کنترل تعارض
شکل 2-1-تاثیر جنسیت در وفاداری با مشتری
(منبع : نودوبیزی، 2006،34)
ندوبیزی در ادامه تحقیقات خود در سال 2007، تاثیر ابعاد بازاریابی رابطه مند شامل اعتماد، ارتباطات، تعهد و تعارض را مستقیما بر وفاداری مشتری (بدون متغیر میانجی گر) مورد بررسی قرار داد و به نتایجی مثبتی دست یافت. بدین معنا که رابطی مستقیمی بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتری وجود دارد.(همان منبع،35)
هیفرنان و همکارانش در پژوهشی در سال 2008 از بازاریابی رابطه مند، تاثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد بانک را مورد سنجش قرار دادند و از روش ضریب همبستگی اثبات کردند که همبستگی مثبت و معنا داری بین متغیر های تحقیق وجود دارد.
فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق
3-1 مقدمه
انتخاب و گزینش روش مناسب در تحقیقات علمی بستگی به موضوع تحقیق و اهداف و ماهیت آن پژوهش دارد. پژوهشگر به منظور پاسخگویی به مسئله تحقیق ملزم به انتخاب یک متدولوژی و یک استراتژی کلی است تا به کمک همه اطلاعات و داده‌ها بتواند به تجزیه و تحلیل پرداخته و مسئله را پاسخ دهد.
در این فصل درباره روش تحقیق و شیوه‌های اندازه‌گیری متغیرها بحث شده است و سپس توضیحاتی در خصوص روش جمع‌آوری اطلاعات؛ نوع وسیله جمع‌آوری اطلاعات و نحوه استخراج داده‌ها از پرسشنامه ارائه گردیده است. در پایان به تشریح متغیرهای مورد بررسی در تحقیق و روش‌های آماری مورد استفاده جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات و سؤالات پرداخته شده است.
3-2 روش تحقیق
روش تحقیق مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر (قابل اطمینان) و نظام‌یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه‌حل مشکلات است (خاکی، 1386، 201).
از آنجا که هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط بازاریابی رابطه‌مند با عملکرد مالی و رضایتمندی مشتریان می باشد، این تحقیق را بر اساس چگونگی بدست آوردن داده‌های مورد نظر می‌توان در زمره تحقیق کاربردی به شمار آورد و چون داده‌های مورد نظر از طریق نمونه‌گیری از جامعه، برای بررسی توزیع وی‍ژگی‌های جامعه آماری انجام می‌شود این تحقیق از شاخه پیمایشی (زمینه‌یابی) می‌باشد.
این تحقیق از جنبه هدف، تحقیقی کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی- همبستگی است.
3-3 جامعه آماری و روش نمونه‌گیری
جامعه آماری دانشجویان دانشگاه آزاد اراک که از وام دانشجویی استفاده نموده اند، می‌باشد. لیکن از آنجا که جمع‌آوری اطلاعات از کلیه افراد جامعه آماری عملاً غیرممکن بود (حتی اگر امکانپذیر هم باشد هم به لحاظ زمان، هزینه و سایر امکانات مورد نیاز مقدور نبود)،طبق جدول(3-1) نمونه‌ای از جامعه آماری انتخاب شد.روش نمونه‌گیری به صورت نمونهگیری طبقه بندی متناسب میباشد. جامعه آماری به صورت محدود در نظر گرفته شده است، بنابراین نمونه‌ای 384 تایی از افراد جامعه آماری با توجه به نظر استاد راهنما و مشاور انتخاب گردید و پرسش‌نامه‌ها با توجه به حجم نمونه به صورت طبقه بندی متناسب به طور تصادفی بین افراد جامعه توزیع گردیده است . و در نهایت تعداد 384 نمونه جمع آوری و پرسشنامه‌‌ها جهت سنجش قرار گرفتند.
جدول 3-1 جامعه و نمونه آماری بر گرفته از طبقه بندی متناسب بر حسب دانشکده
منبع: یافته های محقق
نام دانشکده
تعداد دانشجویانی که از وام استفاده نموده اند
تعداد نمونه