این تحقیقات به صورت زیر است:
سین و همکاران در سال 2002 به بررسی تاثیر رویکرد بازاریابی رابطه مند بر عملکرد تجاری اقتصاد خدمت محور پرداختند و تاثیر فاکتورهایی مانند اعتماد، روابط اجتماعی ، ارتباطات، ارزش های مشترک، همدلی و تلاش دوجانبه را بر عملکرد بنگاه مورد سنجش قرار دادند . نتایج بدست آمده از این پژوهش تاثیر مثبت و معنا دار متغیرهای مستقل بر رشد فروش ، سهم بازار و ROI را نشان می دهد.
ادمسون و همکارانش در سال 2003 تاثیر استراتژ‍ی مشتری گرا ، رویکرد بلند مدت ، مزایای رابطه ، ارتباطات، هنجارهای رابطه و شهرت منفی را بعنوان متغیرهای مستقل و استراتژی های بازاریابی رابطه مند را بر اعتماد و تعهد برای بخش های بانکی هنک کنگ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند. در این پژوهش از روش ضریب همبستگی به بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق پرداخته شد و نتایج بدست آمده نشان داد که استراتژی مشتری گرا ، رویکرد بلند مدت و مزایای رابطه همبستگی مثبت با اعتماد دارند و همچنین ارتباطات و هنجارهای رابطه دارای همبستگی مثبت با تعهد دارند و این در حالی است که شهرت همبستگی منفی با تعهد دارد.
در سال 2006لورین ولیلجاندر، تاثیر استراتژی بازاریابی رابطه مند را بر وفاداری و رضایت مشتریان بخش های مختلف بازار صنعت بانک داری، مورد بررسی قراردادند. با ارائه این نتایج دست یافتند که، هیچ تفاوت چشمگیری در ارزیابی های مشتریان از ارتباطات به هنگام ارائه خدمات و وفاداری آنها نسبت به بانک در بخش های مختلف بازار وجود نداردو دیگر اینکه اهمیت رضایت از نقش تعیین کنندگی وفاداری در بخش های سودمندتر بیشتر است (لورین و همکاران،2004،69).
در سال 2006 ندوبیزی ابعاد بازاریابی رابطه مند را، اعتماد ارتباطات، تعهد و کنترل تعارض(رفع درگیری و اختلاف)در نظر گرفت و تاثیر جنسیت را در رابطه بین این ابعاد بر وفاداری مشتری مورد بررسی قرارداد. نتیجه تحقیقات او نشان داد که چهار بعد بازاریابی رابطه مند به طور مستقیم با وفاداری مشتری در ارتباط اند و جنسیت به عنوان یک متغیر میانجی گر تنها در ارتباط بین اعتماد با وفاداری مشتری میانجی گری می کند. در حالی که چنین نقشی را در رابطه بین دیگر ابعاد بازاریابی رابطه مند با وفاداری مشتری ایفا نمی کند (ندوبیزی،2006،75).
تراواتاناونگ و دیگران در سال 2007تأثیر بنیان های بازاریابی رابطه مند، وابستگی، اعتماد، تعهد، هنجارهای مبتنی بر ای همکاری و مدیریت تعارض را بررضایت مشتری در طول چرخه ی حیات رابطه مورد بررسی قرار دادند . نتایج این تحقیق نشان داد که متغیّرهای اعتماد و وابستگی با رضا یت از رابطه در مراحل ساخت و بلوغ رابطه، در ارتباط بوده ، درحا لی که متغیّر تعهد در مرحله ی بلوغ با رضا یت از رابطه ارتباط داشته است . هم چنین متغیر مدیریت تعارض نیز بر رضا یت از رابطه در مرحله ی افول تأثیری نداشته است (تراواتاناونگ و همکاران، 2007،915).
ندوبیزی در ادامه تحقیقات خود درسال 2007، تاثیر ابعاد بازاریابی رابطه مند شامل اعتماد، ارتباطات، تعهد و کنترل تعارض را مستقیما بر وفاداری مشتری (بدون تغییر میانجی گر) مورد بررسی قرارداد و به نتایج مثبتی دست یافت بدین معنا که رابطه مستقیمی بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتری وجود دارد (همان منبع،2007،84).
و بالاخره ندوبیزی یه کمک همکارانش در آخرین مدل خود در سال 2007 ارائه داد. که در این مدل تعهد، شایستگی ارتباطات و کنترل تعارض راه به عنوان ابعاد بازاریابی رابطه مند در نظر گرفت و تاثیر اعتماد و کیفیت ارتباط را در رابطه بین این ابعاد با وفارداری مشتری مورد بررسی قرارداد. مدل این تحقیق براساس آخرین مدل ارائه شده توسط ندوبیسی تطبیق داده شده است(همان منبع،2007،84).
در سال 2006 لوروین و لیلجاندر، تاثیر استراتژی بازاریابی رابطه مند را بر وفادارای و رضایت مشتری در ، بخش های مختلف بازار صنعت بانکداری، مورد بررسی قراردادند. آنها به این نتایج دست یافتند که هیچ تفاوت چشم گیری در ارزیابی های مشتریان از ارتباطات به هنگام ارائه خدمات در بخش های مختلف بازار وجود ندارد و دیگر این که اهمیت رضایت از نقش تعیین کنندگی وفاداری در بخش های سودمندتر بیشتر است(لورین و همکاران،2006،142).
ندوبیزی ابعاد بازاریابی رابطه مند را اعتماد، ارتباطات، تعهد و کنترل تعارض و رفع درگیری و اختلاف نظر همان طور که در شکل 2-1 نشان داده شده، در نظرگرفت و تاثیر جنسیت را در رابطه بین ابعاد وفاداری مشتری مورد بررسی قرارداد. نتیجه تحقیقات او نشان داد که چهار بعد بازاریابی رابطه مند به طور مستقیم با وفاداری مشتری در ارتباط اند و جنسیت به عنوان یک متغیر میانجی گر تنها در اتباط بین اعتماد با وفاداری مشتری، میانجی گری می کند. در حالی که چنین نقشی را در رابطه بین دیگر ابعاد بازاریابی رابطه مند با وفاداری مشتری ایفا نمی کند(ندوبیزی،2006،34).
جنسیت
جنسیت
اعتماد
اعتماد
وفاداری مشتری
وفاداری مشتری
ارتباطات
ارتباطات
تعهد
تعهد
کنترل تعارض