مقاله رایگان با موضوع بازاریابی رابطه‌مند و استراتژی بازاریابی

1- زمانی که 1 r = : در این حالت همبستگی راکامل و مستقیم گوئیم(با افزایش مقدار متغیر اول،مقدار متغیر دوم نیزبه طور قطعی زیاد می شود.
2- زمانی که 1-r = : در این حالت همبستگی کامل و معکوس می شود.(با افزایش مقدار متغیر اول،مقدار متغیر دوم کاهش می یابد.
3- زمانی که <0 r> - : در این حالت همبستگی ناقص و معکوس است.(با افزایش مقدار متغیر اول،مقدار متغیر دوم بطور نسبی کاهش می یابد.
4- زمانی که  > r >0 : در این حالت همبستگی ناقص و مستقیم است.(با افزایش مقدار متغیر اول،مقدار متغیر دوم بطور نسبی افزایش می یابد.
5- زمانی که 0 r=: در این حالت رابطه خطی وجود ندارد.(بطور مثال ممکن است ، رابطه از نوع درجه دوم باشد) یا اینکه شیب خط صفر می باشد.
مزیت عمده روش همبستگی این است که به محقق اجازه می دهد، متغیرهایی زیادی را اندازه گیری کند و همزمان همبستگی درونی بین آنها را محاسبه نماید. امتیاز دیگر روش همبستگی در این است که می تواند درباره درجه همبستگی بین متغیرهایی مورد مطالعه ، اطلاعات لازم را فراهم سازد.
مهمترین ضرایب همبستگی ، ضریب همبستگی ساده پیرسون، ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب همبستگی کندال می باشد. اگر هردو متغیر با مقیاس رتبه‌ای و گسسته باشند از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می کنیم. ضریب همبستگی کاملاً مبتنی بر مقیاس ترتیبی بوده که با استفاده از آن، میزان ارتباط و جهت ارتباط بین دو متغیر کیفی مشخص می شود.
بنابراین با توجه به اینکه داده های حاصل از جمع آوری پرسشنامه از نوع دادهای رتبه ای می‌باشند، برای تحلیل فرضیات اصلی و فرعی از آزمون ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شده است.
4-3-2 تحلیل استنباطی فرضیات اصلی تحقیق
فرضیه اول: بین استراتژی بازاریابی رابطه‌مند و رضایتمندی مشتریان رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد.
0 H: بین استراتژی بازاریابی رابطه‌مند و رضایتمندی مشتریان رابطه مثبت و مستقیمی وجود ندارد.
1H: بین استراتژی بازاریابی رابطه‌مند و رضایتمندی مشتریان رابطه مثبت و مستقیمی 𝜌وجود دارد.
0≥𝜌 :H0
0>𝜌 :H1
رد فرض 0H به معنی پذیرش فرضیه اصلی میباشد و بالعکس.
جدول(4-5): رابطه بین استراتژی بازاریابی رابطه‌مند و رضایتمندی مشتریان
شاخص‌های آماری
متغیر ها
تعداد آزمودنی
میانگین
انحراف معیار