5-2-3 نتایج فرضیه سوم
بین رضایتمندی مشتری و عملکرد مالی رابطه مثبت و مستقیم برقرار است.
با توجه به نتایج حاصله ،بین رضایتمندی مشتری و عملکرد مالی(ضریب همبستگی 0.773=r)، می توان نتیجه گرفت که بین رضایتمندی مشتری و عملکرد مالی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.یعنی با افزایش رضایتمندی مشتریان ، عملکرد مالی بهبود می یابد.
نتایج حاصل از این فرضیه همسو با نتایج تحقیقات یو و پارک در سال 2007 و بازوند پور در سال 1391 است.
5-3 نتیجه گیری کلی تحقیق
با توجه به نتایج بدست آمده هر سه فرضیه تحقیق پذیرفته شده و در نهایت این تحقیق بیانگر ارتباط مثبت میان بکار گیری استراتژی بازاریابی رابطه مند با رضایتمندی مشتری و عملکرد مالی سازمان می باشد . در نتیجه سازمانها باید به این مهم توجه و زمینه و بستر های لازم را در به کار گیری و پیاده سازی این استراتژی در سازمان فراهم نمایند.
5-4 محدودیت های تحقیق
یافته های تحقیق محدود به دوره زمانی جمع آوری اطلاعات است و با تغییر شرایط و زمان ، نتایج تغییر می یابند .
تحقیق انجام شده در سطح صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اراک می باشد لذا امکان دارد با جابجایی مکان جغرافیایی به سبب تفاوت های مادی و فرهنگی و نگرشی نتایج متفاوتی حاصل شود.
محدودیت های ذاتی پرسشنامه
این تحقیق صرفا در حوزه مدیریت صورت گرفته لذا در تعمیم نتایج این تحقیق به سایر حوزه ها باید با احتیاط برخورد کرد.
5ـ5 پیشنهادها
پس از انجام مراحل یک تحقیق علمی، اگر تحقیق در یک روند سیستماتیک و پژوهشگرانه صورت گرفته باشد، محقق محققاً میتواند نظراتی هم در مورد یافتهها و نتایج تحقیق و هم راه کارها و پیشنهادهایی را به منظور بهبود و بسط پژوهشهای آتی بیان کند. بدین سبب در ادامه پیشنهادهایی مطابق با نتایج تحقیق و هم چنین برای پژوهشهای آتی ارائه میشود.
5ـ5ـ1 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش
با توجه به فرضیه اول و دوم تحقیق و نتایج تحقیق که حکایت از ارتباط مثبت میان استراتژی بازاریابی رابطه مند با رضایت مشتری و عملکرد مالی دارد، به مدیران و تصمیم گیرندگان مربوطه پیشنهاد می گردد در استفاده و بکار گیری از این استراتژی در جهت رضایتمندی مشتریان و بهبود عملکرد صندوق رفاه بهره برده و در زمینه نقش و تاثیر هر یک از ابعاد این استراتژی با توجه به اهمیت آن نقش آفرینی موثرتری را ایفا نمایند.
با توجه به فرضیه سوم تحقیق و ارتباط مثبت میان رضایت مشتری با عملکرد مالی به مسئولین و تصمیم گیرندگان پیشنهاد میگردد که توجه بیشتری را به اهمیت و نقش رضایت مندی مشتریان مبذول داشته و با بررسی ها و سنجش های مستمر میزان رضایت مندی مشتریان خود را اندازه گیری کرد و نیز عوامل تاثیر گذار بر این مهم را از دیدگاه و نظر مخاطبین خود جویا شده و در تامین هر چه بهتر آن اقدام نمایند.
5-5-2 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های کلی پژوهش
با توجه به نتایج تحقیق و ارتباط مثبت و معنا دار میان بازاریابی رابطه مند با رضایت مشتری و عملکرد مالی سازمان پیشنهاد می گردد که صندوق رفاه دانشگاه و مسئولین مربوطه توجه بیشتری در بکار گیری این استراتژی مبذول داشته و در این راستا توجه خاصی به ابعاد استراتژی بازاریابی رابطه مند و نقش این ابعاد در عملکرد سازمانی داشته باشند .
5-6 پیشنهاد برای سایر محققین آتی
در طول همه پژوهشها از تحقیقات پیشین استفاده شده و خود همین پژوهش نیزراهنمای تحقیقات بعدی می باشد. از آنجا که هر تحقیق نمی تواند جامع و کامل باشد و نمی تواند تمامی ابعاد را بررسی کند و محقق نیز در فرآیند تحقیقات به موارد و نکاتی می رسد که می تواند برای تحقیقات دیگر مفید واقع شود. لذا در پایان سعی می شود نکاتی را که برای تحقیقات دیگر مناسب هستند؛ ذکر شود.
با توجه به اینکه نمونه ای از این تحقیقات سطح دانشگاه آزاد اسلامی کمتر صورت گرفته است و مراکز آموزش عالی در پیشرفت و توسعه کشور سهم زیادی دارند لذا توصیه می شود سمت و سوی این نوع تحقیقات بیشتر به سوی واحد های دانشگاهی جهت داده شود