نوع هواپیما که سه عدد 1(هواپیمای با وزن سنگین)، 2 (هواپیمای با وزن متوسط) و 3 (هواپیمای با وزن سبک) را تولید می‌کند.
اولویت و یا حق تقدم پرواز که با وزن wj نشان داده میشود و عددی بین 1 الی 6 را تولید می‌کند.
زمان آمادهسازی عملیات که با کاراکتر rj و مقدار val1 و val2 نشان داده میشود.

که مقدار RAND معمولاً عددی صحیح بین 1 الی 60 و مقدار NUM با افزایش یک واحدی بین 1 الی n میباشد.
زمان هدف را با نشان میدهند که برای پروازهای خروجی مقدار و پروازهای ورودی .
زمان خاتمه نیز با علامت‌گذاری میشود که مقدار آن نیز بهصورت محاسبه میشود.
زمان استاندارد حداقل جدایی را با نماد نشان میدهند که ازنظر تجربی عددی بین 20 الی 200 ثانیه، با توجه به نوع هواپیما و عملیات، آن میباشد (برای مقایسه درستتر این مقدار را به‌صورت پیش‌فرض 20 در نظر میگیریم).
پارامترهای مختلف الگوریتم ICA شامل تعداد کشورها، تعداد تکرار الگوریتم و سایر موارد نیز باید تنظیم شود.
در ادامه برای مقایسه کارایی الگوریتم‌های مختلف نیاز است تا مواردی مانند خطا، تعداد موارد حل کارا و زمان محاسبات بر روی تمام نمونهها بررسی شود. با در نظر گرفتن Total Weighted Tardiness(TWT) فرمول محاسبه خطا به‌صورت زیر می‌باشد:

راهحل کارا(GHO) بر اساس مقاله ارائه‌شده توسط Ghoniem,Farhadi ]40 [در سال 2012 که با استفاده از فرمول برنامهریزی عددی ترکیبی به‌دست‌آمده محاسبه میگردد. همچنین خطای میانگین (انحراف معیار نسبی) به‌صورت زیر تعریف میشود:

میانگین خطاها و میانگین زمان CPU را به‌استثنای موارد حل نشدنی و همچنین میانگین اجرای الگوریتم ترکیبی بر روی نمونهی تولیدشده به دست می‌آوریم.
4-4- مسائل مورد مقایسه
همانطور که در قسمت قبل اشاره شد برای مقایسه با استفاده از Data Generation حالتهای مختلف پروازهای ورودی و خروجی را با در نظر گرفتن اولویت پروازی برای انواع مختلف هواپیماها ایجاد میشود. در این بخش ابتدا الگوریتم ترکیبی ICA و ERT را با نتایج به‌دست‌آمده از الگوریتم ترکیبی SA و ERT مورد مقایسه قرار میگیرد. در جدول ارائه‌شده میانگین انحراف از جواب کارا با سایر الگوریتمها مقایسه و همچنین زمان محاسبه CPU نیز آورده میشود. در ادامه الگوریتم اصلاحی ICA نیز مورد مقایسه قرار میگیرد و نتایج درخور توجه آن نیز در جداول بعدی آورده شده است.
استفاده از الگوریتم AATCSR پیشنهادی در مقاله Gulsah Hancerliogullari (2013) ]8 [نیز پیادهسازی شده است که اگرچه نتایج قابل‌توجهی نداشته ولیکن در جداول مورد مقایسه قرار داده‌شده است.
4-4-1- مقایسه نتایج پروازهای ورودی و خروجی به تعداد 15
با استفاده از Data Generation تعداد 15 پرواز ورودی و خروجی با اولویت و نوع مختلف تولید میشود و سپس الگوریتم‌های ارائه‌شده مختلف را حدود 10 مرتبه بر روی‌داده‌ها اجرا میکنیم و میانگین جواب به‌دست‌آمده را در جداول 4-1 الی 4-4 زیر قرار میدهیم.
جدول 4-1- نتایج مربوط به الگوریتم ERT و AATCSR برای 15 نمونه
AVERAGE CPU(s) R.D AVERAGE ERROR Number of Runway Number of Aircraft