پنج استراتژی که در طراحی برنامه بازاریابی رابطه مند مورد توجه قرار می گیرد، به شرح زیر می باشد.
این استراتژی ها مستقل از یکدیگر نیستند، می توانند به طور ترکیبی یا جداگانه مورد استفاده قرار گیرند:
تعیین خدمات اصلی
یکی از استراتژی های کلیدی و حیاتی بازاریابی رابطه مند، طراحی و ایجاد یک خدمت اصلی
به گونه ای است که بتوان بر اساس آن با مشتری ایجاد رابطه کرد.یک خدمت اصلی ایده آل، به واسطه خصوصیات منحصر بفرد در جهت تامین نیاز مشتریان آنها را جذب می کند، کیفیت عالی آن ، رابطه ایجاد شده را در بلند مدت حفظ می نماید و در طی زمان زمینه ای را برای فروش سایر خدمات فراهم می سازد.
برقراری رابطه باب طبع هر مشتری
ماهیت خدمت به گونه ای است که فرصتی را برای بسیاری از شرکتهای خدماتی فراهم می آورد که بتوانند رابطه شخصی و سازگار با تک تک مشتریان خود برقرار کنند. شرکتهای خدماتی می توانند با آگاهی از ویژگی ها، خصوصیات و انتظارات هر مشتری و جمع آوری این اطلاعات و بکار گیری آنها در رویارویی با مشتری ، خدمات خود را منطبق و سازگار با موقعیت های مورد نظر مشتریان عرضه نمایند.
ایجاد روابط باب طبع هر مشتری زمانی که توانایی کارکنان ( پرسنل)، خصوصا” در بخش فروش، با قابلیت های مبادله الکترونیکی داده همراه گردد، بسیار چشمگیر است(پاین،1998،28) .
سازمانهایی که مبادله الکترونیکی داده ها را بکار می گیرند می توانند روابط کاری نزدیکی با مشتریان خود برقرار کنند(گودرزی،1382،28).
ارائه خدمات جنبی
ارائه خدمات جنبی یکی دیگر از استراتژی های بازار یابی رابطه مند است. خدمات جنبی شامل عرضه خدمات اضافی به همراه خدمت اصلی است، به گونه ای که آن را از سایر خدمات ارائه شده توسط رقبا متمایز سازد.مسئله مهم این است که خدمات جنبی باید از دید مشتری ارزشمند باشند . یکی از انواع خدمات جنبی که توسط شرکتهای موفق به طور گسترده بکار گرفته شده و می شود. ایجاد باشگاهی برای مشتریان ارزنده و وفادار است . شرکت مشتریان اصلی خود را به باشگاهی که توسط خود او تامین مالی می شود ، دعوت کرده و خدمات ویژه ای به آنها عرضه می کند. این روش باعث افزایش پرستیژ مشتریان می شود و بستری را فراهم می سازد تا شرکت از طریق ابزارهای پیشبرد فروش ، کاتالوگ ها و غیره ، ارتباط خود را با مشتری کلیدی حفظ کند .
قیمت گذاری رابطه مند
قیمت گذاری رابطه مند ریشه در یکی از ایده های قدیمی بازاریابی دارد که اذعان می نماید :
” قیمت های مناسبی برای مشتریان ارزنده خود در نظر بگیرید”
قیمت گذاری رابطه مند بدین معنا است که قیمت خدمت باید به گونه ای تعیین شود که ایجاد و حفظ روابط بین خریدار و فروشنده را تقویت و تشویق نماید، اگر چه تحقیقات مقداری در ادبیات بازاریابی مفهوم جدیدی نیست، برخی از شرکت های خدماتی آنرا به شیوه های نوآورانه به کار می گیرند (گودرزی ،1382،21).
به عنوان مثال، اینک شرکتهای بیمه فعال در ایران علیرغم نرخهای ثابت بیمه ای که توسط شورای عالی بیمه تعیین شده است با دادن تخفیفات قانونی ( از جمله تخفیفات گروهی) به بیمه گذاران، مشتریان ارزنده و کلیدی خود را حفظ می کنند.
تاکید بر بازاریابی داخلی
مفهوم بازاریابی داخلی اولین بار از بازاریابی خدمات شروع شد. در واقع هدف آن بهبود عملکرد پرسنلی می باشد که در ارتباط مستقیم با مشتری هستند. در نتیجه این کار ، کیفیت خدمات بالا می رود.
امروزه، این مفهوم نه تنها در سازمانهای خدماتی بلکه در سایر سازمانها نیز کاربرد دارد .
بازاریابی داخلی ، به منزله ایجاد یک بازار داخلی در سازمان توسط کارکنان است . اعضای این بازار برای برآوردن نیازها و مشتریان خارجی ، آموزش ببینند و پاداش دریافت کنند و برانگیخته شوند(داکاکیس و کتچن،2004،421).
فعالیتهای بازاریابی داخلی منجر به اصلاح ارتباطات داخلی و افزایش آگاهی و بصیرت مشتری از طریق پرسنل می شود و بین این فعالیتها و عملکرد بازار داخلی ارتباط برقرار می کنند(هوگ و همکاران،1998،880).