: ضریب اعتماد به نتایج نمونه
: نسبت وجود صفت در نمونه آماری که برابر 5/0 در نظر گرفته شده است.
: نسبت عدم وجود صفت در نمونه آماری که برابر 5/0 در نظر گرفته شده است.
: دقت برآورد (حداکثر خطای قابل قبول) و برابر 5% در نظر گرفته شده است .
نظر به اینکه جامعه آماری دانشجویان دانشگاه آزاد اراک، جامعه آماری به صورت نامحدود در نظر گرفته شده است، بنابراین نمونه‌ای 384 تایی از افراد جامعه آماری انتخاب گردید و پرسش‌نامه‌ها با توجه به حجم نمونه توزیع شد. و در نهایت تعداد 384 نمونه جمع آوری و پرسشنامه‌‌ها جهت سنجش قرار گرفتند.
3-5 روش جمع‌آوری داده‌ها
برای جمع‌آوری داده‌ها، روش‌های متعددی وجود دارد و اغلب برای کسب اطلاعات در یک تحقیق بیش از یک روش بکار گرفته می‌شود. در این پژوهش داده‌ها به روش میدانی جمع‌آوری شده است. در روش میدانی، پرسشنامه یکی از متداولترین طرق جمع‌آوری اطلاعات است. در تهیه و تنظیم پرسشنامه محقق سعی دارد تا از طریق طرح تعدادی سؤال، اطلاعات مورد لزوم را از پاسخگو دریافت کند.
3-6 ابزارگردآوری داده‌ها
در پژوهش حاضر مقیاس اندازه‌گیری، مقیاس ترتیبی است. در این نوع مقیاس به طور نسبی، شدت و ضعف اندازه‌ صفت یا ترجیحاتش نیز مشخص می‌گردد. این شدت و ضعف، به صورت تقدم و تأخر بیان می‌شود. طیف مورد استفاده در این پژوهش نیز طیف لیکرت می‌باشد. پژوهش‌گر ارزش‌های عددی مقیاس را طوری تعیین می‌کند که بیشترین یا بالاترین ارزش عددی یا امتیاز به موافق‌ترین افراد تعلق گیرد.
در این پژوهش جهت جمع‌آوری اطلاعات و دستیابی به اهداف، از پرسشنامه بینام استفاده شده است، که توسط دانشجویان تکمیل می‌گردد. سؤالات تحقیق در قالب سؤالات پرسشنامه گنجانده شده است، هر سؤال پرسشنامه با توجه به هدف اصلی و سؤالات در نظر گرفته شده و بالطبع جواب هر سؤال گامی است در جهت تحقق و تأمین هدف اصلی پژوهش.
پرسشنامه یکی از ابزار های رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده تحقیق است . پرسشنامه مجموعه ای از سوالها (گویه ها) است که پاسخ دهنده با ملاحظه انها پاسخ لازم را ارائه می دهد . این پاسخ ،داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد (سرمد؛ بازرگان و حجازی ،1385،141).
در این تحقیق از ابزار اندازهگیری پرسشنامه برای جمعآوری دادهها استفاده شده است. پرسشنامه مورد استفاده در ضمیمه ارائه شده است. سؤالات پرسشنامه بر اساس مقیاس ترتیبی و طیف پنج درجه‌ای لیکرت که شامل 5 طیف بسیار زیاد، زیاد، نظری ندارم، کم و بسیار کم تنظیم گردیده و به صورت طبقه‌بندی شده و بر اساس موضوع فرضیات سه‌گانه تحقیق طراحی شده‌اند.
جدول 3-2 نحوه بارم‌گذاری نمرات پرسشنامه طیف لیکرت
بسیار زیاد
زیاد
نظری ندارم
کم
بسیار کم
5
3
3