2-2-1 دلایل پیدایش بازاریابی رابطه مند
در جامعه فراصنعتی غرب در اواخر دهه 1970، تغییرات زیادی به وقوع پیوست .محققین عوامل زیادی را که زمینه ساز پیدایش بازاریابی رابطه مند شناسایی کرده اند. این عوامل عبارتند از :
افزایش شدت رقابت در سطح جهانی
افزایش آگاهی مشتریان و افزایش تقاضا
تکه تکه شدن بازارها
تغییر سریع الگوی خرید مشتریان
افزایش مستمر استانداردهای کیفیت
تاثیر فناوری بر تمامی زمینه ها
بی اعتباری بازاریابی (مانند کاهش اثربخشی تبلیغات)(کاندامپولیو دودی ،319،1999)
2-2-2جهان بینی بازاریابی رابطه مند
پایه های اصلی جهان بینی بازاریابی رابطه مند بر مفهومی قرار دارد که اولین بار توسط بری مطرح شد و توسط دیگر صاحب نظران گسترش یافت. دیدگاه بازاریابی رابطه مند مرهون تلاش های کریستوفر، پاینی و بالانتین است که در گسترش قلمرو و حوزه مبانی تئوریک آن کوشش چشم گیری داشتند. دیدگاه آن ها مبنی به نکات ذیل است:
تاکید به ارتباط بین مشتریان و عرضه کنندگان که ایجاد رابطه را به جای معامله مورد توجه قرارمی دهد.
دیدگاه بازاریابی رابطه مند بر حداکثر سازی ارزش مشتریان و هم چنین بخش های ویژه ای از مشتریان متمرکزاست.
استراتژی های بازاریابی رابطه مند به توسعه و تقویت روابط قوی با مشتریان و عرضه کنندگان بازارهای حاصل از مشتریان توصیه شده، بازارهای حاصل از تاثیر افراد با نفوذ و بازارهای جذب نیروی انسانی و بازار داخلی که درون سازمان است معطوف می باشد.
کیفیت، ارائه خدمات به مشتری و بازاریابی، هرچند که غالبا به طور مجزا مدیریت می شوند ارتباط نزدیکی با هم دارند دیدگاه بازاریابی رابطه مند بین این سه عنصر انسجام و یکپارچه گی برقرار می کند(پاین،1998،38).
بازاریابی رابطه مند بازاریابی است بر اساس تعاملات میان شبکه ای از ارتباطات(گامسون،4،1994).
گرونروس در سال 1994 معتقد بود که بازاربابی رابطه مند هنوز در دوران طفولیت خود به عنوان مسیر اصلی مفهوم بازاریابی به سر می برد هرچند که در بازاریابی خدمات و بازاریابی صنعتی یکی از پارادایم های اصلی می باشد.
به عقیده او در آینده پارادایم رابطه مند به احتمال زیاد نقطه مرکزی بازاریابی خواهد بود، بنابراین آن را به عنوان پارادایم برجسته بازاریابی نه تنها در بازاریابی صنعتی و خدمات بلکه در بیشتر یا همه موقعیتهای بازاریابی قرار می دهد(گرنروس،89،1994) .
2-2-3 ملزومات روابط پایدار
نقطه شروع بازاریابی، مشتریان و نیازهایشان می باشد
اهداف خریدار-فروشنده، رابطه دو جانبه را تحت تاثیر قرارمی دهد.