جدول 4-4 میانگین و انحراف معیار سوالات پرسشنامه تحقیق 51
جدول 4-5 رابطه بین استراتژی بازاریابی رابطه مند و رضایتمندی مشتریان 54
جدول 4-6 رابطه بین استراتژی بازاریابی رابطه مند وعملکرد مالی 55
جدول 4-7رابطه بین رضایتمندی مشتریان و عملکرد مالی 56
جدول 5-1 خلاصه نتایج بدست آمده 57

نمودار شماره 4-1 توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 48
نمودار شماره 4-2 توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب رده های سنی 49
نمودار شماره 4-3 توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 50
شکل1-1 مدل مفهومی تحقیق 9
شکل2-1 تاثیر جنسیت در وفاداری با مشتری 39
چکیده
در دنیای رقابتی امروز رضایت مشتریان و ایجاد وفاداری در آنها عامل ایجاد دوام فعالیت شرکتهای خدماتی و مولفه اصلی موفقیت سازمانهاست. محقق با این دیدگاه که ابعاد بازاریابی رابطه مند شامل(اعتماد، همدلی، پیوند، روابط متقابل) با رضایت در مشتریان (دانشجویان) و همچنین عملکرد مالی سازمانها مرتبط است، اقدام به پژوهش کرده است. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس نحوه گرد آوری داده ها توصیفی – پیمایشی می باشد ، که به توصیف نظرات دانشجویان مراجعه کننده به صندوق رفاه دانشجویی در خصوص مولفه و شاخص ها در پرسشنامه می پردازد . برای انتخاب گروه نمونه از روش نمونه گیری طبقه بندی متناسب استفاده شده است و برای همین منظور تعداد 384 پرسشنامه توزیع شد. سؤالات پرسشنامه بر اساس مقیاس ترتیبی و طیف پنج درجه‌ای لیکرت که شامل 5 طیف بسیار زیاد، زیاد، نظری ندارم، کم و بسیار کم تنظیم گردیده و به صورت طبقه‌بندی شده و بر اساس موضوع فرضیات سه‌گانه تحقیق طراحی شده‌اند. با توجه به نتایج بدست آمده هر سه فرضیه تحقیق پذیرفته شده و بین استراتژی بازاریابی رابطه مند و رضایتمندی مشتریان، و همچنین عملکرد مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین رضایتمندی مشتریان و عملکرد مالی همبستگی 0.77 درصد بدست آمده که نشان می دهد با افزایش سطح رضایتمندی مشتریان ، عملکرد مالی افزایش می یابد.
واژه های کلیدی: استراتژی بازاریابی رابطه مند، رضایتمندی مشتریان، عملکرد مالی، صندوق رفاه دانشجویان، وفاداری مشتریان.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
آنچه را که در این فصل و همچنین در کل مبانی نظری تحقیق به تحریر درآمده است چه آنچه از قول عالمان و اندیشمندان و محققان نگاشته شده و چه آنچه را محقق ارائه نموده است به درستی و وضوح نشان می دهد، بیانگر چگونگی تدوین و تکوین مسیر اندیشه محقق برای انتخاب و گزینش چنین پژوهشی بوده است .
بررسی ها نشان می دهد عدم موفقیت سازمان ها تا حد زیادی متأثر از ناتوانی آن ها در بهره گیری از فنون بازاریابی می باشد. سازمان هایی که تحولات بازار و تغییرات الگوی مصرف مشتریان را نادیده
می گیرند و به جای روی آوردن به بازاریابی پیشرفته، به فروش می پردازند و کسب سود بیشتر درکوتاه مدت را بر رضایت مشتریان ترجیح می دهند، به احتمال بسیار قوی در آینده ای نزدیک علایم شکست آن ها ظاهر خواهد شد. از این رو در شرایط کنونی، بازاریابی و جلب رضایت مشتریان مورد توجه روزافزون سازمان ها و نهادهای خصوصی و دولتی و ملت ها قرار گرفته و از مرحله ی اولیه توزیع و فروش به فلسفه ای پیچیده برای ارتباط پویای سازمان ها با بازارهایشان تبدیل شده است(فیض، وملازاده ،1387،124-123).
1-2 تاریخچه مطالعاتی