ˚29± تنش غالب است. تنش نرمال در راستای ضخامت نسبت به تنش‌های بررشی اثر کمتری دارد زیرا دو سر پیچ از دو طرف به ورق نیرو وارد کرده و جابجایی در راستای ضخامت بسیار کم است.
حال اصطکاک را در راستای ضخامت (2/0= ) اثر می‌دهیم و نمودار‌های تنش را بررای بررسی جدایش رسم می‌کنیم. در این وضعیت نیز دیده می‌شود که همانند حالت قبل جدایش در زوایای ˚29± میان لایه‌های اول , دوم و هفتم , هشتم اتفاق می‌افتد. اما به علت وجود اصطکاک جدایش در اثر وارد کردن نیروی گسترده MPa60 ایجاد می‌شود که MPa 2 از حالت قبل بیشتر است زیرا وجود اصطکاک سبب می‌شود که مقداری از نیرو صرف غلبه بر اصطکاک می‌شود. در شکل ‏52 نمودارهای تنش برای این حالت رسم شده است.
ب
الف
ت